Thứ bảy, 30 Tháng 5 2020
TIN MỚI

VietinBank truyền thông tác động của Thông tư 48, 49 và văn bản liên quan

VietinBank truyen thong tac dong cua Thong tu 48 49Mi đây, Ngân hàng công thương Vit Nam (VietinBank) đã t chc truyn thông Thông tư 48, 49 và h thng văn bn Tin gi tiết kim, Tin gi có kỳ hn sp ban hành ca VietinBank đến các chi nhánh trong h thng.

Tham d chương trình có: Bà Phm Th Thanh Hoài - Thành viên Hi đng Qun tr VietinBank; đi din lãnh đo các khi, phòng, ban đơn v Tr s Chính; giám đc, cán b nghip v ti các chi nhánh trên toàn h thng.

Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 48/TT-NHNN quy đnh v Tin gi tiết kim và Thông tư 49/TT-NHNN quy đnh v Tin gi có kỳ hn. C 2 thông tư đu có hiu lc t ngày 5/7/2019.

Theo đó t ngày 5/7/2019, Thông tư 48/TT-NHNN s thay thế cho Quyết đnh s 1160/2004/QĐ-NHNN v vic Ban hành Quy chế v Tin gi tiết kim và Quyết đnh s 47/2006/QĐ-NHNN v vic Sa đi, b sung mt s điu ca Quy chế v Tin gi tiết kim ban hành kèm theo s 1160/2004/QĐ-NHNN.

Bà Phm Th Thanh Hoài - Thành viên Hi đng qun tr VietinBank cho biết: ti Thông tư 48, NHNN đưa ra các quy đnh c th v hình thc tin gi tiết kim, th tiết kim, đa đim nhn và chi tr tin gi tiết kim, lãi sut, bin pháp chi tr gc và lãi…

Bên cnh các ni dung cơ bn v giao dch gia t chc tín dng (TCTD) và khách hàng nói trên, Thông tư 48 còn có mt s ni dung đáng lưu ý liên quan đến th tc gi tin gi tiết kim ti đa đim giao dch ca TCTD. Theo đó, người gi tin phi trc tiếp đến đa đim giao dch ca TCTD và xut trình giy t xác minh thông tin ca người gi tin/người đi din theo pháp lut. Quy đnh này theo NHNN, đ đnh danh xác thc và an toàn giao dch cho c TCTD và người gi tin…

Đim đáng lưu ý là nếu như hot đng Tin gi tiết kim đã được NHNN hướng dn c th; song NHNN vn ban hành riêng Thông tư 49 hướng dn giao dch Tin gi có kỳ hn ti TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Mc đích ca NHNN ban hành Thông tư 49 là nhm đm bo li ích hp pháp ca pháp nhân, cá nhân mun gi tin có kỳ hn khi có ngun tin nhàn ri, hoc thu nhp hp pháp. Theo NHNN, quy đnh nêu trên nhm đm bo hn chế các dòng vn nóng, đu cơ trên th trường tin t, đng thi đm bo quyn li hp pháp cho các đi tượng là người không cư trú có hin din ti Vit Nam.

Mt ni dung khác đáng lưu ý ti Thông tư 49 là người gi tin gi có kỳ hn ch được thc hin thông qua tài khon thanh toán ca chính mình. Vic gi, nhn tin gi có kỳ hn có th được thc hin thông qua người đi din hp pháp hoc t mình thc hin - Bà Hoài nhn mnh.

Sau quá trình nghiên cu, các Phòng Phát trin Sn phm thuc Khi Khách hàng Doanh nghip và Khi Bán l đã hoàn thin h thng văn bn v Tin gi tiết kim, Tin gi có kỳ hn nhm đáp ng yêu cu ca Thông tư 48 và Thông tư 49, phù hp vi đc đim tình hình kinh doanh ca VietinBank.

Chương trình truyn thông trc tuyến đã làm rõ các ni dung liên quan đến 2 thông tư; đng thi tr li các câu hi, thc mc t các chi nhánh.

Xem 1155 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng