Chủ nhật, 31 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Hinh anh Thanh tra giam satTh tướng Chính ph va ký Quyết đnh s 20/2019/QĐ-TTg quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trc thuc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn v tương đương Tng cc, trc thuc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, thc hin chc năng tham mưu, giúp Thng đc Ngân hàng Nhà nước qun lý nhà nước đi vi các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, qun lý nhà nước v công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, gii quyết khiếu ni, t cáo, phòng, chng tham nhũng, phòng, chng ra tin, bo him tin gi; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát ngân hàng trong các lĩnh vc thuc phm vi qun lý nhà nước ca Ngân hàng Nhà nước; thc hin phòng, chng ra tin, phòng, chng tài tr khng b theo quy đnh ca pháp lut và phân công ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước.

Nhim v ca Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là trình Thng đc Ngân hàng Nhà nước đ trình Chính ph, Th tướng Chính ph xem xét, quyết đnh các d án lut, d tho ngh quyết ca Quc hi, d án pháp lnh, d tho ngh quyết ca y ban Thường v Quc hi; d tho ngh đnh ca Chính ph, d tho quyết đnh ca Th tướng Chính ph v t chc và hot đng ca các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chng ra tin và bo him tin gi; chiến lược, chương trình, đ án, d án quan trng v đi mi và phát trin h thng các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng, thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chng ra tin và bo him tin gi.

Đng thi trình Thng đc Ngân hàng Nhà nước quyết đnh, phê duyt hoc ban hành kế hoch dài hn, năm năm và hng năm v phát trin h thng các t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng, v thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chng ra tin, phòng, chng tài tr khng b; cp, sa đi, b sung, thu hi giy phép thành lp và hot đng ca t chc tín dng, giy phép thành lp chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giy phép thành lp văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng và các loi giy phép hot đng ngân hàng khác theo phân công ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước.

Chp thun vic mua, bán, chia, tách, hp nht, sáp nhp, chuyn đi hình thc pháp lý, gii th t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chp thun danh sách d kiến nhng người được bu, b nhim làm thành viên Hi đng thành viên, thành viên Hi đng qun tr, thành viên Ban kim soát và Tng Giám đc (Giám đc) ca t chc tín dng, tr nhân s ca ngân hàng thương mi do Nhà nước nm gi 100% vn điu l, nhân s do ch s hu phn vn Nhà nước ti ngân hàng thương mi c phn do Nhà nước nm gi trên 50% vn điu l c hoc gii thiu; chp thun người d kiến được b nhim làm Tng Giám đc (Giám đc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

Xây dng kế hoch thanh tra hng năm ca Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng trình Thng đc Ngân hàng Nhà nước phê duyt; t chc thc hin kế hoch thanh tra ca Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng; hướng dn, theo dõi, đôn đc, kim tra vic thc hin kế hoch thanh tra đi vi Thanh tra, giám sát ngân hàng thuc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh...

Cơ cu t chc

V cơ cu t chc, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có 8 đơn v:1- V Thanh tra hành chính, gii quyết khiếu ni, t cáo và phòng, chng tham nhũng; 2- V Chính sách an toàn hot đng ngân hàng; 3- Văn phòng; 4- Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng I; 5- Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng II; 6- Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng III; 7- Cc Giám sát an toàn h thng các t chc tín dng; 8- Cc Phòng, chng ra tin.

Cc trưởng Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng được ra quyết đnh thanh tra, thành lp đoàn thanh tra đi vi các đi tượng thanh tra ngân hàng được giao, thc hin nhim v, quyn hn ca người ra quyết đnh thanh tra và x pht vi phm hành chính theo quy đnh ca pháp lut.

Văn phòng có 6 phòng, Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng I có 6 phòng, Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng II có 6 phòng, Cc Thanh tra, giám sát ngân hàng III có 4 phòng, Cc Giám sát an toàn h thng các t chc tín dng có 4 phòng, Cc Phòng, chng ra tin có 4 phòng.

Thng đc Ngân hàng Nhà nước quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca các đơn v thuc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và không quá 4 Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng do Thng đc Ngân hàng Nhà nước b nhim, min nhim, cách chc sau khi thng nht vi Tng Thanh tra Chính ph.

Xem 2586 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng