Thứ năm, 23 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Fintech sẽ gặp khó với quy định giới hạn sở hữu nước ngoài

Fintech se gap kho voi quy dinh gioi han so huu nuoc ngoaiPhát biu ti Din đàn Doanh nghip Vit Nam (VBF) gia kỳ 2019, đi din Hip hi Doanh nghip Hoa Kỳ ti Vit Nam (AmCham) khá lo ngi khi đ cp ti quy đnh gii hn s hu nước ngoài đi vi các công ty fintech mà Ngân hàng Nhà nước đang d tho.

Theo AmCham, s tăng trưởng ca lĩnh vc dch v tài chính và fintech s ph thuc vào vic trin khai khung pháp lý, quy đnh và chính sách thun li cho đu tư và cho phép các lĩnh vc này tiếp tc đóng góp cho s thnh vượng và ph cp tài chính ca Vit Nam.

Tuy nhiên, mc dù lc quan v nhng n lc ca Chính ph trong vic to điu kin thúc đy nn kinh tế không dùng tin mt và phát trin lĩnh vc k thut s, AmCham cũng đang quan ngi v mt s quy đnh gn đây v lĩnh vc thanh toán và fintech. Đc bit là đ xut trn 30% s hu nước ngoài trong các công ty cung cp dch v trung gian thanh toán ti d tho Ngh đnh sa đi Ngh đnh s 101/2012/NĐ-CP.

AmCham cho rng, kế hoch áp dng gii hn t l s hu nước ngoài trong lĩnh vc thanh toán và fintech đang tăng trưởng nhanh s hn chế đáng k các công ty khi nghip fintech Vit Nam trong vic huy đng vn t các t chc đu tư nước ngoài, t đó hn chế kh năng thu hút nhân tài và khiến h kém cnh tranh hơn so vi các doanh nghip khác trong khu vc.

"Nhìn chung, nhng gii hn như vy s cn tr s phát trin ca ngành và chúng tôi hy vng rng chính ph s duy trì các chính sách to điu kin cho dch v fintech có cơ hi đóng góp vào công cuc đi mi công ngh và ph cp tài chính ti Vit Nam", v đi din AmCham đánh giá.

Cùng quan đim trên, nhóm Công tác Đu tư và Thương mi ca din đàn VBF cũng đưa ra lưu ý rng, hn chế s hu nước ngoài có th nh hưởng xu đến s phát trin ca fintech ti Vit Nam khi mà nhiu dch v fintech ph thuc rt ln vào vic s dng trí tu nhân to, phân tích d liu ln và các công ty nước ngoài đã đi trước trong vic phát trin các công ngh này.

Vì vy, nhóm này kiến ngh Chính ph bo đm rng s không có hn chế v s hu nước ngoài đi vi các công ty fintech đ không cn tr s phát trin ca ngành này ti Vit Nam.

Ngoài quy đnh v gii hn t l s hu nước ngoài, nhóm Công tác cũng ch ra rng pháp lut Vit Nam đang thiếu quy đnh hướng dn đã khiến các doanh nghip fintech gp nhiu khó khăn hơn trong vic tìm hướng phát trin cho ngành công nghip này ti Vit Nam.

C th, hin Vit Nam không có ngành ngh kinh doanh c th cho dch v cho vay ngang hàng và doanh nghip không rõ h nên đăng ký ngành ngh kinh doanh nào đ cung cp dch v cho vay ngang hàng ti Vit Nam.

Chính vì vy, nhiu doanh nghip đã phi đăng ký các ngành ngh kinh doanh khác đ cung cp dch v cho vay ngang hàng và chp nhn nguy cơ không tuân th vi các giy phép kinh doanh như giy chng nhn đăng ký đu tư, giy chng nhn đăng ký doanh nghip.

T thc tế trên, nhóm công tác đã đ xut Chính ph ban hành thêm quy đnh hướng dn cho các dch v fintech mi, đc bit là các dch v fintech như dch v cho vay ngang hàng đã và đang hot đng ti Vit Nam.

Xem 4098 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.