Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

SCB thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ

Thong baoNgân hàng Sài Gòn (SCB) thông báo s thc hin quyn thu gi tài sn bo đm theo Ngh quyết s 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 ca Quc hi đi vi khon vay ca Ông T Hip Hòa, Bà Phan Th Hương.

Tài sn thu gi:

-Tên tài sn: Phương tin vn ti: Xe oto Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4x4

- Đc đim tài sn: S khung: FF50HW721029; S máy: P5AT2433578;  Bin kim soát: 92C-115.33.

- Ch tài sn: ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương.

- Giy t pháp lý chng nhn quyn s hu/s dng tài sn: Chng nhn đăng ký ô tô s 017279 do Phòng CSGT CA Qung Nam cp ngày 11/07/2017.

Lý do thu gi: Do ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương vi phm nghĩa v tr n đi vi SCB, SCB tiến hành thu gi tài sn bo đm đ x lý thu hi n theo quy đnh ca pháp lut.

Thi gian, đa đim và thành phn tham gia thu gi:

- Thi gian tiến hành thu gi: Vào lúc 09 gi 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 hoc khi SCB phát hin được tài sn.

- Đa đim thu gi: Th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin được tài sn.

- Thành phn tham gia bao gm:

+ Đi din UBND th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin TSĐB.

+ Đi din Công an Th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam và/hoc nơi phát hin TSĐB.

+ Đi din SCB: ông Đoàn Minh Dũng Chc v: NV KHCN.

SCB yêu cu ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương nghiêm túc chp hành vic bàn giao tài sn, có mt đúng thi gian và đa đim nêu trên đ hp tác vi SCB trong vic thu gi tài sn. Mi hành vi cn tr vic thu gi tài sn bo đm s b x lý theo quy đnh ca Pháp lut. Các chi phí phát sinh trong quá trình thc hin thu gi s do ông T Hip Hòa và bà Phan Th Hương có nghĩa v thanh toán.

SCB s thc hin vic công khai thông tin v thi gian, đa đim thu gi, tài sn bo đm được thu gi, lý do thu gi ti: Trang thông tin đin t https://www.scb.com.vn; Tr s UBND th trn Thnh M, huyn Nam Giang, tnh Qung Nam

Thông tin chi tiết, liên h: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Sông Hàn. Đa ch: s 16 Trn Phú, phường Thch Thang, qun Hi Châu, TP. Đà Nng. Đi din: Lê Hng Thnh - Chc v: Giám đc Chi nhánh.

Xem 1542 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng