Thứ hai, 26 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Triển khai công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2019

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 14/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có văn bn s 4540/NHNN-VP v vic Trin khai công tác phòng chng thiên tai, lt, bão năm 2019.

Trin khai Quyết đnh 173/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph, nhm ch đng phòng, chng, ng phó kp thi và hn chế thp nht thit hi có th xy ra do din biến bt thường ca thiên tai trong năm 2019, NHNN yêu cu các đơn v có liên quan, NHNN chi nhánh tnh, thành ph, các TCTD thc hin mt s nhim v sau:

Tiếp tc thc hin có hiu qu các nhim v ti công văn s 1439/NHNN-VP ngày 14/3/2016 v vic trin khai công tác phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cu nn giai đon 2016-2020 và các văn bn ch đo v vic phòng chng thiên tai, lt bão.

Rà soát, điu chnh và b sung phương án, nhim v phòng chng thiên tai chi tiết cho năm 2019 sát vi tình hình thc tế ti đa phương và đc thù ca tng đơn v, có tính đến nhng yếu t bt thường do biến đi khí hu, sn sàng đi phó vi mi tình hung thiên tai, bão lt, đm bo an toàn khu vc tr s cơ quan, kho tin, kho lưu tr, h thng thiết b công ngh thông tin và các tài sn khác ca ngân hàng.

Riêng đi vi lĩnh vc kho qu và công ngh thông tin, đ ngh các đơn v tiếp tc phi hp cht ch vi cơ quan chc năng, bám sát ch đo ca chính quyn đa phương trong công tác phòng, chng bão, lt, bo đm không nh hưởng đến các hot đng giao dch, thu, chi tin mt ca NHNN cũng như các TCTD trên đa bàn và h thng thanh toán quc gia ca NHNN; Có phương án đm bo an toàn tài sn ca Trung tâm d liu và Trung tâm d liu d phòng khi có s c xy ra.

Văn bn cũng yêu cu các đơn v nm vng thông tin, kp thi báo cáo NHNN tình hình thc hin công tác phòng, chng thiên tai và thit hi xy ra (nếu có); đ xut và thc hin các phương án khc phc hu qu.

Xem 206 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.