Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020
TIN MỚI

BIDV Đại La thông báo phát mại tài sản thế chấp

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Đi La thông báo t chc đu giá tài sn thế chp là (Quyn s dng đt)đ thu hi n vay.

Tên tài sn: Quyn s dng đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s AK 566469; S vào s cp giy chng nhn Quyn s dng đt: H01597 do UBND huyn Phúc th, tnh Hà Tây (nay là Thành ph Hà Ni) cp ngày 11/4/2008 cho h gia đình ông Hoàng Văn Sáng và bà Nguyn Th Mo. C th:

- Tha đt s: 151. T bn đ s: 01

- Đa ch tha đt: Xã Hip Thun, Huyn Phúc Th, tnh Hà Tây (nay là TP Hà Ni)

- Din tích đt: 153 m2.

- Hình thc s dung:

+ S dng riêng: 153 m2

+ S dng chung: 0 m2

- Mc đích s dng: Đt .

- Thi hn s dng: Lâu dài.

- Ngun gc s dng đt: Nhà nước công nhn QSDĐ

Giá khi đim: 600.000.000  đng (Bng ch: Sáu trăm triu đng chn). Giá khi đim không bao gm các chi phí liên quan đến vic chuyn quyn s hu/s dng tài sn, phí đăng ký và các chi phí khác (thuế thu nhp cá nhân, phí chước b, l phí công chng...) khi thc hin mua tài sn, các chi phí này do người trúng đu giá chu.

Tin đt trước: 120.000.000 đng (Bng ch: Mt trăm hai mươi triu đng chn).

- Thi gian np tin đt trước: Khách hàng tham gia đu giá np tin đt trước trong thi hn 03 ngày làm vic trước ngày m cuc đu giá vào tài khon s: 21110000829442 ca Công ty Đu giá Hợp danh Thành An m ti Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hà Ni (BIDV Hà Ni)

Tin bán h sơ: 500.000 đng/01 h sơ

Thi gian và đa đim xem tài sn: T ngày 28/06/2019 đến ngày 15/07/2019 (trong gi hành chính) ti nơi có tài sn đu giá.

Thi gian, đa đim bán h sơ tham gia đu giá: T ngày 28/06/2019 đến ngày 15/07/2019 (trong gi hành chính) ti:

- Trung tâm giao dch Công ty đu giá hp danh Thành An - Tng 7 tòa nhà Sông Hng - s 2 Trn Hưng Đo, phường Phan Chu Trinh, Qun Hoàn Kiếm, Hà Ni.

- Tr s Ngân hàng TMCP Đu tư và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Đi La -T tng 1 đến tng 5 - Tòa nhà s 01B Yết Kiêu, phường Trn Hưng Đo, Qun Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Thi gian, đa đim t chc đu giá: 09 gi 30 ngày 18/07/2019 ti Trung tâm giao dch Công ty đu giá hp danh Thành An - Tng 7 tòa nhà Sông Hng - s 2 Trn Hưng Đo, phường Phan Chu Trinh, Qun Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Hình thc, phương thc đu giá tài sn: Vic đu giá thc hin theo hình thc đu giá bng li nói trc tiếp ti cuc đu giá theo phương thc tr giá lên.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Trung tâm giao dch Công ty đu giá hp danh Thành An - Tng 7 tòa nhà Sông Hng - s 2 Trn Hưng Đo, phường Phan Chu Trinh, Qun Hoàn Kiếm, Hà Ni. Đin thoi: 0386131313.

- Ngân hàng TMCP Đu tư và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Đi La (BIDV Đi La). Đa ch; 01B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Ni. S đin thoi: 024.38228866 - Máy l: 662.

Xem 1675 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng