Thứ hai, 10 Tháng 8 2020
TIN MỚI

BIDV Ban Mê lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Ban Mê thông báo v vic la chn t chc đu giá tài sn là quyn s dng đt.

Thông tin tài sn: Ch s hu tài sn: Ông Phm Văn Min và bà Hoàng Th Xuyến. Tài sn gm 02 tha đt, c th:

+ Tài sn 1: Quyn s dng đt có Giy chng nhn Quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BA 643823 do UBND huyn Krông Ana cp ngày 11/10/2012:

- Tha đt s: 83e; t bn đ s: 27;

- Đa ch: Buôn Dur I, Xã Dur Kmăl, Huyn Krông Ana, Tnh Đăk Lăk.

- Din tích: 210 m2 (Bng ch: Hai trăm mười mét vuông);

- Hình thc s dng: S dng riêng: 210 m2; Chung: Không m2;

- Mc đích s dng: Đt ti nông thôn (ONT): 100 m2; Đt trng cây lâu năm khác (LNK): 110 m2;

- Giá khi đim: 600.000.000 đng (Bng ch: Sáu trăm triu đng).

+ Tài sn 2: Quyn s dng đt có Giy chng nhn Quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s V 800551 do UBND huyn Krông Ana cp ngày 27/12/2002:

- Tha đt s: 136; 137; 145; 151, t bn đ s: 111;

- Đa ch: Xã Dur Kmăl, Huyn Krông Ana, Tnh Đăk Lăk;

- Din tích: 11.155m2 (Bng ch: Mười mt ngàn mt trăm năm mươi lăm mét vuông);

- Mc đích s dng: Đt trng cây lâu năm (LNC);

- Thi hn s dng: 2043

- Mc đích s dng: Đt trng cây lâu năm

- Giá khi đim: 360.000.000 đng (Bng ch: Ba trăm sáu mươi triu đng).

+ Tng giá khi đim ca hai tài sn: 960.000.000 đng (Bng ch: Chín sáu mươi triu đng).

Điu kin bán tài sn: Ngân hàng bán đng thi hai tài sn/ln đu giá, không bán riêng l tng tài sn/ln đu giá.

Thi gian nhn h sơ: Thi hn np h sơ trc tiếp là 7 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Ban Mê phi nhn được trong thi hn 9 ngày k t ngày thông báo).

Đa đim np h sơ: Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Ban Mê (BIDV Ban Mê) - Phòng giao dch Krông Ana.

Đa ch: 114 Hùng Vương, th trn Buôn Trp, huyn Krông Ana, Đăk Lăk

Đu mi liên h: Ông Lê Tn Ninh, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., đin thoi liên h: 0917.79.35.79.

Tiêu chí la chn: T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

- Các h sơ khác (nếu có).

Xem 1965 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng