Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Sửa quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Sua quy dinh che do tai chinh doi voi Bao hiem tien gui Viet NamB Tài chính đang d tho Thông tư sa đi, b sung Thông tư 312/2016/TT-BTC quy đnh chế đ tài chính đi vi Bo him tin gi Vit Nam.

D tho b sung quy đnh "X lý tn tht trong trường hp cho vay đc bit đi vi các t chc tín dng được kim soát đc bit" như sau: Bo him tin gi Vit Nam được s dng s dư ca khon thu lãi cho vay đc bit đi vi các t chc tín dng được kim soát đc bit đang hch toán ti mt tiu khon riêng ca qu d phòng nghip v theo quy đnh này đ bù đp các tn tht không thu hi được vn cho vay đc bit.

D tho cũng nêu rõ: Bo him tin gi Vit Nam được s dng ngun vn tm thi nhàn ri đ đu tư, mua trái phiếu Chính ph; tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam; gi tin ti Ngân hàng Nhà nước Vit Nam; mua trái phiếu dài hn ca t chc tín dng h tr theo quyết đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Trong trường hp Bo him tin gi Vit Nam phi bán trái phiếu Chính ph, trái phiếu dài hn ca t chc tín dng h tr, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đ chi tr tin bo him cho người gi tin thì phn chênh lch gia giá bán và giá mua x lý như sau:

Phn chênh lch gia giá bán và giá mua (chênh lch dương hoc chênh lch âm) ca trái phiếu Chính ph và tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam được hch toán vào qu d phòng nghip v.

Phn chênh lch gia giá bán và giá mua (chênh lch dương hoc chênh lch âm) ca trái phiếu dài hn ca t chc tín dng h tr được hch toán vào tiu khon riêng trong qu d phòng nghip v theo quy đnh.

Bo him tin gi Vit Nam được s dng qu d phòng nghip v đ chi tr tin bo him cho người gi tin theo quy đnh ca pháp lut v bo him tin gi và cho vay đc bit đi vi các t chc tín dng được kim soát đc bit theo quy đnh ca pháp lut. Vic s dng qu d phòng nghip v đ cho vay đc bit đi vi các t chc tín dng được kim soát đc bit phi đm bo nguyên tc không nh hưởng đến kh năng chi tr bo him tin gi cho người gi tin, đm bo an toàn vn.

Trong trường hp qu d phòng nghip v không đ đ tr tin bo him cho người gi tin, Bo him tin gi Vit Nam được tiếp nhn h tr hoc vay ca t chc tín dng, t chc khác có bo lãnh ca Chính ph theo quy đnh ca Lut bo him tin gi và các văn bn hướng dn.

Xem 234 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng