Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Hội thảo khoa học chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh

Hoi thao khoa hoc chinh sach tin dung huong toi tang truong xanhNgày 14/6/2019, Vin Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã t chc Hi tho khoa hc gii thiu, trao đi kết qu nghiên cu đ tài khoa hc và công ngh cp B “chính sách tín dng hướng ti tăng trưởng xanh ti Vit Nam”.

Tham d Hi tho có đi din lãnh đo mt s V, Cc NHNN, chi nhánh NHNN, đi din mt s ngân hàng thương mi…

Phát biu khai mc Hi tho Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng, NHNN Phm Xuân Hòe cho biết, đây là đ tài khoa hc được lãnh đo NHNN “đt hàng” vi tính ng dng cao. Bi phát trin bn vng nói chung và phát trin tín dng xanh nói riêng đã tr thành vn đ cp thiết. Đ tài được nghiên cu trin khai là nguyên liu đu vào thc hin chính sách ca Chính ph, các b ngành.

Trình bày các ni dung chính ca đ tài nghiên cu,Ths.Cát Quang Dương - y viên Hi đng qun tr Ngân hàng Công thương Vit Nam ch nhim đ tài cho biết, đ thc hin thành công chiến lược quc gia v tăng trưởng xanh hướng ti phát trin bn vng cn huy đng ngun lc ca toàn xã hi. H thng ngân hàng vi vai trò quan trng là dn vn cho nn kinh tế đóng vai trò đc bit quan trng trong vic duy trì tăng trưởng kinh tế và phát trin đt nước thông qua hot đng cp tín dng cho nn kinh tế. Do đó, mt chính sách tín dng đ hướng ngành ngân hàng ti mc tiêu phc v tăng trưởng xanh là hết sc cn thiết và mang ý nghĩa thiết thực cao. Nhận thức được vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài “Chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh tại Việt Nam”.

Đ cp đến mục tiêu tổng quát của đ tài, ông Cát Quang Dương cho biết, ngày 20/3/2014, Th tướng Chính ph đã ký Quyết đnh s 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyt Kế hoch hành đng quc gia v tăng trưởng xanh giai đon 2014 - 2020 (Quyết đnh 403). Ti Quyết đnh này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được giao ch trì thc hin nhim v s 37 v “Hoàn thin th chế và tăng cường năng lc hot đng tài chính - tín dng ca các ngân hàng thương mi phc v tăng trưởng xanh”. Ti Kế hoch thc hin Tha thun Paris v biến đi khí hu, NHNN được giao phi hp vi B Kế hoch và Đu tư, B Tài chính trong trin khai nhim v s 46, 47 liên quan đến huy đng ngun lc (tài chính) cho biến đi khí hu và tăng trưởng xanh.

“Xây dựng một khuôn khổ chính sách và các chương trình tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Mục tiêu nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống cở sở lý luận của chính sách tín dụng, mối quan hệ, tác động qua lại của chính sách tín dụng và tăng trưởng xanh; Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia về vấn đề này. Phân tích, đáng giá thực trng chính sách tín dng ca Vit Nam trong mi quan h vi tăng trưởng xanh; Kết quả đạt được và những tồn tại. Đề xut một khung khổ chính sách và hệ thống các giải pháp và kiến nghị nhằm hướng chính sách tín dng phc v tăng trưởng xanh”, ông Dương nhn mnh.

Phát biu tham lun xung quanh ni dung chính sách tín dng hướng ti tăng trưởng xanh, PGS.TS Trn Th Thanh Tú - Đi hc Kinh tế, Đi hc Quc gia Hà Ni cho biết, khái nim ngân hàng xanh được hiu là mt ngân hàng xây dng được mt chiến lược kinh doanh bn vng, th hin vic cũng cp các dch v ngân hàng tha mãn các tiêu chí đm bo trách nhim vi môi trường và xã hi. Mt ngân hàng được coi là “xanh” khi tha mãn c hai điu kin: i/ V ngn hn, cung cp các dch v xanh, ii/ V dài hn, có mt chiến lược kinh doanh dài hn đáp ng các tiêu chun v trách nhim xã hi và c tiêu chun v đm bo môi trường.” Tín dng xanh là vic các TCTD cho vay đi vi các hot đng đu tư, sn xut “”xanh” bao gm các hot đng tiêu dung, đu tư, sn xut kinh doanh thân thin vi môi trường (không gây hi và góp phn bo v môi trường)”, bà Tú nói.

Đ cp đến kết qu ng dng các gii pháp, đ xut ca đ tài, Phó V trưởng V Tín dng các ngành Kinh tế, Hà Thu Giang cho biết, mc tiêu phn đu ca ngành Ngân hàng đến năm 2025: 100% ngân hàng xây dng được quy đnh ni b v qun lý ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng; 100% các ngân hàng thc hin đánh giá ri ro môi trường xã hi trong hot đng cp tín dng; áp dng các tiêu chun v môi trường cho các d án được ngân hàng cp vn vay; kết hp đánh giá ri ro môi trường như mt phn trong đánh giá ri ro tín dng ca ngân hàng; Ít nht 10-12 ngân hàng có đơn v/b phn chuyên trách v qun lý ri ro môi trường và xã hi. 60% ngân hàng tiếp cn được ngun vn xanh và trin khai cho vay các d án tín dng xanh.

V nhóm gii pháp khuyến khích các TCTD xây dng chiến lược phát trin ngân hàng xanh, ban hành đc lp hoc lng ghép trong chiến lược, kế hoch phát trin hot đng kinh doanh hàng năm. Khuyến khích các ngân hàng xây dng chính sách c th cho các lĩnh vc môi trường nhy cm. Thông qua kho sát ca NHNN đi vi các TCTD v lĩnh vc tăng trưởng xanh, tín dng xanh (thc hin vào tháng 3/2019), s hiu biết ca các TCTD v tín dng xanh đã được ci thin đáng k, c th: 19 TCTD đã xây dng chiến lược qun lý ri ro môi trường và xã hi, 13 TCTD tích hp ni dung qun lý ri ro môi trường và xã hi trong quy trình thm đnh tín dng xanh. 10 TCTD đã xây dng các sn phm tín dng, dch v ngân hàng cho các ngành/lĩnh vc xanh và đã quan tâm dành ngun vn huy đng ca ngân hàng đ cp tín dng cho các lĩnh vc này vi kỳ hn ch yếu là trung, dài hn và có s ưu đãi v lãi sut cho các d án xanh…

Xem 307 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng