Thứ ba, 24 Tháng 11 2020
TIN MỚI

Agribank Hà Nội bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Ni thông báo bán đu giá tài sn bo đm là quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn gn lin vi đt  ti đa ch s 30 ngách 97/63 ph Phm Ngc Thch, phường Kim Liên, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni. Thi gian đu giá vào hi 14h00 ngày 27/6/2019.

Mô t v tài sn: Tài sn là quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn gn lin vi đt ti đa ch s 30 ngách 97/63 ph Phm Ngc Thch, phường Kim Liên, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni theo Giy chng nhn quyn s hu nhà và quyn s dng đt s 10109270131 do UBND thành ph Hà Ni cp ngày 12/11/2001, đã đăng ký sang tên cho ông Đ Trng Khiêm ti phòng Tài nguyên và Môi trường qun Đng Đa thành ph Hà Ni ngày 10/09/2013.

Ngun gc tài sn: Là tài sn thế chp.

Đc đim nhà đt:

- Đt :

+ Tha đt s 06, t bn đ s 6H-III-13

+ Din tích: 121.7 m2 (riêng: 121.7 m2, chung: 0 m2)

- Nhà :

+ Tng din tích s dng: 154 m2

+ Din tích xây dng: 86 m2

+ Kết cu: Bê tông

+ S tng: 02+03

Giá khi đim: 8.361.000.000 đng(Bng ch: Tám t, ba trăm sáu mươi mt triu đng).

Kế hoch t chc

- Tin đt trước: 1.722.000.000 đng (Bng ch: Mt t, by trăm hai mươi hai triu đng).

- Tin mua h sơ: 500.000 đng.

- Thi gian, đa đim tham kho h sơ và tiếp nhn h sơ tham gia đu giá: T ngày niêm yết công khai vic đu giá tài sn đến 17h00 ngày 24/6/2019 ti Chi nhánh Hà Ni Công ty Đu giá hp danh Bến Thành.

- Thi gian np tin đt trước: Trong gi hành chính các ngày: 24, 25, 26/06/2019 ti Chi nhánh Hà Ni Công ty Đu giá hp danh Bến Thành, tr trường hp t chc đu giá tài sn và người tham gia đu giá có tha thun khác.

- Người tham gia đu giá đáp ng đ điu kin theo quy đnh pháp lut và quy chế đu giá tài sn do công ty ban hành np h sơ tham gia đu giá hp l và np tin đt trước theo đúng thi gian và đa đim quy đnh.

- Thi gian và đa đim xem tài sn: Trong gi hành chính các ngày 15, 15/6/2019 ti nơi có tài sn: S 30 ngách 97/63 ph Phm Ngc Thch, phường Kim Liên, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni.

- Thi gian, đa đim t chc cuc đu giá: Vào lúc 14h00 ngày 27/6/2019 ti Chi nhánh Hà Ni Công ty Đu giá hp danh Bến Thành.

- Hình thc đu giá: Trc tiếp bng li nói ti cuc đu giá.

- Phương thc đu giá: Tr giá lên.

Thông tin chi tiết, liên h: Phòng Khách hàng HSX & CN Agribank Chi nhánh Hà Ni. Đa ch: 77 Lc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Ni. Đin thoi: 0243.6331.884 hoc Nguyn Quang Tùng: 0903.234.726.

Xem 1868 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng