In trang này

Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động

Hinh anh thanh toan di dongĐó là nhn đnh thông qua kết qu kho sát ca hãng kim toán PwC đi vi 27 nước đã ghi nhn Vit Nam là th trường tăng trưởng nhanh nht v thanh toán di đng trong năm 2018 vi t l người tiêu dùng thanh toán di đng Vit Nam đã tăng t 37% lên 61%. 

Vi s ch đo quyết lit ca Chính ph, thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam đã có kết qu đáng ghi nhn trong năm 2018. S liu ca Ngân hàng Nhà nước cho thy, trong năm 2018, h thng thanh toán đin t liên ngân hàng đã x lý an toàn vi giá tr 73 triu t đng (gp 13 ln GDP, x lý khong 13 t USD/ngày), tăng trưởng 25% so vi năm 2017; giá tr thanh toán qua thiết b di đng tăng trưởng 169,5% so vi năm 2017.

Đ tiến ti xã hi không dùng tin mt, Ngân hàng Nhà nước đnh hướng xây dng, sa đi, b sung hành lang pháp lý cho hot đng ngân hàng nói chung và hot đng thanh toán nói riêng, đáp ng yêu cu đi vi các mô hình kinh doanh và sn phm dch v mi trên nn tng công ngh thông tin; trong đó tp trung vào ngân hàng s, thanh toán s.

Các thành tu ca cuc cách mng công nghip 4.0 đã được ng dng mnh m trong lĩnh vc thanh toán, như: phân tích hành vi khách hành trên d liu ln (Big data); xác thc sinh trc hc; ng dng mã phn hi nhanh (QR Code); mã hóa thông tin th (Tokenization), thanh toán th chíp tiếp xúc và phi tiếp xúc (contact và contactless), thanh toán trên thiết b di đng (Mobile Payment),…

Nh đó các ngân hàng đã liên tc cung ng các sn phm, dch v hin đi, mang li nhiu tri nghim và li ích cho khách hàng.

Bên cnh đó, h tng thanh toán ca nhiu ngân hàng đã kết ni, tích hp và h tr phn ln các giao dch thanh toán cho dch v ca ngành hi quan, thuế, đin lc, vin thông... đang được tiếp tc trin khai, m rng ti các đơn v cung ng hàng hóa, dch v trong nn kinh tế bao gm các đơn v cung ng dch v công

Xây dng h tng thanh toán quc gia, x lý thanh toán theo thi gian thc, vn hành liên tc, đáp ng tt nhu cu ngày càng tăng ca người tiêu dùng trong nn kinh tế s, đc bit có kh năng kết ni, tích hp và x lý thanh toán cho tt c các đơn v cung ng hàng hóa, dch v.

Ngân hàng Nhà nước đã thúc đy đi mi sáng to, ng dng thành tu cách mng 4.0 trong ngành ngân hàng, tăng cường hp tác ngân hàng vi các trung gian thanh toán đ to s phát trin năng đng, bt phá trong hot đng ngân hàng, gia tăng li ích và s hài lòng ca khách hàng; đng thi, đm bo an ninh, an toàn h thng công ngh thông tin trong ngành ngân hàng; bo v quyn, li ích hp pháp ca khách hàng.

Riêng trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước s tích cc, ch đng thc thi mt s nhim v, gii pháp ln nhm thúc đy thanh toán không dùng tin mt như: xây dng Ngh đnh thay thế Ngh đnh s 101/2012/NĐ-CP ca Chính ph v thanh toán không dùng tin mt.

Theo đó, Ngh đnh quy đnh mt s gii pháp đ m rng v phm vi và đi tượng s dng dch v thanh toán không dùng tin mt. Đng thi đy mnh truyn thông, qung bá các sn phm, dch v thanh toán hin đi nhm thay đi dn tâm lý, thói quen s dng tin mt ca người tiêu dùng…

Theo SBV

Xem 1186 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng