Thứ tư, 25 Tháng 11 2020
TIN MỚI

Agribank Sở Giao dịch lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh S Giao dch thông báo la chn t chc bán đu giá tài sn bo đm là toàn b khon n xu ca Công ty CP Đu tư và xây dng Bch Đng TMC vay ti Agribank S Giao dch.

Mô t v tài sn: Tài sn là toàn b khon n xu ca khách hàng là Công ty CP Đu tư và xây dng Bch Đng TMC vay ti Agribank Chi nhánh S Giao Dch, bao gm các khon n đã bán sang VAMC thanh toán bng Trái phiếu đc bit và các khon n hin hch toán ti Agribank Chi nhánh S Giao Dch.

Thông tin người có tài sn đu giá:

- Công ty TNHH MTV Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam, đa ch: S 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Ni (đi vi các khon n ca khách hàng VAMC đang qun lý).

- NHNo&PTNT Vit Nam, đa ch: S 2 Láng H, Ba Đình, Hà Ni (đi vi các khon n ca khách hàng Agribank đang qun lý).

Giá khi đim: 26.571.530.863 đng(Bng ch: Hai mươi sáu t, năm trăm by mươi mt triu, năm trăm ba mươi nghìn, tám trăm sáu mươi ba đng).

H sơ tham gia t chc đu giá:

- H sơ pháp lý ca t chc đu giá (bn sao chng thc đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghip, quyết đnh thành lp).

- Có cơ s vt cht ca t chc đu giá (cam kết ca t chc đu giá tài sn v cơ s vt cht đ điu kin t chc đu giá).

- Năng lc, kinh nghim (bn mô t năng lc, kinh nghim ca các t chc đu giá tài sn).

- Phương án đu giá kh thi, hiu qu.

- Thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá.

- Uy tín, thi gian hot đng.

- S lượng đu giá viên (bn sao chng thc chng ch hành ngh đu giá, th đu giá viên, bo him trách nhim ngh nghip ca đu giá viên).

- S lượng hp đng đã đu giá thành (Hp đng và Biên bn đu giá thành).

- Quy mô (bn sao chng thc giy phép hoc đăng ký thành lp chi nhánh, quyết đnh thành lp chi nhánh).

- Cam kết thc hin theo đúng các yêu cu ca VAMC.

- Các cam kết khác (nếu có).

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Thi gian nhn h sơ trc tiếp ti đa đim np h sơ là 7 ngày k t ngày thông báo trên website VAMC. H sơ gi theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin vi điu kin VAMC phi nhn được trong thi hn 9 ngày k t ngày thông báo trên website VAMC (thi gian nhn h sơ t 08h00 đến 17h00 ngày làm vic).

- Đa đim np h sơ: Ban Đu giá tài sn, Công ty qun lý tài sn, đa ch: 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h: Ban Đu giá tài sn, Công ty TNHH MTV Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam, đa ch: 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Xem 1769 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng