Thứ hai, 20 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 10/6/2019, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có văn bn s 4404/NHNN-VP v tăng cường công tác phòng cháy cha cháy (PCCC).

Theo đó, Thng đc yêu cu Ban Ch đo PCCC NHNN, Th trưởng các đơn v thuc NHNN, Ch tch Hi đng qun tr/Hi đng thành viên, Tng giám đc các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thc hin các nhim v sau:

Th trưởng các đơn v tiếp tc quán trit và ch đo thc hin nghiêm túc, có hiu qu các quy đnh ca pháp lut hin hành, ch đo ca Th tướng Chính ph ti Ch th s 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 và các văn bn ch đo ca Thng đc NHNN v tăng cường công tác PCCC, coi đây là nhim v thường xuyên, trng tâm ca đơn v. Trong đó, tiếp tc đy mnh công tác tuyên truyn, ph biến pháp lut v PCCC đ nâng cao nhn thc, tinh thn trách nhim tham gia ca cán b, công chc và người lao đng trong công tác PCCC và cu nn, cu h; Trin khai đng b các bin pháp phòng nga, ngăn chn t xa nhm hn chế các v cháy, n ln, nht là các nơi có nguy cơ cháy, n cao. Tăng cường t chc tp hun, din tp phương án PCCC, cu nn, cu h theo đnh kỳ và đt xut; Phi hp cht ch vi các đơn v chc năng qun lý trên đa bàn trong vic xây dng, trin khai các phương án PCCC, cu nn cu h nhm huy đng hiu qu lc lượng, phương tin và thiết b khi có s c xy ra; Duy trì thường xuyên công tác kim tra các phương tin, thiết b cũng như vic thc hin các quy đnh v an toàn PCCC trong đơn v; phát hin và khc phc kp thi các bt cp, sơ h, thiếu sót trong công tác PCCC, đm bo luôn ch đng, sn sàng ng phó khi có tình hung cháy, n xy ra, hn chế thp nht thit hi v người và tài sn.

Ban Ch đo PCCC ca NHNN, Ban Ch đo PCCC cơ s ti các đơn v thuc NHNN thc hin tt các nhim v, quyn hn quy đnh ti Quy chế phòng cháy và cha cháy ca NHNN, Quy chế làm vic ca Ban Ch đ. Trong đó, ch đng xây dng và trin khai các kế hoch, din tp, bi dưỡng nghip v, kiến thc PCCC cho cán b, công chc, viên chc và người lao đng; chun b sn sàng các bin pháp, phương án ng phó khi có cháy, n xy ra và phương thc phi hp vi các đơn v liên quan trong trin khai PCCC, khc phc hu qu cháy, n, đm bo an ninh, an toàn cơ quan; thường xuyên kim tra, x lý kp thi các vi phm trong công tác PCCC ti đơn v

Th trưởng các đơn v thường xuyên quán trit cán b, công chc, viên chc, người lao đng thc hin nghiêm Quy chế PCCC ca NHNN và trc tiếp t chc, ch đo thc hin hot đng phòng cháy và cha cháy ti đơn v; chú trng vic cng c, kin toàn nhân s Ban Ch đo, đi, t phòng cháy và cha cháy ca đơn v, đm bo sn sàng ng phó và x lý tt mi tình hung cháy, n xy ra.

Thng đc cũng yêu cu Th trưởng các đơn v nghiêm túc trin khai thc hin các ni dung trên. Nếu đ xy ra cháy, n do thiếu trách nhim trong công tác t chc, qun lý, ch đo vic thc hin phòng cháy và cha cháy, Th trưởng đơn v và cá nhân có liên quan chu trách nhim trước pháp lut, trước Thng đc và phi bi thường thit hi theo quy đnh ca pháp lut.

Xem 288 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.