Thứ sáu, 29 Tháng 5 2020
TIN MỚI

NCB tăng vốn thành công lên 4.000 tỷ đồng

NCB anh hoat dongNgân hàng Quc dân (NCB) va công b kết qu chào bán c phiếu ca đt phát hành c phiếu tăng vn điu l theo Ngh quyết Đi hi đng c đông thường niên ngày 26/4/2019, t l phát hành cho cán b nhân viên chiếm cao nht, đt gn 90%.

Sau 90 ngày k t khi được y ban Chng khoán Nhà nước chp thun phát hành c phiếu ra công chúng, NCB (mã chng khoán NVB) đã thu v nhiu kết qu tích cc. Theo đó, t l c phiếu phát hành thành công cho cán b nhân viên đt gn 90%. Cùng vi vic phát hành thành công cho các c đông hin hu, tng s vn điu l ca NCB được nâng lên hơn 4.000 t đng.

Theo kế hoch, NCB s dùng toàn b s tin thu được t đt phát hành c phiếu này đ nâng cp cơ s h tng; hin đi hóa công ngh thông tin; phát trin ngân hàng s (Digital Banking); đu tư thay đi và xây dng hình nh thương hiu; đào to nâng cao cht lượng đi ngũ; m rng mng lưới cũng như tăng cường qun tr ri ro - qun tr điu hành.

D kiến, trong thi gian ti, NCB s trin khai các đt tăng vn điu l tiếp theo, gm: Phát hành c phn cho c đông hin hu, cán b nhân viên, đi tác chiến lược trong và ngoài nước; Phát hành trái phiếu chuyn đi, đ tiếp tc nâng cao năng lc tài chính, m rng hot đng kinh doanh theo đúng đnh hướng chiến lược đã đ ra.

Xem 118 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng