Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Tăng khả năng tiếp cận vốn thông qua tổ vay vốn

Tang kha nang tiep can von thong qua to vay vonVi s có mt khp đa bàn rng ln, trên 58 nghìn t vay vn được ví như “cánh tay ni dài” ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) chuyn ti vn đến được vi đông đo người dân...

Kênh dn vn hiu qu

Chính sách tín dng phc v nông nghip ngày càng được đy mnh, đáp ng nhu cu vn cho sn xut nông, lâm nghip, thy sn và phát trin nông thôn. Đ giúp nông dân có vn phát trin sn xut, thi gian qua, Chính ph đã có nhiu chính sách cho vay tín dng nông nghip, nông thôn vi lãi sut ưu đãi.

Là ngân hàng đi đu trong công cuc phát trin tam nông, nhiu năm qua Agribank đã thc hin nhiu gii pháp hiu qu tăng kh năng tiếp cn vn ngân hàng ca người dân, t đó kp thi cung ng vn giúp h phát trin sn xut, nâng cao thu nhp, ci thin đi sng.

Trong n lc chuyn ti vn và dch v đến người dân, mô hình t vay vn ca Agribank luôn được đánh giá cao v hiu qu nh chuyn ti đng vn đến tay bà con mt cách thun li và nhanh chóng nht, s dng vn vay hiu qu, thu n, lãi đúng thi hn, không xy ra tình trng chiếm dng vn, cũng là nơi chia s kinh nghim trong sn xut nông nghip, đng thi tránh được nhng tiêu cc hoc tình trng “cò” tín dng nông thôn.

Ngay khi Ngh đnh s 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 v chính sách tín dng phc v nông nghip nông thôn được ban hành, Agribank đã ký tha thun liên ngành gia Agribank vi Hi Nông dân và Hi liên hip Ph n Vit Nam v vic cho vay qua t vay vn vào ngày 23/9/2016.

Theo lãnh đo Agribank, t vay vn rt phù hp đa bàn nông thôn, nơi các t chc hi, đoàn th hot đng mnh m, có uy tín cao, giúp các chi nhánh tranh th được s đng tình ng h ca cp y, chính quyn đa phương và t chc đoàn th các cp, h tr to tin đ cho các chi nhánh trong quá trình phi hp tuyên truyn trin khai các hot đng cho vay, qung bá thương hiu Agribank… Vi s có mt khp đa bàn rng ln, trên 58 nghìn t vay vn được ví như “cánh tay ni dài” ca Agribank chuyn ti vn đến được vi đông đo người dân.

Tính đến cui năm 2018, Agribank có trên 58.700 t vay vn trên toàn quc vi trên 1,37 triu thành viên và dư n trên 115 nghìn t đng tăng 12,57% so vi năm 2017. Trong đó dư n do Hi Nông dân qun lý đt gn 54 nghìn t đng, Hi Ph n qun lý trên 19,5 nghìn t đng, s còn li do t chc khác qun lý. Mt s khu vc có dư n cho vay qua t vay vn cao như: Khu vc min núi cao biên gii, khu vc trung du Bc b, khu vc đng bng sông Hng, khu vc Khu 4 cũ, khu vc duyên hi min Trung…

Bà Nguyn Th Thn trú ti xã Qung Li, Qung Xương, Thanh Hóa - mt hi viên đã gn bó vi Agribank t nhiu năm nay chia s: “Tôi vay vn Agribank t rt lâu ri, t khi bn tr con nhà tôi còn nh, tôi vay vn đ làm ăn có tin nuôi các con ăn hc. Gi các con trưởng thành ri, tôi tiếp tc tìm đến t vay vn ca ngân hàng đ vay tin nâng cp và m rng trang tri chăn nuôi… Tôi vay và tr lãi vay qua t, t trưởng nhit tình và có trách nhim đôn đc chúng tôi tr n đúng hn…”.

Đến thăm mô hình trang tri ca gia đình ông Ha Xuân Hưng thôn 6, xã Tân Ninh - Triu Sơn (Thanh Hoá) được biết, ông tham gia t vay vn ca Hi Nông dân t năm 2010. Hin, thông qua tín chp ca Hi Nông dân xã, ông Hưng đang vay 100 triu đng ca Agribank Triu Sơn đ kinh doanh. Nh ngun vn vay ngân hàng, ông đu tư m rng quy mô trang tri. Khu trang tri tng hp ca gia đình ông hin rng ti 95 ha được đu tư trng cây lâu năm ly g, cây ăn qu và khu trang tri chăn nuôi gà Ai Cp vi quy mô gn 17 nghìn con.

Trong đó, khu trang tri gà tht (hơn 10 nghìn con), gà đ trng (7 nghìn con), mi năm tr chi phí thu lãi lên ti hàng trăm triu đng; khu trang tri ca ông cũng đang to công ăn vic làm cho 3 lao đng thường xuyên và hàng trăm lao đng thi v mi năm. Theo đánh giá ca lãnh đo Hi Nông dân trên đa bàn xã, t vay vn là mt trong nhng kênh hiu qu đ Agribank dn vn đến người dân đc bit người dân khu vc min núi, vùng sâu, vùng xa giúp người dân phát trin sn xut.

Nâng cao cht lượng tín dng

Thc tế mô hình t vay vn không quá mi l đi vi các đa bàn nông nghip nông thôn, nhưng đ đm bo dòng vn đến đúng đa ch, vi cht lượng cao vai trò ca t trưởng t vay vn rt quan trng. Vì vy, ngân hàng rt k càng trong vic la chn t trưởng T vay vn. Ngân hàng thường la chn nhng người có uy tín, gn gũi vi các thành viên t làm t trưởng. Qua đó t trưởng có th theo sát đôn đc, nm bt nhu cu ca các thành viên trong t, h tr các cán b tín dng trong vic m rng tín dng và đôn đc tr n, đm bo t l lãi thc thu cao, nâng cao cht lượng tín dng.

Nhiu t trưởng t vay vn nhit huyết, được ngân hàng tp hun và hiu v các sn phm dch v ca ngân hàng, đã tr thành mt kênh phân phi sn phm, dch v hiu qu ti các đa bàn xã. Mt khác, vic tham gia các t vay vn cũng to điu kin cho các thành viên t có th hc hi v phương thc đu tư sn xut, nâng cao hiu qu sn xut kinh doanh, phát huy hiu qu đng vn vay ngân hàng, đm bo kh năng tr n.

Làm t trưởng t vay vn ca Hi Ph n được 3 năm nay, bà Phm Th Toan trú ti xã Qung Li, Qung Xương, cho hay hin bà đang qun lý 26 hi viên. Các thành viên vay vn vi s tin khong trên dưới 100 triu đng đ đu tư chăn nuôi sn xut và thường làm ăn rt hiu qu, tr lãi cho ngân hàng đy đ. Th tc vay vn ti Agribank nhanh gn đáp ng nhu cu ca người dân, nên người dân cm thy yên tâm và ngày càng nhiu người tìm đến t vay vn đ có vn làm ăn.

Trao đi vi chúng tôi, ông Thi Văn Tân, Phó giám đc Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa khng đnh: “T vay vn được t chc qua các t chc hi, các t trưởng là thành viên có uy tín trong các t hi, thường nm rõ v gia cnh ca các hi viên nên có th giúp ngân hàng la chn được nhng khách hàng tt và có th chăm sóc được tt hơn vi nhng khách hàng vùng xa, to điu kin cho khách hàng có th vay vn mt cách thun tin. T đó, v phía ngân hàng, cho vay qua t vay vn giúp ngân hàng tìm kiếm được nhng khách hàng có cht lượng, gim t l n xu, gim ti cho cán b tín dng khi phi qun lý nhiu khách hàng. Đng thi, v phía khách hàng, khách hàng s yên tâm hơn khi giao dch, th tc, h sơ đã hướng dn qua t và to thun li nhiu hơn cho các cá nhân khi tiếp cn vn vay...”.

Tính đến ngày 15/3/2019, dư n cho vay qua 5.383 t vay vn ca Agribank Thanh Hóa đt 10.675 t đng vi 165.196 thành viên còn dư n. Trong đó, dư n t vay vn thông qua kênh Hi Nông dân là 6.668 t đng, vi 104.470 thành viên còn dư n. Dư n t vay vn thông qua kênh Hi liên hip Ph n đt 4.007 t đng, vi 60.726 thành viên còn dư n. N quá hn chiếm 0,017% tng dư n thông qua tín chp ca các t chc hi. Cht lượng hot đng ca các t vay vn được cng c và nâng cao, s t xếp loi A chiếm t l 98,4%.

Agribank Thanh Hoá ch là mt trong s 86 chi nhánh có dư n cho vay qua t vay vn, ch yếu là t Hi Nông dân, t Hi Ph n và t hi khác. Nhiu chi nhánh thc hin thu n ti xã to điu kin cho khách hàng vùng sâu vùng xa không phi di chuyn đến các phòng giao dch ngân hàng, giúp tiết kim chi phí và an toàn cho khách hàng. Vic cho vay qua t vay vn không ch to thun tin cho khách hàng trong quá trình quan h tín dng vi ngân hàng mà còn giúp ngân hàng thun tin trong vic qun lý khách hàng, gim áp lc qun lý khách hàng ca cán b làm công tác tín dng. Qua thi gian trin khai, t vay vn đã thc s là cánh tay ni dài ca Agribank đến các h nông dân.

Lãnh đo Agribank cho biết, Agribank tiếp tc trin khai mnh m hình thc cho vay qua t nhóm đ ngun vn ngân hàng đến được vi đông đo người dân. Thi gian ti, cùng vi vic nâng cao cht lượng hot đng ca các t vay vn, Agribank không ngng ci tiến quy trình, phương pháp cho vay, đơn gin hóa th tc; đa dng hoá các kênh dn vn, đng thi đưa ra nhiu sn phm dch v tin ích đi vi khách hàng, nht là khách hàng khu vc nông thôn.

Ngoài vic cho vay qua t vay vn, Agribank còn trin khai dch v ngân hàng lưu đng đến tn đa bàn xã, thôn, vùng sâu vùng xa giúp khách hàng có nhiu cơ hi tiếp cn vn ngân hàng, t đó hn chế vic người dân phi tìm đến tín dng đen đ có vn phc v nhu cu chính đáng.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 281 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng