Thứ bảy, 11 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Xã hội không tiền mặt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Xa hoi khong tien mat thuc day tang truong kinh teNgày 11/6/2019, Hi tho "Xã hi không tin mt: chính sách và thc tin ti Vit Nam" do Báo Tui Tr phi hp vi V Thanh Toán Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Hip Hi thương mi đin t VN (VECOM) và Công ty c phn thanh toán quc gia VN (Napas) đã được t chc ti TP. H Chí Minh.

Trong bi cnh NHNN cùng các B, ngành đang tp trung trin khai các nhim v ti Ngh Quyết s 02/2019 ca Chính ph, trong khuôn kh chương trình “Ngày không tin mt - 16/6”, hi tho có ý nghĩa rt ln khi nhn được s ch đo trc tiếp ca Phó Th tướng Vương Đình Hu, s tham gia ca các đng chí lãnh đo các B, ngành (NHNN, B Thông tin và Truyn thông, B Y tế, B Khoa hc và công ngh) và UBND TP.HCM.

V phía NHNN, tham d hi tho có Thng đc Lê Minh Hưng, Phó Thng đc Nguyn Kim Anh và đi din lãnh đo mt s V, Cc thuc NHNN, mt s đơn v cung ng dch v công, ngân hàng thương mi, t chc cung ng dch v thanh toán, t chc trung gian thanh toán, các doanh nghip, chuyên gia, nhà khoa hc và các cơ quan báo chí.

Chui s kin “Ngày không tin mt” là mt trong nhng hot đng thiết thc, góp phn hin thc hóa các mc tiêu ca Chính ph ti Đ án phát trin TTKDTM giai đon 2016-2020, Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công, Đ án nâng cao kh năng tiếp cn dch v ngân hàng cho nn kinh tế, góp phn thc hin chiến lược tài chính toàn din quc gia và Ngh quyết 02 v tiếp tc thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yếu ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia năm 2019 và đnh hướng đến năm 2021.

Phát biu ti Hi tho, Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh nhn mnh, thúc đy thanh toán đin t hướng ti xã hi không tin mt là xu hướng phát trin tt yếu trong bi cnh ca cuc cách mng công nghip 4.0, to ra tác đng kép va thúc đy tăng trưởng kinh tế va h tr thc hin chiến lược tài chính toàn din thông qua ph cp dch v ngân hàng-tài chính. 

Theo Phó Thng đc Nguyn Kim Anh, đ đy mnh TTKDTM, thi gian qua, bên cnh hoàn thin cơ s pháp lý, NHNN đã trin khai đng b các gii pháp, đng thi ch đo các TCTD tiếp tc đu tư, phát trin h tng thanh toán; tăng cường công tác an ninh, bo mt, đm bm quyn li ca khách hàng; cũng như trin khai ng dng các thành tu ca cuc Cách mng 4.0 trong cung ng dch v thanh toán.

Bên cnh đó, NHNN cũng đy mnh truyn thông ph biến kiến thc, nâng cao nhn thc, thay đi hành vi và cách thc thanh toán tiêu dùng ca người dân, qua đó nâng cao kh năng tiếp cn các sn phm dch v ngân hàng cho người dân, khuyến khích s dng các phương thc TTKDTM. NHNN đã ch đng xây dng ni dung, phi hp thc hin các chương trình giáo dc tài chính được dư lun đánh giá cao như “Tin khéo tin khôn”, “Nhng đa tr thông thái”, cuc thi “Hiu đúng v tin”, “Đng tin thông thái”... Nh đó hot đng thanh toán trong nn kinh tế đã đt được nhng kết qu tích cc: Nhiu ch tiêu TTKDTM có tc đ tăng trưởng cao (so cùng kỳ năm 2018); khuôn kh pháp lý tiếp tc được hoàn thin; h tng thanh toán đáp ng tt các yêu cu phát trin ca nn kinh tế, ng dng công ngh mi cho ra đi các phương tin, dch v thanh toán hin đi, tin ích; an toàn, bo mt luôn được coi trng và là ưu tiên hàng đu; quyn li hp pháp ca khách hàng luôn được quan tâm và bo v.

C th: Tng giá tr giao dch qua H thng thanh toán đin t liên ngân hàng (TTĐTLNH) trong 5 tháng đu năm 2019 đt trên 64.160 nghìn giao dch tương ng vi gn 35.728 nghìn t đng (tăng khong 23,23% v s lượng giao dch và tăng 17,63% v giá tr giao dch so vi cùng kỳ năm ngoái).

Đến cui tháng 4/2019, trên toàn quc có hơn 18.700 ATM, hơn (tăng tương ng 4,25% so vi cùng kỳ năm ngoái), s POS đt được 266.700 POS và hin đã được lp đt ti hu hết các cơ s, chui phân phi, bán l, khách sn ln, đang m rng đến các đơn v cung cp dch v công (cơ s y tế, bnh vin, trường hc,...).

Vic m và s dng tài khon ca cá nhân tiếp tc tăng lên: đến cui tháng 3/2019 đã tăng 15,9% so vi cùng kỳ năm 2018. Phát trin dch v tài khon cá nhân góp phn thu hút vn nhàn ri t mi tng lp dân cư và là điu kin tiên quyết đ to m rng dch v TTKDTM.

S lượng và giá tr giao dch th tiếp tc tăng. Đến 31/3/2019, s lượng giao dch thanh toán ni đa qua th ngân hàng đt hơn 65 triu giao dch (tăng 18,45% so vi cùng kỳ năm 2018) vi tng giá tr giao dch hơn 171 nghìn t đng (tăng 18,82% so vi cùng kỳ năm 2018); Nhiu tính năng, tin ích đã được tích hp vào th ngân hàng đ s dng thanh toán hàng hóa, dch v; đng thi, nâng cao cht lượng dch v, đ an toàn, bo mt trong thanh toán th

Liên quan đến lĩnh vc thanh toán đin t qua Internet, đin thoi di đng: Đến 31/3/2019, s lượng giao dch tài chính qua kênh Internet đt hơn 101 triu giao dch vi giá tr giao dch khong 4.581 nghìn t đng (tăng tương ng 65,81% và 13,46% so vi cùng kỳ năm 2018); s lượng giao dch tài chính qua kênh đin thoi di đng đt hơn 76 triu giao dch vi giá tr giao dch hơn 924 nghìn t đng (tăng tương ng 97,75% và 232,3% so vi cùng kỳ năm 2018).

Các công ngh mi, hin đi trong thanh toán như vic áp dng xác thc vân tay, nhn din khuôn mt, s dng mã phn hi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin th (Tokenization), thanh toán phi tiếp xúc, công ngh mPOS,... được các ngân hàng nghiên cu, hp tác và ng dng, đc bit là vic thanh toán bng QR Code gn vi đy mnh thanh toán qua đin thoi di đng hp vi xu thế phát trin trên thế gii và hành vi người tiêu dùng.

Ngoài ra, thanh toán dch v công qua ngân hàng cũng được đy mnh. Hin có khong 50 ngân hàng đã tha thun phi hp thu thuế đin t vi ngành thuế, hi quan trên phm vi 63 tnh, thành ph và 768 qun, huyn trên c nước. 95% s thu hi quan thc hin qua ngân hàng; 99% doanh nghip đăng ký np thuế đin t.

Phó Thng đc Nguyn Kim Anh cho biết, trước mt, trong năm 2019, NHNN s tích cc, ch đng thc thi mt s nhim v, gii pháp ln nhm thúc đy thanh toán không dùng tin mt, c th:

Xây dng Ngh đnh thay thế Ngh đnh s 101/2012/NĐ-CP ca Chính ph v thanh toán không dùng tin mt, trong đó đ ra mt s gii pháp đ m rng v phm vi và đi tượng s dng dch v thanh toán không dùng tin mt.

Tiếp tc trin khai có hiu qu mt s đ án, chiến lược v lĩnh vc thanh toán như: Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt giai đon 2016-2020 theo Quyết đnh 2545; Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công theo Quyết đnh 241 ca Th tướng Chính ph;.

Trin khai các nhim v được giao ca ngành ngân hàng ti Ngh quyết 01 và 02 năm 2019 ca Chính ph, như: trình Th tướng Chính ph ban hành Chiến lược quc gia v Tài chính toàn din; Xây dng cơ chế th nghim có kim soát (Regulatoty Sandbox); Thúc đy vic áp dng thng nht tiêu chun cơ s “Đặc tả kỹ thuật QR Code hiển thị từ phía Đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam”;  báo cáo Thủ tướng Chính ph v vic trin khai thíđim dùng tài khon vin thông thanh toán cho các dch v khác có giá tr nh (dch v Mobile-Money), dch v có bn cht tương t vic cho phép np tin mt vào Ví đin t không qua tài khon thanh toán ti ngân hàng.

Tiếp tc ng dng mnh m công ngh hin đi vào hot đng thanh toán, ly vic cung ng dch v trên thiết b di đng làm mc tiêu chính; phi hp vi các đơn v cung ng hàng hóa/dch v đ kết ni, tích hp h thng công ngh thông tin ca các đơn v này vi h thng thanh toán ca ngành ngân hàng.

Đy mnh truyn thông, qung bá các sn phm, dch v thanh toán hin đi nhm thay đi dn tâm lý, thói quen s dng tin mt ca người tiêu dùng.

Ti hi tho, các din gi s trình bày, trao đi đ thy mt bc tranh toàn cnh v TTKDTM ti Vit Nam, t đó đ xut các gii pháp, đnh hướng phù hp vi mc tiêu hướng đến xã hi không dùng tin mt. Kết qu t Hi tho này s truyn đi thông đip tích cc v li ích ca thanh toán đin t đi vi người dân và xã hi, thúc đy TTKDTM.

Hi tho gm có 2 phiên. Phiên 1 v “Thanh toán không tin mt vi dch công” vi các bài tham lun v đy mnh TTKDTM đi vi dch v công, v công ngh thanh toán, nhng kết qu trong TTKDTM đi vi dch công; phn tho lun v các gii pháp và chính sách thúc đy thanh toán không tin mt có s tham gia ca các din gi đến t NHNN, Hip hi th, mt s NHTM, đi din cơ quan Hi quan. Phiên 2 có ch đ “Gii pháp và cơ hi cho người dùng trong xã hi không tin mt” vi phn trình bày ca Napas và Sài gòn Coop. Ch đ tho lun phiên 2 là: Kinh nghim trong chuyn dch thanh toán không tin mt & sự bùng nổ của Mobile Payment/Digital Payment trên thế giới và nhng li ích cho người tiêu dùng khi thanh toán không tin mt.

Ngày không tin mt - 16/6 là ngày phương tin thanh toán không dùng tin mt (TTKDTM) được khuyến khích s dng khi mua sm, giao dch thanh toán và người tiêu dùng s được hưởng chính sách ưu đãi t các t chc tín dng, trung gian thanh toán và các nhà bán l, nhà cung cp dch v.  Đây là thi đim bt đu vào mùa du lch, mua sm gia năm. Trong tháng 6/2019, đc bit vào ngày 16/6, các t chc tín dng, trung gian thanh toán, sàn thương mi đin t, doanh nghip cung cp dch v, nhà bán l… s có nhng chương trình ưu đãi đc bit cho khách hàng khi mua sm không dùng tin mt.
Xem 417 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng