In trang này

Agribank kinh doanh đang tiếp tục tăng trưởng

Agribank anh hoat dongTrong nhng tháng đu năm 2019, trên cơ s bám sát ch đo ca Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) tiếp tc khng đnh vai trò ch lc, ch đo trong vic trin khai chính sách ca Đng, Nhà nước v phát trin nông nghip, nông thôn; hot đng kinh doanh tiếp tc tăng trưởng tt.

Tín dng tp trung sn xut kinh doanh, ch đng đy lùi tín dng đen

Là NHTM do Nhà nước nm gi 100% vn điu l, bám sát ch đo ca Chính ph, Ngân hàng Nhà nước, hot đng tín dng nhng tháng đu năm 2019 được Agribank tp trung vào lĩnh vc sn xut kinh doanh, nht là các lĩnh vc ưu tiên, to điu kin thun li trong tiếp cn vn tín dng ca doanh nghip và người dân; không ngng nâng cao cht lượng tín dng; kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro.

Đến nay, tng dư n cho vay nn kinh tế ca Agribank đt trên 1 triu t đng, trong đó t trng cho vay nông nghip nông thôn luôn duy trì trên 70% tng dư n và chiếm trên 50% th phn tín dng “Tam nông” ti Vit Nam. Agribank hin đang trin khai nhiu chương trình tín dng chính sách: Cho vay theo chính sách tín dng phát trin nông nghip, nông thôn; Cho vay h gia đình, cá nhân thông qua T vay vn/t liên kết; Cho vay theo chính sách h tr nhm gim tn tht trong nông nghip; Cho vay ưu đãi lãi sut đi vi các huyn nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP ca Chính ph; Cho vay xây dng Nông thôn mi; Cho vay gia súc, gia cm; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay phát trin thy sn; Tín dng ưu đãi phc v “Nông nghip sch”…

Tuy là ngân hàng thương mi phi cnh tranh huy đng vn theo cơ chế th trường nhưng hàng năm Agribank vn dành hàng trăm ngàn t đng đ h tr cho vay lãi sut thp đi vi các đi tượng khách hàng, đc bit là các khách hàng thuc các chương trình chính sách. Ngay t đu năm 2019, Agribank tiếp tc gim 0,5%/năm lãi sut cho vay đi vi các lĩnh vc ưu tiên ca Chính ph; trin khai gói tín dng quy mô 5.000 t đng đ cho vay đáp ng nhu cu tiêu dùng cp bách ca cá nhân, h gia đình vi th tc vay vn rút gn và thi gian cho vay ngay trong ngày; h tr kp thi ngun vn đ thu mua lúa go, tháo g khó khăn cho người dân trng h tiêu; chăn nuôi, to điu kin thun li khôi phc sn xut kinh doanh sau dch bnh…

Thc hin quyết tâm ca Ngân hàng Nhà nước v trin khai chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn và các gii pháp góp phn hn chế tín dng đen,  Agribank đã ban hành chương trình tín dng tiêu dùng đi vi khách hàng cá nhân. Trong cơ cu tín dng, Argibank đã đu tư khong 700.000 t đng cho gn 4 triu khách hàng cá nhân. Không ch đáp ng đy đ nhu cu sn xut kinh doanh trên đa bàn nông thôn, Agribank còn cho vay đáp ng nhu cu tiêu dùng, đi sng ca người dân, đến nay, dư n cho vay tiêu dùng, đi sng đt gn 220.000 t đng vi trên 1 triu khách hàng, chiếm t trng 22% dư n cho vay ca Agribank.

Đ đưa vn đến người dân kp thi, Agribank đã trin khai nhiu kênh dn vn hiu qu, trong đó trin khai cho vay qua  trên 58.000 T vay vn, Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng. Agribank đã trin khai thành công giai đon I Đ án “Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng” vi 68 xe ti 65 chi nhánh trên đa bàn 59 tnh, thành ph, phc v gn 400.000 lượt khách hàng. Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng ca Agribank đã trin khai tương đi đy đ các dch v ngân hàng như: gii ngân, thu n, chuyn tin... Thi gian ti, Agribank s tiếp tc trin khai Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng trên toàn b các chi nhánh có đa bàn phù hp.

Nhng tháng đu năm 2019, hot đng kinh doanh ca Agribank tiếp tc tăng trưởng tt, các t l an toàn hot đng đáp ng quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước. Đến 30/4/2019, các ch tiêu kinh doanh cơ bn đt theo l trình kế hoch năm 2019. Ngun vn huy đng đt 1.217.413 t đng. Tng quy mô tín dng và đu tư đt 1 triu 230 t đng. Agribank tiếp tc là Ngân hàng ch lc trong đu tư phát trin “Tam nông”. Kinh doanh dch v tiếp tc được đy mnh, tăng 22,8% so vi cùng kỳ năm 2018. N xu tiếp tc được kim soát có hiu qu mc dưới 2%. Li nhun trước thuế đt 4.100 t đng. Các t l an toàn đm bo theo quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước.

Tích cc góp phn nâng cao kh năng tiếp cn dch v tài chính

Nhm đy mnh thanh toán không dùng tin mt và nâng cao kh năng tiếp cn dch v tài chính cho người dân theo ch trương ca Chính ph, Agribank chú trng phát trin nhiu sn phm dch v ngân hàng tin ích, ng dng các công ngh mi, hin đi vào các sn phm, dch v thanh toán đm bo tin ích, an toàn, bo mt, chi phí hp lý; tích cc trin khai Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi vic thu phí các dch v công, góp phn đa dng hóa các kênh thu, np to nhiu tin ích và thun li cho doanh nghip và người dân.

Agribank hin cung ng trên 200 sn phm dch v ngân hàng tin ích, được chia thành các nhóm gm: Nhóm sn phm dch v v Huy đng vn; Thanh toán trong nước; Th; Thanh toán quc tế; Kinh doanh ngoi hi; Kiu hi; Ngân hàng đin t E-Banking; Ngân qu và qun lý tin t; y thác đi lý; SPDV liên kết… đáp ng mi nhu cu giao dch thanh toán ca người dân, qua đó có đóng góp tích cc phát trin th trường thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam, cũng như nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng cho nn kinh tế, đc bit là khu vc nông nghip, nông thôn.

Cùng Ngân hàng Nhà nước đy mnh truyn thông, ph biến kiến thc, nâng cao nhn thc, thay đi hành vi và cách thc thanh toán tiêu dùng ca người dân, qua đó nâng cao kh năng tiếp cn các sn phm dch v ngân hàng cho người dân, khuyến khích s dng các phương thc thanh toán không dùng tin mt, thi gian qua, Agribank tích cc tham gia đng hành cùng các chương trình giáo dc tài chính cng đng được dư lun đánh giá cao như: “Tin khéo, tin khôn”, “Đng tin thông thái”, “Nhng đa tr thông thái”, cuc thi “Hiu đúng v tin”... được phát sóng trên các kênh truyn hình Quc gia.

Nhng n lc c gng ca Agribank đã góp phn tích cc cùng ngành Ngân hàng phát trin hot đng thanh toán không dùng tin mt trong nn kinh tế. Theo như Kho sát tiêu dùng toàn cu năm 2019 mi đây ca PwC, Vit Nam là th trường tăng trưởng nhanh nht v thanh toán di đng và mc tăng ca Vit Nam là n tượng nht trong s 6 quc gia Đông Nam Á tham gia kho sát toàn cu.

Sm tháo g khó khăn đ tăng năng lc tài chính

Thc hin Quyết đnh s 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 ca Th tướng Chính ph và Quyết đnh s 53/QĐ-NHNN.m ngày15/11/2013 ca Thng đc NHNN, Agribank đã xây dng và thc hin thành công tái cơ cu giai đon 1 vi nhiu biến chuyn tích cc, cơ bn hoàn thành các mc tiêu quan trng: Tp trung đu tư cho “Tam nông”; X lý n xu; Thc hin thoái vn ti các công ty con hot đng không phc v trc tiếp cho nông nghip, nông thôn; Cơ cu li t chc b máy, đc bit là h thng kim tra kim soát, kim toán ni b; Nâng cao cht lượng ngun nhân lc; Đy mnh phát trin dch v... Tt c đu nhm mc đích hướng đến và phc v tt hơn khách hàng.

Bước vào trin khai tái cơ cu giai đon 2 cũng là thc hin Chiến lược kinh doanh giai đon 2016- 2020 gn vi x lý n xu và quá trình c phn hóa, áp dng nhng bài hc kinh nghim rút ra trong thc hin thành công tái cơ cu giai đon 1, tiếp tc thc hin các gii pháp có hiu qu, đến nay, Agribank đã cơ bn hoàn thành các nhim v theo l trình, kế hoch cơ cu li: Mng lưới tiếp tc được sp xếp li, h thng cơ chế, chính sách được rà soát, chnh sa theo hướng đi mi trên cơ s tuân th quy đnh ca pháp lut hin hành, đc bit là cơ chế v lao đng, kế hoch, tài chính, tín dng đã góp phn nâng cao hiu qu qun tr điu hành, to đng lc cho người lao đng và hành lang pháp lý thun li cho hot đng kinh doanh; Ch đng trin khai công tác chun b c phn hóa và sn sàng thc thi khi có quyết đnh phê duyt.

Tuy nhiên, Agribank hin đang phi đi mt vi mt s khó khăn, thách thc không h nh, trong đó mt trong nhng vn đ nan gii nht đó là “bài toán” tăng vn. T mt ngân hàng dn đu v vn điu l, hin nay Agribank có vn điu l gn 30.500 t đng, thp nht trong nhóm Big 4 NHTM. Vi quy mô tài sn, ngun vn, đu tư tín dng đu trên 1 triu t đng, dn đu toàn h thng và thc hin vai trò ch đo trong tín dng nông nghip nông thôn, hàng năm tăng trưởng tín dng t 11-14% đ đáp ng nhu cu vn cho người dân và doanh nghip. Đc bit, t cui năm 2018, Ngh đnh 116 ca Chính ph v sa đi Ngh đnh 55 có hiu lc đã to điu kin thun li hơn cho khách hàng vay vn không có tài sn đm bo, tuy nhiên li là áp lc đi vi Agribank khi t trng cho vay nông nghip nông thôn trên 70% và ch yếu là cho vay không có tài sn bo đm dn đến quy mô tài sn có ri ro tăng mnh (70-80.000 t đng mi năm). Cho vay nông nghip, nông thôn, lĩnh vc đu tư chính ca Agribank thường xuyên phi đi mt vi ri ro thiên tai bt kh kháng, chi phí hot đng ln và ri ro cao. Ngoài huy đng vn cnh tranh bình đng như các ngân hàng thương mi khác, trong cơ cu tín dng, Agribank dành mt phn ln cho các lĩnh vc ưu tiên vi lãi sut cho vay ưu đãi thp, tuy vy, Ngân hàng thường xuyên trong tình trng chưa nhn được đ cp bù lãi sut.

V quá trình c phn hóa, mc dù mong mun din ra theo kế hoch, tuy nhiên quá trình này đang chm so vi tiến đ đ ra bi nhng thách thc, vướng mc mà không ch Agribank có th t gii quyết được, nht là khi Agribank là NHTM có tng tài sn ln nht, riêng đt đai thuc quyn qun lý s dng ca Agribank đã ti gn 3 triu m2, ngun gc hình thành đa dng nht; s lượng khách hàng đông nht vi hàng chc triu khách hàng có quan h giao dch tin gi, tin vay, nên các khon phi thu, phi tr cũng nhiu nht, do vy, vic xác đnh giá tr doanh nghip ca Agribank cũng s phc tp và mt nhiu thi gian nht.

Do đó, Agribank mong mun Chính ph và các cơ quan b ngành cùng tích cc “vào cuc” h tr Agribank sm tháo g được nhng khó khăn, vướng mc, tăng năng lc tài chính và tăng kh năng cung ng vn cho nn kinh tế, tiếp tc làm tròn s mnh vì s nghip phát trin “Tam nông” và có nhiu đóng góp tích cc hơn na đi vi nn kinh tế đt nước đang trong quá trình chuyn đi, tái cu trúc đ phát trin bn vng.

Năm 2019, Agribank đt mc tiêu tng tài sn tăng ti thiu 10% so vi năm 2018, li nhun tăng đt mc ti thiu 10.000 t đng, tăng cường nâng cao năng lc tài chính, cng c nn tng đ sn sàng cho l trình c phn hóa theo ch đo ca Chính ph.
Xem 1794 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng