Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Hinh anh tu sach Phap LuatNgày 14/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1271/QĐ-NHNN v vic Ban hành Kế hoch thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 ca Th tướng Chính ph v xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut.

Mc đích ca Kế hoch nhm thc hin nghiêm túc, hiu qu nhim v được Th tướng Chính ph giao ti Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg; Đng thi nâng cao hiu qu công tác qun lý Nhà nước v xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut; đy mnh ng dng công ngh thông tin trong xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut, nâng cao giá tr s dng, khai thác, tài liu pháp lut thông qua xây dng, vn hành T sách pháp lut đin t quc gia.

Kế hoch bao gm các ni dung sau: (i) Ch đo, hướng dn, t chc thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg: Ban hành Kế hoch thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg; Đăng ti đ cương gii thiu nhng ni dung cơ bn ca Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg trên Cng TTĐT ca NHNN đ ph biến, tuyên truyn đến các V, Cc, đơn v thuc NHNN, NHNN Chi nhánh tnh, thành ph trc thuc Trung ương; (ii) Rà soát, đánh giá hiu qu, xác đnh nhu cu khai thác, s dng T sách pháp lut; (iii) Rà soát, tng hp, h thng các sách, tài liu pháp lut d kiến cp nht trên d liu thành phn ca T sách pháp lut đin t quc gia.

Cũng theo Quyết đnh này, Thng đc giao V Pháp chế là đơn v giúp Thng đc trong vic theo dõi, đôn đc các đơn v thuc NHNN phi hp thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Xem 2776 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng