Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Các ngân hàng gặp khó với Basel II

Hinh anh Basel IICh còn na năm na đ các ngân hàng Vit Nam chun b cho vic áp dng Basel II vào năm 2020. Tuy nhiên, vic đáp ng các tiêu chun Basel II không d dàng do vướng phi nhiu thách thc.

Đnh hướng trin khai thc hin Basel II ti Vit Nam đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác đnh là mt trong nhng trng tâm ca ngành Ngân hàng ti Đ án “Phát trin ngành ngân hàng Vit Nam đến năm 2010 và đnh hướng đến năm 2020”.

Basel II là mt b tiêu chun quc tế không ch bao gm vic lượng hóa ri ro thông qua các ch s và mô hình mà còn bao gm vic hoàn thin cơ cu t chc qun tr ri ro, hoàn thin các chính sách ri ro, nâng cao văn hóa ri ro và tăng cường tính minh bch ca th trường.

Vic trin khai và áp dng các tiêu chun, hướng dn ca Basel II được cho là s giúp các ngân hàng trong nước vn hành an toàn hơn, nâng cao hiu qu s dng vn nhm đem li li ích cho các ngân hàng và nâng cao li nhun cho c đông. Vi nhng li ích trên, NHNN đã trin khai đng b các hành đng c th nhm hướng dn 10 ngân hàng thí đim thc hin Basel II.

Có 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước la chn trin khai thí đim Basel II t năm 2014. Đến nay mi có 4 trong s 10 ngân hàng thí đim là Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), Ngân hàng Quc tế (VIB), Ngân hàng Quân đi (MB), Ngân hàng Vit Nam Thnh Vượng (VPBank) được Ngân hàng Nhà nước công nhn đáp ng chun Basel II.  Ngoài ra, mt ngân hàng không nm trong din thí đim đt được Basel II là Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Kết qu khiêm tn trên là do vic trin khai Basel II ti Vit Nam không d dàng do vướng phi nhiu thách thc. Kết qu “Kho sát v ngành Ngân hàng Vit Nam 2013” ca Công ty kim toán KPMG cho thy, 80% ngân hàng đã nm bt được vic NHNN lp kế hoch thc hin khung giám sát theo Hip ước Basel II nhưng chưa sn sàng đ cam kết thc hin l trình trin khai hay đưa ra mt quyết đnh quan trng gây tn kém.

Ti nhiu ngân hàng, công tác phân tích, đánh giá ri ro khách hàng ca các NHTM Vit Nam còn nhiu bt cp, trình đ qun lý kinh doanh còn yếu, công tác qun lý ri ro lng lo, năng lc thm đnh tín dng còn da ch yếu vào tài sn thế chp; b máy giám sát tài chính ngân hàng chưa được xây dng đng b

Hơn na, đ đm bo h s vn t có an toàn theo Basel II thì không ít NHTM vn gp khó khăn. H s an toàn vn ti thiu (CAR) được tính theo công thc CAR = Vn t có/Tng tài sn có ri ro. Theo đó, Basel II yêu cu CAR mc 8%.

Nhng năm gn đây, nhiu ngân hàng đã n lc đ tăng vn t có như phát hành chng ch tin gi kỳ hn dài đ tăng vn cp 2, không chia c tc đ b sung vn t có, hoc tăng vn điu l theo hình thc tr c tc bng c phiếu hoc phát hành thêm c phiếu cho c đông hin hu. Cui năm 2018, nhiu ngân hàng t phát hành trái phiếu đ tăng vn cp 2. Tuy nhiên, vic tăng vn ca các ngân hàng là không h d dàng. Theo nhn đnh ca Công ty chng khoán VDSC, t l thành công ca các đt phát hành trái phiếu thi gian qua không cao, ch khong 50-60%.

Bên cnh đó, vic áp dng Basel II đòi hi h thng công ngh thông tin, cơ s d liu gc phi chun mc, phi có cơ s đ tính toán đo lường và lưu tr nhng d liu cũ, trong khi hu hết d liu ti các ngân hàng Vit Nam hin nay đu rt ln xn, đc bit là các ngân hàng nh l.

Theo các chuyên gia, thc hin qun tr theo chun Basel II là tt yếu ca quá trình hi nhp và vì thế cn có nhng gii pháp tháo g khó khăn. Trong đó, các vn đ cn ưu tiên là tăng cường s phi hp gia NHNN và các NHTM trong vic xây dng, trin khai Basel II. Các ngân hàng cn tăng chi phí đu tư cho công tác qun tr ri ro; gii quyết vn đ thiếu vn trong dài hn; tuyn chn, đào to nhân s có cht lượng vi ngân hàng…

Xem 286 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng