Thứ tư, 19 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Hinh anh tu sach Phap LuatNgày 14/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 1271/QĐ-NHNN v vic Ban hành Kế hoch thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 ca Th tướng Chính ph v xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut.

Mc đích ca Kế hoch nhm thc hin nghiêm túc, hiu qu nhim v được Th tướng Chính ph giao ti Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg; Đng thi nâng cao hiu qu công tác qun lý Nhà nước v xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut; đy mnh ng dng công ngh thông tin trong xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut, nâng cao giá tr s dng, khai thác, tài liu pháp lut thông qua xây dng, vn hành T sách pháp lut đin t quc gia.

Kế hoch bao gm các ni dung sau: (i) Ch đo, hướng dn, t chc thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg: Ban hành Kế hoch thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg; Đăng ti đ cương gii thiu nhng ni dung cơ bn ca Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg trên Cng TTĐT ca NHNN đ ph biến, tuyên truyn đến các V, Cc, đơn v thuc NHNN, NHNN Chi nhánh tnh, thành ph trc thuc Trung ương; (ii) Rà soát, đánh giá hiu qu, xác đnh nhu cu khai thác, s dng T sách pháp lut; (iii) Rà soát, tng hp, h thng các sách, tài liu pháp lut d kiến cp nht trên d liu thành phn ca T sách pháp lut đin t quc gia.

Cũng theo Quyết đnh này, Thng đc giao V Pháp chế là đơn v giúp Thng đc trong vic theo dõi, đôn đc các đơn v thuc NHNN phi hp thc hin Quyết đnh s 14/2019/QĐ-TTg.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Xem 2516 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.