Thứ năm, 01 Tháng 10 2020
TIN MỚI
Thị trường cho vay Việt Nam đang phát triển tích cực

Thị trường cho vay Việt Nam đang phát triển tích cực

Ngày 19/6/2019 ti TP. H Chí Minh, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (HHNH) phi hp vi Hip hi Cho vay Thái Bình Dương (APLMA) t chc hi tho v th trường cho vay Vit Nam. Đây là năm th 3 HHNH cùng APLMA t chc hi tho v ch đ này.

Bà Nguyn Th Mai Sương - Trưởng ban Pháp lut và Nghip v HHNH cho biết: trong bi cnh h thng ngân hàng Vit Nam đang tiếp tc quá trình tái cơ cu gn vi x lý n xu, đ đáp ng nhu cu vn trung, dài hn cho doanh nghip và nn kinh tế, th trường vn nước ngoài ti Vit Nam, đc bit là th trường cho vay hp vn được nhiu t chc tài chính và các ngân hàng thương mi (NHTM) quan tâm phát trin. Chng hn, t đu năm 2018 đến nay các ngân hàng như LienVietPostBank, SHB, OCB, VPBank, TPBank, Techcombank... đã ln lượt tr thành đu mi gii ngân cho các khon vay chung tr giá vài trăm triu USD do các t chc như ngân hàng JPMorgan Chase, IIB, IBEC, IFC, Deutsche Bank... cùng bt tay rót vn.

V cơ cu cho vay hp vn, mc dù nhu cu vay bng VND ln, (như PVN, EVN) song s liu cho thy không nhiu khon vay hp vn được thc hin bng VND mà ch yếu vn là ngoi t. Các lĩnh vc vay hp vn Vit Nam tp trung vào các mng năng lượng tái to, đu tư cơ s h tng, tiêu dùng...

V cu trúc th trường, đã có s thay đi v loi hình bên vay. Nếu như trước đây ch có các NHTM Nhà nước, công ty nhà nước là nhng người vay chính và được ưu tiên thì nay loi hình bên vay đã m rng ra đi vi các NHTM c phn và công ty tư nhân như Vinfast, Vinmec, Bitexco, Novaland... Đi vi bên cho vay cũng có s thay đi khi s lượng các ngân hàng cho vay là ngân hàng châu Á đang tăng lên, đc bit là các ngân hàng Trung Quc, Đài Loan (Trung Quc) vi s lượng hin ti vào khong 15-16 ngân hàng tham gia.

Nhn đnh v tim năng, các đi biu tham d hi tho đu tin vào s phát trin vng mnh ca th trường cho vay ti Vit Nam xut phát t các yếu t như nhu cu tiêu dùng và dân s tr, tim năng phát trin kinh tế dài hn ca Vit Nam...Ông Nirukt Sapru - Tng Giám đc Ngân hàng Standard Chartered Vit Nam và khu vc ASEAN đưa ra hình nh mt ngôi sao đang lên ca châu Á khi nói v nn kinh tế Vit Nam hin tivà s là mt ngôi sao ta sáng trong tương lai sau 10 năm ti, nếu tc đ tăng trưởng vn được duy trì như hin ti thì vào năm 2029, GDP ca 2 nn kinh tế Singapore và Vit Nam s có th tương đương.

Ông Michael Kokalari - Kinh tế trưởng Vina Capitalkhi phân tích v tim năng thi trường vay, cho rng kinh tế Vit Nam tăng trưởng mnh, bn vng vi t l tiêu dùng h gia đình chiếm khong 65% GDP, khu vc sn xut chiếm khong 20% GDP, xut khu tăng 16%/năm trong giai đon 2012-2018 vi xut khu công ngh cao chiếm 1/3 tng xut khu, tc đ đô th hóa 3%/năm, ch 1/3 dân s Vit Nam sng ti các đô th (so vi con s ½ ca Trung Quc), thu nhp đô th chiếm khong 40% thu nhp nông thôn, do vy quá trình đô th hóa dn dt tăng trưởng tiêu dùng. Mt khác, nh hưởng bi s chm li ca nn kinh tế Trung Quc cũng không quá ln so vi các nước khác khi tăng trưởng xut khu ca Vit Nam trong 5 tháng đu năm 2019 đt 7% (cùng kỳ năm ngoái đt 17%), tăng trưởng lượng khách du lch đt 9% (cùng kỳ năm ngoái đt 28%). Nói v s phát trin ca th trường cho vay Vit Nam, ông Michael Kokalari nhn đnh, đim mnh ca kinh tế Vit Nam là lm phát mc thp, n đnh v tin t. Tim năng tăng trưởng ln, dân s ln vi đ tui dưới 35 chiếm phn ln, nhu cu tiêu dùng cũng như đu tư phát trin h tng ln... là nhng điu kin quan trng cho s phát trin ca th trường cho vay ti Vit Nam.

Theo ông Aditya Agarwal, Giám đc điu hành, ph trách toàn cu v cho vay hp vn và các th trường vn Công ty Chng khoán Maybank Kim Eng, giá tr cũng như s lượng các khon vay đã được dàn xếp trong năm 2018 rt ln (18 thương v vi giá tr giao dch đt 7,6 t USD) và rt có th đt đnh mi trong năm 2019. Theo ước tính ca nhiu chuyên gia tham d hi tho, vi giá tr giao dch đt được trong 5 tháng đu năm 2019 là 9,4 t USD và nếu không gp tr ngi trong quá trình phê duyt t các cơ quan qun lý nhà nước thì rt có th giá tr giao dch trong năm 2019 có th đt t 11-12 t USD và lên ti 15 t USD vào năm 2020.

Tuy nhiên, tim năng bao gi cũng song hành vi thách thc. Các chuyên gia có chung nhn đnh là, vic xếp hng năng lc tín dng ca người đi vay cũng như xếp hng ca th trường (Vit Nam) còn chưa cao; là nhng biến đng/thay đi v lut pháp như nhng quy đnh v lut Đt đai chưa chính thc cho phép các ngân hàng nước ngoài được nhn tài sn bo đm là đt hay Lut đc khu kinh tế d kiến thông qua năm 2018 nhưng đã b lùi li v thi gian xem xét, thông qua. Mt thách thc khác đến t nhng th tc hành chinhsconf chưa được ci cách trit đ, đó là thi gian phê duyt ca các cơ quan nhà nước có th b kéo dài (trước đây các d án vay vn ca các công ty/tng công ty nhà nước do B Tài chính phê duyt, nay do SCIC thc hin nên thi gian có th b kéo dài ra). Mt thách thc khác mang tính dài hn, có th xy ra mt s tiêu cc cho th trường xut phát t nhng nh hưởng ca chiến tranh thương mi M - Trung. 

Hi tho đã cho mt cái nhìn ci m v th trường cho vay Vit Nam, qua đó giúp cho các nhà hoch đnh chính sách, các ngân hàng thương mi xây dng tm nhìn dài hn, thúc đy th trường phát trin đúng hướng, phù hp vi s phát trin ca nn kinh tế.

Xem 620 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng