Thứ bảy, 30 Tháng 5 2020
TIN MỚI

VPBank là một trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

VPBank anh hoat dongCh trong vòng 1 tháng, Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank) đã liên tiếp được hai tp chí uy tín hàng đu Vit Nam vinh danh trong nhóm 50 công ty niêm yết trên th trường chng khoán có hot đng kinh doanh tt nht.

C th, Tp chí Nhp Cu Đu Tư va công b VPBank nm trong bng xếp hng “TOP 50 Công ty Kinh doanh Hiu qu nht Vit Nam 2018”. Bng xếp hng này được gii chuyên môn đánh giá là có giá tr và uy tín cao do Tp chí Nhp cu đu tư thc hin thường niên, vi s tham vn ca các chuyên gia kinh tế hàng đu ti t Trường Harvard. Bng xếp hng được tham chiếu t các bng xếp hng uy tín trên thế gii như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cu, nhm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiu qu trên th trường chng khoán Vit Nam.

Trước đó, vào đu tháng Sáu, Tp chí Forbes Vit Nam cũng đã vinh danh VPBank trong danh sách “50 Công ty niêm yết tt nht 2019”. Đây là ln th hai liên tiếp VPBank được bình chn vào hai danh sách trên, k t khi ngân hàng niêm yết c phiếu trên sàn giao dch chng khoán HoSE năm 2017. Kết qu bình chn được da trên doanh thu và ch s li nhun trên vn ch s hu ca ngân hàng trong vòng t 3 đến 5 năm liên tiếp. Ngoài ra, các yếu t liên quan ti mc đ phát trin bn vng ca doanh nghip như thương hiu, cht lượng qun tr doanh nghip, ngun gc li nhun trong quá kh và trin vng phát trin bn vng cũng được xét đến.

Theo đó, doanh thu hp nht ca VPBank đã tăng mnh t 16.863 t đng năm 2016 lên 31.085 t đng năm 2018. Trong 3 năm gn nht, VPBank cũng liên tc gi v trí th 4 trong h thng ngân hàng xét trên li nhun và đng đu v các ch s hiu qu kinh doanh. Hiu sut li nhun trên vn ch s hu (ROE) và tng tài sn ca ngân hàng (ROA) trong năm 2017 đt mc 27,47% và 2,54%. Sang năm 2018, hai ch s này tiếp tc được duy trì mc cao nht th trường, ln lượt là 22,8% và 2,4%.

Vic VPBank liên tiếp được các tp chí uy tín trong nước vinh danh trong nhóm 50 doanh nghip niêm yết hot đng hiu qu nht đã mt ln na khng đnh v thế ca mt trong nhng ngân hàng hàng đu ti Vit Nam.

Vi mc tiêu tr thành mt trong ba ngân hàng giá tr nht trên th trường, và là ngân hàng bán l thân thin vi khách hàng nht da trên nn tng s hóa, VPBank trong nhng năm gn đây đã đu tư mnh vào công ngh tài chính. Quá trình chuyn đi s ti VPBank không ch din ra mnh m c các quy trình x lý trên toàn h thng, mà còn mang li nhng gii pháp, dch v tài chính và h sinh thái kết ni vi các đi tác ngoài ngân hàng thông qua các ng dng công ngh như YOLO, VPBank Dream và VPBank Online. Tính đến thi đim cui năm 2018, VPBank đã thu hút hơn 1 triu khách hàng s dng các ng dng s và h thng VPBank Online. T l giao dch qua các kênh ngân hàng s hóa trên tng s các giao dch ca VPBank đến cui năm 2018 đã đt trên 55%, cao nht th trường.

Quá trình s hóa ti VPBank được cho là đng lc tăng trưởng mi ca ngân hàng trong nhng năm ti, góp phn gim đáng k chi phí hot đng đng thi m rng kh năng tiếp cn đến nhiu khách hàng. Bên cnh tc đ m rng s hin din ca VPBank, s tăng trưởng bn vng và tim năng tăng trưởng trong tương lai là nn tng to nên mt trong nhng thương hiu ngân hàng ln nht Vit Nam. Đu năm nay, VPBank đã được Brand Finance - t chc xếp hng thương hiu uy tín toàn cu - xếp vào danh sách 500 ngân hàng có thương hiu mnh nht trên thế gii. Kết qu trên đưa VPBank tr thành ngân hàng tư nhân có thương hiu giá tr nht Vit Nam và tr thành ngân hàng tư nhân đu tiên lt vào bng xếp hng 500 ca Brand Finance.

Xem 2561 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng