In trang này

Vietcombank đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ

Vietcombank dao tao nang cao chat luong dich vuTi Tr s chính Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), Phòng Qun lý bán Sn phm bán l phi hp vi Trường đào to Vietcombank trin khai d án đào to nâng cao cht lượng dch v t năm 2019 đến 2020.

Nhm thc hin mc tiêu đến năm 2020 tr thành ngân hàng đng đu v mc đ hài lòng ca khách hàng, trong nhng năm gn đây, Vietcombank đã liên tc thc hin các d án, chương trình đa dng nhm nâng cao cht lượng dch v (CLDV). Bên cnh đó, công tác đào to v CLDV cũng được Ban lãnh đo Vietcombank đc bit quan tâm.

D án được trin khai theo 2 cp đ: đào to cơ bn cho tt c các chi nhánh Vietcombank và thí đim đào to chuyên sâu cho mt s chi nhánh mi hoc chi nhánh có kết qu đánh giá CLDV chưa cao.

Tháng 6/2019, khóa đào to CLDV cơ bn đu tiên đã được t chc dành cho chi nhánh Thành Công. Tham gia khóa đào to là 92 hc viên, gm các lãnh đo P.DVKH, PGD, P. Ngân qu và đi ngũ cán b giao dch, l tân ca chi nhánh.

Chương trình đào to được điu chnh phù hp, da trên kết qu kho sát nhu cu đào to và kiến thc ca hc viên. Bui đào to cung cp cho hc viên cái nhìn tng quan v cht lượng dch v hin ti ca Vietcombank và ca chi nhánh Thành Công, hiu rõ các tiêu chun cht lượng phc v khách hàng và cách thc áp dng hiu qu, phù hp trong thc tế. Bui đào to cũng dành phn ln thi lượng đ hc viên tham kho các tình hung liên quan đến cung ng  dch v ti Vietcombank và tho lun nhóm v cách thc gii quyết, ng x nhiu trường hp khác nhau trong quá trình giao dch. S lượng hc viên tham gia đông và các hc viên đu rt sôi ni, nhit tình, cùng nêu lên các vướng mc, khó khan và chia s kinh nghim thc tin trong công tác phc v khách hàng ti CN.

Bà Thái Th Thu Hng - Phó Trưởng phòng. Phòng Qun lý bán SPBL, ph trách b phn Qun lý CLDVcho biết: “Mc tiêu năm 2020 tr thành ngân hàng hàng đu v CLDV đang thách thc Vietcombank v thi gian. Điu đó rt cn s đng b, nhp nhàng, quyết lit, liên tc trong hành đng ca TSC và các CN trên toàn h thng. Tng CBNV phi nhn thc rõ và tin tưởng rng, CLDV tt chính là yếu t then cht quyết đnh kinh doanh bn vng đ t đó mi cá nhân sn sàng hành đng vì bước tiến mi ca Vietcombank trong CLDV. Công tác đào tao CLDV mà B phn QL CLDV và các CN phi hp thc hin s là bước ngot quan trng, tích cc đ thay đi CLDV ti các CN, nâng cao CLDV ca Vietcombank. B phn Qun lý CLDV ca Phòng Qun lý bán đã lên kế hoch và được BLĐ phê duyt vic trin khai đào to nâng cao CLDV đến hết năm 2020 cho tng chi nhánh, kết hp vi đào to nhân viên mi thường xuyên. Sau khi được đào to và thc hành, chúng tôi hy vng s to nên s đng đu và nht quán trong vic cung cp cht lượng phc v tt nht đến khách hàng ti tt c các đim giao dch ca Vietcombank trên toàn quc”.

Khóa hc đã thc hin thành công vic truyn ti kiến thc, tinh thn phc v khách hàng cho cán b giao dch ti chi nhánh Thành Công. Tiếp sau khóa hc này, trong thi gian t tháng 7 đến tháng 10/2019, 19 chi nhánh Vietcombank s tiếp tc được trin khai đào to cơ bn và 02 chi nhánh s được trin khai đào to chuyên sâu.

Đim khác bit gia 2 hình thc đào to ca d án là:

Đào to cơ bn có thi lượng ngn, được t chc tp trung trong 01 ngày vi mc tiêu là ph biến kiến thc v các tiêu chun cht lượng phc v khách hàng, gii đáp thc mc, hướng dn cách trin khai và thc hin ti các đơn v.

Đào to chuyên sâu được trin khai theo quy trình gm nhiu bước, trong đó thi gian trin khai cho mt chi nhánh dài hơn và khác nhau tùy vào s lượng đim giao dch. Cán b giao dch được hướng dn, kèm cp đến tng người, ti tng đim giao dch đ đm bo thc hin tt nht công tác phc v khách hàng.

Xem 2276 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng