Thứ ba, 20 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Vốn ngân hàng xây dựng tương lai bền vững

Hinh anh tien Viet NamTính đến cui quý I/2019, dư n cho vay đi vi các d án tăng trưởng xanh, tăng trưởng bn vng ti h thng TCTD ti Vit Nam đã đt khong hơn 242.000 t đng, tăng trưởng khong 20% so vi năm 2018…

Đánh giá tác đng ri ro

NHNN phi hp vi T chc Tài chính Quc tế (IFC) đang ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi d tho hướng dn đánh giá ri ro môi trường xã hi khi xem xét cp tín dng cho các d án sn xut kinh doanh trong 5 ngành kinh tế gm: sn xut nhit đin, sn xut giy và bt giy, nhum vi, chế biến thu sn, pin và c quy.

Đơn c như đi vi sn xut nhit đin, đánh giá tác đng đi vi nhng d án lĩnh vc này cn bao gm vic tho lun v các ngun nhiên liu thay thế. Trong trường hp có nhiu la chn thay thế cho than, cn phi ưu tiên công ngh gim thiu phát thi càng nhiu càng tt. Mt s vn đ quan trng được dư lun đc bit quan tâm và có th dn đến các ri ro v uy tín hoc tín dng đi vi các khon vay hoc đu tư, bao gm: biến đi khí hu - tác đng dài hn và loi b phát thi khí nhà kính, ô nhim t đt than, khí thi…; không tuân th các giy phép và quy đnh v môi trường; ri ro v sc kho do ô nhim phát sinh t các hot đng sn xut đin (đt than); và nguy cơ sc kho tim n do đin trường và t trường trong hot đng truyn ti và phân phi đin.

Hay vi ngành sn xut giy và bt giy, theo ban son tho so vi nhiu ngành công nghip sn xut khác, ngành này có mc đ ô nhim cao và d gây tác đng đến con người và môi trường xung quanh do ô nhim t ngun nước thi x lý không đt yêu cu. Đánh giá tác đng môi trường ca nhng d án này cn đc bit quan tâm đến hot đng x lý nước thi, đc bit vic x lý phi đt chun trước khi đưa ra môi trường.

Đi vi bên cp tín dng, ri ro có th xy ra vi uy tín hoc tín dng đi vi các khon vay hoc đu tư, bao gm không tuân th các giy phép và quy đnh v môi trường; ô nhim ngun nước do các hot đng sn xut bao gm c nguyên nhân t các s kin ngu nhiên. Hoc ri ro v sc kho do ô nhim phát sinh t các hot đng sn xut; quyn con người và an toàn lao đng ca người lao đng/cng đng b nh hưởng - điu kin làm vic và tiêu chun lao đng nghèo nàn. Đây cũng là nhng ri ro cn được cân nhc đi vi các khon vay đi vi ngành nhum vi, chế biến thy sn, pin và c quy.

Đây là bước đi tiếp theo trong tiến trình “xanh hoá” dòng vn tín dng, vì mc tiêu phát trin bn vng kinh tế - xã hi. Trước đó vào tháng 9/2018, NHNN cũng đã phi hp vi IFC nghiên cu và ban hành S tay hướng dn đánh giá ri ro môi trường và xã hi đi vi 10 ngành sn xut kinh doanh cơ bn, ngay sau khi NHNN ban hành Quyết đnh s 1604/QĐ-NHNN v vic phê duyt Đ án phát trin ngân hàng xanh ti Vit Nam ngày 15/8/2018.

Có th thy rõ, tt c các lĩnh vc ca nn kinh tế to ra hoc có tim năng to ra c cơ hi và tác đng tích cc, ri ro và tác đng tiêu cc. Đ vic phân b vn và cung cp sn phm, dch v ngân hàng liên tc tăng cường các tác đng tích cc đng thi gim tác đng tiêu cc đến con người và môi trường, mt chuyên gia cho rng cn phi tích hp đánh giá các ri ro và tác đng liên quan đến tính bn vng da trên c ba khía cnh bn vng (môi trường, xã hi và kinh tế) vào vic ra quyết đnh kinh doanh cp chiến lược, danh mc đu tư và giao dch.

Cân bng li ích

Hơn bao gi hết, nhu cu thúc đy tính bn vng trong lĩnh vc tài chính toàn cu ngày nay là vô cùng ln. Ông Tengku Zafrul Aziz - Tng Giám đc Tp đoàn CIMB chia s, vic to ra giá tr đòi hi phi có s cân bng tinh tế gia li ích lâu dài ca con người, hành tinh và li nhun ca ngân hàng.

“Vi v thế là mt ngành đóng vai trò như mt công c quan trng trong tăng trưởng kinh tế và thương mi toàn cu, các ngân hàng có th là mt lc lượng mnh m đ thay đi, to ra mt tác đng tích cc ln không ch v kinh tế, mà c v mt xã hi và môi trường”, ông nhn mnh.

Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng Vit Nam đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030 cũng nhn mnh vic “tăng hiu qu phân b ngun vn tín dng phc v yêu cu phát trin kinh tế - xã hi; thúc đy phát trin “tín dng xanh”, “ngân hàng xanh” đ góp phn chuyn đi nn kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh, phát thi các bon thp, thích ng vi biến đi khí hu; tăng t trng vn tín dng ngân hàng đu tư vào năng lượng tái to, năng lượng sch, các ngành sn xut và tiêu dùng ít các bon. Lng ghép các ni dung v phát trin bn vng, biến đi khí hu và tăng trưởng xanh trong các chương trình, d án vay vn tín dng”.

C th hơn, đi vi vic phát trin sn phm, dch v ngân hàng hin đi, to cơ s nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng, mt trong nhng gii pháp ti Chiến lược đ ra là “trin khai hot đng ngân hàng xanh thông qua vic gia tăng nhn thc và trách nhim đi vi môi trường và xã hi ca ngành Ngân hàng trong kinh doanh; tăng cường năng lc các t chc tín dng đ phát trin sn phm huy đng và cho vay vn tín dng vào năng lượng tái to, năng lượng sch, các ngành sn xut và tiêu dùng ít các bon đ góp phn bo v môi trường, nâng cao hiu qu s dng tài nguyên, năng lượng”.

Tính đến cui quý I/2019, dư n cho vay đi vi các d án tăng trưởng xanh, tăng trưởng bn vng ti h thng TCTD ti Vit Nam đã đt khong hơn 242.000 t đng, tăng trưởng khong 20% so vi năm 2018.

Các ngân hàng đang ngày càng chú trng hơn vi vic phân b vn cho các d án phát trin bn vng. Như gn đây, HDBank đã dành ưu đãi vn vay ti t l 70%, thi hn cho vay 5 năm dành cho các DN đu tư d án đin mt tri trên mái nhà. Tài sn đm bo chính là h thng đin mt tri trên mái nhà vi mc tài tr lên đến 10 t đng.

Theo Quyết đnh ca Chính ph, Tp đoàn Đin lc Vit Nam (EVN) có trách nhim mua toàn b lượng đin sn xut t các d án đin mt tri đ hoà lưới đin có ngày vn hành trước 30/6/2019 trong vòng 20 năm vi giá mua ưu đãi. Hết tháng 4/2019, có hơn 1.300 khách hàng ti TP. H Chí Minh lp đt đin mt tri trên mái nhà. Ngày 9/5/2019, người dân đu tư đin mt tri ti TP. H Chí Minh ln đu tiên được tr tin đin sau mt thi gian phát đin lên lưới.

Trước đó vào tháng 3/2019, BIDV cùng Đi s quán Pháp, Tp đoàn Quadran International (Pháp), Tp đoàn Trường Thành Vit Nam đã t chc l ký kết hp đng tín dng cho D án Nhà máy đin mt tri Cát Hip, Bình Đnh vi hn mc tín dng lên ti 37 triu USD. Đây là d án được gp rút xây dng đ đưa vào vn hành thương mi trước ngày 30/6/2019.

Trao đi vi phóng viên, các chuyên gia cho rng, đ thúc vn cho tăng trưởng xanh cn đng b hoá chính sách ca các b, ngành vì th trường này có s tham gia ca nhiu DN thuc nhiu lĩnh vc. Ngoài ra, cn to điu kin cho tư nhân và vn nước ngoài tham gia th trường đ ci thin tư duy và tính minh bch trong phát trin bn vng.

Tng Giám đc Tp đoàn KCB Joshua N.Oigara nhn đnh, đ thành công vi mc tiêu phát trin bn vng, các ngân hàng cn đưa chính sách ca mình vào hành đng thông qua chiến lược to ra giá tr lâu dài bng hot đng ngân hàng bn vng.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 137 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.