Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng năm 2019

Hop Ban chi dao phong chong khung boNgày 14/6/2019, ti Hà Ni, Ban ch đo phòng, chng khng b ngành Ngân hàng (Ban ch đo PCKB) đã t chc cuc hp thường kỳ dưới s ch trì ca Phó Thng đc Nguyn Kim Anh - Trưởng Ban ch đo PCKB.

Tham d cuc hp có lãnh đo các V, Cc NHNN và đi din mt s NHTM là thành viên Ban ch đo PCKB và T thường trc giúp vic Ban ch đo phòng, chng khng b ngành Ngân hàng.

Cuc hp Ban ch đo PCKB ngành Ngân hàng năm 2019 là nhm tiếp tc đy mnh công tác phòng, chng khng b / tài tr khng b (PCKB/TTKB) trong ngành Ngân hàng, góp phn đm bo an ninh, an toàn hot đng ngân hàng và là hành đng thiết thc chun b cho đánh giá đa phương ca APG đi vi Vit Nam vào cui năm 2019.

Phó Thng đc Nguyn Kim Anh cho biết: “Trong thi gian qua, Ban ch đo PCKB ngành Ngân hàng đã có nhiu hot đng tích cc, như: ban hành Quy chế làm vic ca Ban ch đo, Quy chế trao đi thông tin trong Ban ch đo, phân công thc hin trách nhim ca thành viên Ban ch đo, ban hành Phương án phòng, chng khng b ngành Ngân hàng; phi hp vi Cc An ninh ni đa (trước đó là Cc chng khng b) - B Công an thc hin kim tra, kho sát v PCKB ti mt s đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mi… và đnh kỳ mt năm hai ln ban hành thông báo v tình hình khng b và hot đng PCKB/TTKB.” Gn đây nht, NHNN đã phi hp vi Cc An ninh ni đa t chc tuyên truyn pháp lut v phòng, chng khng b trong toàn ngành Ngân hàng.

Cuc hp đã thông tin ti các thành viên mt s vn đ liên quan; các thành viên Ban ch đo, T Thường trc giúp vic đã tho lun và chia s nhng khó khăn, vướng mc trong thc tin hot đng và đưa ra được nhiu ý kiến, nhiu ni dung quan trng góp phn nâng cao hiu quhot đng ca Ban ch đo nói chung và ca toàn ngành nói riêng.

Phát biu kết lun cuc hp, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh đã ch đo mt s ni dung cn tiếp tc trin khai trong thi gian ti; đ ngh CQTTGSNH báo cáo Thng đc v tình hình khng b và hot đng phòng, chng khng b, tài tr khng b năm 2019 và nhng nhim v trng tâm trong năm 2019; v kết qu và phương hướng trin khai hot đng ca Ban ch đo PCKB trong thi gian ti; v ni dung và kết lun sau cuc hp Ban ch đo PCKB ngành Ngân hàng năm 2019.

Theo Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh, Ban ch đo PCKB ngành Ngân hàng đã thc hin tt vai trò tham mưu,giúp vic cho Ban lãnh đo Ngân hàng Nhà nước trong vic trin khai công tácPCKB/TTKB nhm góp phn đm bo an ninh, an toàn, hiu qu trong hot đng ngân hàng; đã tích cc trin khai nhiu ni dung đáp ng được các yêucu ca quy đnh pháp lut v PCKB cũng như đáp ng được các yêu cu thctin đt ra.

Xem 471 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng