Thứ năm, 17 Tháng 10 2019
TIN MỚI
Vietcombank và JBIC ký Hợp đồng tín dụng 200 triệu USD hỗ trợ Dự án năng lượng tái tạo

Vietcombank và JBIC ký Hợp đồng tín dụng 200 triệu USD hỗ trợ Dự án năng lượng tái tạo

Ngày 25/6/2019, ti Hà Ni, đã din ra L ký kết hp đng tín dng tr giá 200 triu USD tài tr các D án năng lượng tái to (năng lượng xanh, bo v môi trường) gia Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Hp tác Quc tế Nht Bn (JBIC).

Đây là khon cp tín dng hp vn do JBIC là ngân hàng đu mi thu xếp vn và bn ngân hàng thương mi hàng đu Nht Bn là MUFG Bank, Ltd., Mizuho Bank, Ltd., The Joyo Bank, Ltd., và The Nishi-Nippon City Bank, Ltd. Kỳ hn khon vay lên ti 14 năm, phù hp vi nhu cu vay vn đ đu tư cho các d án năng lượng xanh ti Vit Nam.

Phát biu ti bui l, ông Phm Quang Dũng - Tng Giám đc Vietcombank cho biết: Đây là du mc quan trng trong quan h hp tác gia hai bên, đng thi m ra mt giai đon mi vi s hp tác và phi hp cht ch, chiến lược, toàn din nhm khai thác tt nht tim năng ca mi bên, mang li li ích chung và tng th cho c Vietcombank và JBIC. Trên cơ s các điu khon ca hp đng, Vietcombank s phi hp cùng JBIC đ ti ưu hóa nhng tác đng tích cc v mt xã hi và môi trường ca khon vay.

Trong nhng năm gn đây, tín dng xanh là xu hướng phát trin chung ca thế gii và có vai trò quan trng trong vic thúc đy phát trin kinh tế xã hi bn vng, hin thc hóa chiến lược tăng trưởng xanh ca các quc gia. Đi vi lĩnh vc tín dng xanh, thc hin đnh hướng phát trin ca Chính ph, Vietcombank luôn dành s quan tâm, ngun lc đc bit và thc tế đã tr thành ngân hàng thương mi tích cc tài tr các d án trong lĩnh vc này ti Vit Nam.

Ông Kazuhisa Yumikura - Giám đc toàn cu b phn Tài chính, cơ s h tng và môi trường Ngân hàng Hp tác Quc tế Nht Bn (JBIC) cho biết: JBIC luôn coi vic bo v môi trường là nhim v trng tâm, do đó luôn n lc m rng các phương thc tài tr cho lĩnh vc năng lượng tái to, đóng góp chung cho các gii pháp khc phc hin tượng nóng lên toàn cu. Trong n lc đó, tháng 07/2018, JBIC đã trin khai chương trình Phát trin Cơ s h tng Môi trường K thut cao (QI-ESG), và đang tích cc c gng hình thành tiếp nhng d án có ý nghĩa trong vic bo v môi trường. Hp đng cho gói tín dng ln này cũng nm trong chương trình QI-ESG, ln đu tiên được trin khai Vit Nam, tp trung vào các d án trong lĩnh vc Xanh. Đây là mt d án mang ý nghĩa biu tượng vi JBIC và càng vinh d hơn khi chúng tôi có th hp tác vi đi tác là Vietcombank, mt trong nhng ngân hàng hàng đu ti Vit Nam, tiên phong trong lĩnh vc năng lượng tái to.

Vietcombank là ngân hàng ch đo và ch lc trong vic trin khai các ch trương chính sách ca Chính ph và Ngân hàng Nhà nước ti Vit Nam. Vietcombank cũng được đánh giá là Ngân hàng hàng đu ca Vit Nam, nm trong top 30 Ngân hàng mnh nht khu vc châu Á - Thái Bình Dương do các t chc uy tín đánh giá. Vic JBIC và các ngân hàng ln ca Nht Bn cung cp khon vay 200 triu USD tín chp cho Vietcombank càng khng đnh uy tín, tín nhim ca Vietcombank đi vi các đnh chế tài chính quc tế, đng thi khng đnh quan h hp tác cht ch gia JBIC vi Vietcombank trong vic góp phn phát trin kinh tế bn vng, thúc đy hi nhp khu vc và bo v môi trường ti Vit Nam. 

Hp đng tín dng gia Vietcombank và JBIC không ch có ý nghĩa hp tác gia hai đnh chế tài chính hàng đu ca hai nước mà còn là biu tượng cho hp tác gia Vit Nam và Nht Bn nhm góp phn phát trin kinh tế xã hi bn vng, bo v môi trường, nâng cao hình nh ca Vit Nam như mt đim đến đu tư uy tín, an toàn và thân thin, qua đó góp phn tiếp tc đưa quan h hp tác gia Vit Nam và Nht Bn lên tm cao mi.

Xem 102 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.