Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Kiểm soát rủi ro thanh khoản nhằm bảo đảm an toàn hệ thống

Kiem soat rui ro thanh khoan nham bao dam an toan he thongNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đang ly ý kiến rng rãi đi vi D tho Thông tư thay thế thông tư 36/2014/TT-NHNN. Ông Nguyn Quc Hùng - V trưởng V Tín dng các ngành kinh tế, NHNN trao đi v vn đ này.

D tho thông tư này, sa đi mt s quy đnh liên quan ti t l an toàn trong hot đng ca ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có d tho gim t l ngun vn ngn hn cho vay trung dài hn, như vy, quy đnh này áp dng đi vi khon vay đu tư vào tt c các lĩnh vc trong nn kinh tế, không ch áp dng riêng cho lĩnh vc bt đng sn. Vi l trình gm 3 giai đon đến năm 2022, t l ti đa ngun vn ngn hn được s dng đ cho vay trung, dài hn xung còn 30%, NHNN s kim soát được ri ro thanh khon nhm bo đm an toàn h thng trước nhng thay đi điu kin kinh tế vĩ mô, góp phn n đnh hot đng ngân hàng, h tr thúc đy phát trin kinh tế bn vng.

Gn đây, NHNN đang ly ý kiến rng rãi đi vi D tho Thông tư thay thế thông tư 36/2014/TT-NHNN, trong đó có mt s ý kiến cho rng ni dung D tho nh hưởng tiêu cc ti th trường bt đng sn !?

Ông Nguyn Quc Hùng: D tho thay thế Thông tư 36 sa đi mt s quy đnh liên quan ti t l an toàn trong hot đng ca ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có d tho gim t l ngun vn ngn hn cho vay trung dài hn, như vy, quy đnh này áp dng đi vi khon vay đu tư vào tt c các lĩnh vc trong nn kinh tế, không ch áp dng riêng cho lĩnh vc bt đng sn. Vi l trình gm 3 giai đon đến năm 2022, t l ti đa ngun vn ngn hn được s dng đ cho vay trung, dài hn xung còn 30%, NHNN s kim soát được ri ro thanh khon nhm bo đm an toàn h thng trước nhng thay đi điu kin kinh tế vĩ mô, góp phn n đnh hot đng ngân hàng, h tr thúc đy phát trin kinh tế bn vng.

Vic d tho thông tư quy đnh khon vay mua bt đng sn có s dư n trên 3 t đng, áp dng h s ri ro 150%, t 1,5 t đng đến 3 t đng áp dng h s 100%, dưới 1,5 t đng, các khon vay mua nhà xã hi, mua nhà theo các d án, chương trình h tr ca Chính ph áp dng h s ri ro 50% nhm hướng tín dng bt đng sn vào nhu cu thc ca người dân, thúc đy phát trin phân khúc nhà thương mi giá r và nhà xã hi (phân khúc đang thiếu ngun cung). Do đó d tho thông tư không nh hưởng tiêu cc đến th trường bt đng sn.

Nguyên nhân dn ti vic trm lng ca th trường bt đng sn trong nhng tháng đu năm xut phát t đâu?

Ông Nguyn Quc Hùng: Th trường bt đng sn hot đng da trên quy lut cung cu, vic trm lng ca th trường trước hết xut phát t vic lch pha cung cu, hin ti nhiu Ch đu tư thc hin phân khúc căn h cao cp, căn h du lch, ngh dưỡng, trong khi nhu cu thc ca người dân hướng v phân khúc nhà bình dân thì đang thiếu ngun cung. Ngoài ra thông thường, nhng tháng đu năm, sau Tết âm lch thường là nhng tháng ít giao dch bt đng sn do thói quen tiêu dùng ca người dân.

Bên cnh đó, các đa phương đu tăng cường kim tra, giám sát, rà soát vic cp phép, phê duyt d án, điu chnh quy hoch nht là ti mt s tnh, thành ph đã dn ti nhiu d án chưa đúng tiến đ đu tư.

Mt nguyên nhân na là thi gian gn đây xy ra nhiu tranh chp trong vic qun lý khu chung cư, khiếu kin vic ch đu tư không thc hin đúng cam kết, bàn giao nhà chm tiến đ làm nh hưởng nim tin ca người mua nhà.

Vic qun lý, cp phép xây dng, quy hoch xây dng các d án bt đng sn chưa nghiêm, chưa hp lý vi nhu cu ca người dân; qun lý, kim soát hot đng đu tư ca ch đu tư d án chưa cht ch, dn đến tình trng đu tư dàn tri, năng lc tài chính yếu nhưng đu tư d án ln…

Theo đó, mt ln na trách nhim ca cơ quan qun lý phát trin th trường bt đng sn trong thi gian này cn phi được phát huy, phi x lý nghiêm hành vi vi phm quy đnh pháp lut ca ch đu tư nhm ly li nim tin ca người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo tôi đánh giá, đây là cơ hi tt đ các cơ quan qun lý, doanh nghip bt đng sn có cơ hi đánh giá li nguyên nhân yếu kém ca th trường, xác đnh li đnh hướng phát trin trong dài hn, nâng cao năng lc tài chính và cơ cu li danh mc sn phm, nâng cao cht lượng sn phm, ly li uy tín, lòng tin ca người mua nhà.

Din biến ca tăng trưởng tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn hin nay có đim này bt thường so vi đnh hướng ca Chính ph, NHNN? con s tăng trưởng âm ca tín dng bt đng sn trong quý IV/2018 có đáng lo ngi và nh hưởng tiêu cc ti ngun cung th trường bt đng sn?

Ông Nguyn Quc Hùng: Th nht, Tính đến cui năm 2018, tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn (bao gm kinh doanh và mua bt đng sn đ ) tăng trưởng 31,76%. Do đó, tăng trưởng tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn phù hp vi ch trương ca Chính ph, đnh hướng ca NHNN là kim soát cht ch tín dng kinh doanh bt đng sn và hướng tín dng vào các d án hiu qu, d án nhà xã hi, nhà thương mi giá r và nhu cu thc ca người dân. (Đây cũng là mt trong các mc tiêu mà d tho thay thế thông tư 36 nhm đến).

Th hai, trong cơ cu ngun vn ca 1 ch đu tư d án thông thường gm: Vn t có, Vn đi vay, Vn ng trước ca khách hàng vay vn và các ngun vn khác. Hin nay, ngun vn đu tư ca doanh nghip bt đng sn ph thuc ln vào h thng ngân hàng, th hin vic Ngân hàng không ch tài tr trc tiếp vn cho ch đu tư và còn tài tr gián tiếp thông qua vic cho vay đi vi người mua nhà đ thanh toán tin ng trước cho ch đu tư. Do đó, ngun vn phc v ngun cung bt đng sn s bao gm c ngun vn phc v t bên cu. Nói cách khác, khi tính ngun vn tín dng cho kinh doanh bt đng sn, phi tính c vn tín dng phc v nhu cu đi sng v nhà . Như vy, tăng trưởng tín dng âm trong Quý IV/2018 không phn ánh vic thiếu vn, gim ngun vn tín dng cho lĩnh vc kinh doanh bt đng sn.

Th ba, 3 tháng đu năm 2019, tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn tăng 3,29% so vi cui năm 2018. Mc tăng này vn cao hơn mc tăng trưởng chung (Quý I/2019) ca nn kinh tế, nên nhn đnh vic siết ngun vn tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn là không chính xác. NHNN đnh hướng kiếm soát cht ch tín dng đi vi lĩnh vc bt đng sn, nhưng đnh hướng tín dng phc v nhu cu thc ca người dân.

Gn đây, Hip hi Bt đng sn Vit Nam có nhiu kiến ngh liên quan đến quy đnh ti d tho Thông tư thay thế thông tư 36; theo đó, ch yếu nhn đnh d tho các ni dung gim t l ti đa ngun vn ngn hn được s dng cho vay trung, dài hn và tăng h s ri ro đi vi khon vay tiêu dùng nhà là bin pháp siết tín dng, làm gim ngun cung bt đng sn.

Ông Nguyn Quc Hùng: Các kiến ngh ca Hip hi bt đng sn Vit Nam v l trình gim t l ti đa ngun vn ngn hn được s dng cho vay trung, dài hn chính là mt phương án mà NHNN d kiến la chn. Theo đó, s điu chnh gim mi năm 3-4% đ t 01/7/2022 áp dng t l ti đa 30%.

Nhn đnh ca Hip hi BĐS v vic tăng h s ri ro t 50% lên 150% đi vi các khon cho vay phc v đi sng có s dư n gc t 3 t đng tr lên là không chính xác. Vic điu chnh h s ri ro khon cho vay lĩnh vc bt đng sn phù hp vi ch trương ca Chính ph v hoàn thin các cơ chế, chính sách, pháp lut liên quan đến th trường bt đng sn, bo đm s phát trin hiu qu,bn vng ca th trường bt đng sn và an toàn hot đng ca h thng ngân hàng.

D tho Thông tư thay thế thông tư 36 ch áp dng đi vi các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa thc hin Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 (mt s ngân hàng đang trong quá trình thc hin sáp nhp, hp nht gp khó khăn v tài chính). Theo đó, mc đ tác đng ca quy đnh trên ti th trường bt đng sn là không ln.

Bên cnh đó, vic thay đi quy đnh ti d tho Thông tư thay thế Thông tư s 36 to đng lc cho các doanh nghip bt đng sn nâng cao năng lc, uy tín đ huy đng vn trên th trường vn trong nước cũng như quc tế, gim s ph thuc vào ngun vn tín dng, phù hp vi xu hướng ca quc tế hin nay.

Hin nay d tho Thông tư thay thế thông tư 36 đã được ly ý kiến rng rãi, NHNN đang chnh sa cho phù hp, đm bo kh năng đáp ng ca các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như khách hàng vay vn.

Theo SBV

Xem 242 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng