In trang này

Ba nội dung quan trọng trong Luật Quản lý thuế 2019

Ba noi dung quan trong trong Luat Quan ly thue 2019Có hiu lc thi hành t ngày 01/7/2020, Lut Qun lý thuế được Quc hi thông qua có nhiu quy đnh mi đnh, đáp ng yêu cu thc  tin. Trong đó, các ni dung v qun lý thuế đi vi hot đng thương mi đin t; Trách nhim kê khai thuế và Qun lý hot đng chuyn giá đang thu hút s quan tâm ca dư lun…

Ln đu tiên quy đnh qun lý thuế đi vi hot đng thương mi đin t

Hin nay, hot đng kinh doanh thương mi đin t phát trin ngày càng rng rãi thì vic xây dng, ban hành các quy đnh v qun lý thuế trong lĩnh vc này là cn thiết.

Khon 4 Điu 42 Lut Qun lý thuế 2019 v kê khai thuế quy đnh: Đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t, kinh doanh da trên nn tng s và các dch v khác được thc hin bi nhà cung cp nước ngoài không có cơ s thường trú ti Vit Nam thì nhà cung cp nước ngoài có nghĩa v trc tiếp hoc y quyn thc hin đăng ký thuế, khai thuế, np thuế ti Vit Nam theo quy đnh ca B trưởng B Tài chính.

Đây ch là mt trong nhng ni dung mang tính cht đnh hướng nhưng đóng vai trò quan trng trong công tác qun lý thuế đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t. Trong thi gian ti, khi ban hành các văn bn hướng dn s quy đnh c th v ni dung qun lý vi hot đng thương mi đin t.

Ai chu trách nhim kê khai thuế?

Điu 27 ca Lut Qun lý thuế sa đi quy đnh: Ngân hàng thương mi có trách nhim khu tr, np thay nghĩa v thuế phi np theo quy đnh pháp lut v thuế ca t chc, cá nhân nước ngoài có hot đng kinh doanh thương mi đin t phát sinh thu nhp t Vit Nam.

Điu 42 quy đnh: “Đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t, kinh doanh da trên nn tng s và các dch v khác được thc hin bi nhà cung cp nước ngoài không có cơ s thường trú ti Vit Nam thì nhà cung cp nước ngoài có nghĩa v trc tiếp hoc y quyn thc hin đăng ký thuế, khai thuế, np thuế ti Vit Nam theo quy đnh ca B trưởng B Tài chính.

Điu 35 v s dng mã s thuế quy đnh: Khi bên Vit Nam chi tr tin cho t chc, cá nhân có hot đng kinh doanh xuyên biên gii da trên nn tng trung gian k thut s không hin din ti Vit Nam phi s dng mã s thuế đã cp cho t chc, cá nhân này đ khu tr, np thay. Trường hp này được hiu khách hàng là người np thuế thay cho nhà cung cp dch v.

Siết cht qun lý hot đng chuyn giá

Hin nay, hành vi trn thuế thông qua chuyn giá ngày càng ph biến. Đ ngăn chn tình trng trên, Lut Qun lý thuế 2019 nghiêm cm hành vi: Thông đng, móc ni, bao che gia người np thuế và công chc qun lý thuế, cơ quan qun lý thuế đ chuyn giá, trn thuế.

Đ qun lý cht ch hành vi trn thuế, khon 5 Điu 42 Lut Qun lý thuế quy đnh nguyên tc kê khai, xác đnh giá tính thuế đi vi giao dch liên kết như sau:

- Kê khai, xác đnh giá giao dch liên kết theo nguyên tc phân tích, so sánh vi các giao dch đc lp và nguyên tc bn cht hot đng, giao dch quyết đnh nghĩa v thuế đ xác đnh nghĩa v thuế phi np như trong điu kin giao dch gia các bên đc lp;

- Giá giao dch liên kết được điu chnh theo giao dch đc lp đ kê khai, xác đnh s tin thuế phi np theo nguyên tc không làm gim thu nhp chu thuế;

Lưu ý: Người np thuế có quy mô nh, ri ro v thuế thp được min thc hin quy đnh kê khai, xác đnh giá tính thuế theo ni dung trên và được áp dng cơ chế đơn gin hóa trong kê khai, xác đnh giá giao dch liên kết.

Xem 2844 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng