Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Lo trinh thuc hien cac muc tieu phat trien ben vung den nam 2030Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc va ký Quyết đnh s 681/QĐ-TTg ban hành L trình thc hin các mc tiêu phát trin bn vng Vit Nam đến năm 2030 quy đnh ti Quyết đnh s 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 ca Th tướng Chính ph v Kế hoch hành đng quc gia thc hin Chương trình ngh s 2030 vì s phát trin bn vng.

Quyết đnh đ ra l trình thc hin 17 mc tiêu phát trin bn vng như: Chm dt mi hình thc nghèo mi nơi; Xóa đói, bo đm an ninh lương thc, ci thin dinh dưỡng và thúc đy phát trin nông nghip bn vng; Bo đm cuc sng khe mnh và tăng cường phúc li cho mi người mi la tui; Đm bo nn giáo dc có cht lượng, công bng, toàn din và thúc đy các cơ hi hc tp sut đi cho tt c mi người; Đt được bình đng gii; tăng quyn và to cơ hi cho ph n và tr em gái; Đm bo tăng trưởng kinh tế bn vng, toàn din, liên tc; to vic làm đy đ, năng sut và vic làm tt cho tt c mi người; Đm bo sn xut và tiêu dùng bn vng; ng phó kp thi, hiu qu vi biến đi khí hu và thiên tai…

V mc tiêu xóa đói, bo đm an ninh lương thc, ci thin dinh dưỡng và thúc đy phát trin bn vng, Quyết đnh đ ra l trình đến năm 2020 cơ bn gii quyết được trình trng đói, đến năm 2025 không còn nn đói.

Đ đt mc tiêu đến năm 2030, tăng gp 1,5 ln năng sut lao đng trong nông nghip và thu nhp ca lao đng nông nghip thì l trình thc hin thu nhp bình quân đu người khu vc nông thôn đến năm 2020 là 43 triu, năm 2025 là 60 triu và đến năm 2030 là 90 triu.

Đi vi mc tiêu đến năm 2030, bo đm rng tt c nhng người hc được trang b nhng kiến thc và k năng cn thiết đ thúc đy phát trin bn vng, l trình thc hin được nêu rõ: Đến 2020, 100% giáo viên đt chun trình đ đào to tr lên và t l trường có chương trình giáo dc cơ bn v gii tính, phòng chng bo lc, xâm hi, cung cp kiến thc v HIV đến năm 2020 là 80%, đến năm 2025 tăng lên 90% và đến năm 2030 đt 100%.

Đi vi mc tiêu đt được bình đng v gii, tăng quyn và to cơ hi cho ph n và tr em gái, gim đáng k mi hình thc bo lc đi vi ph n và tr em gái nơi công cng hoc nơi riêng tư, bao gm c vic mua bán, lóc lt tình dc và các hình thc bóc l khác, l trình thc hin đến năm 2020 t l ph n b bo lc được phát hin, h tr và can thip kp thi là 70% và tăng dn lên 80% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030; t l tr em gái b bo lc, xâm hi có thông báo, phát hin được h tr, can thip kp thi đến năm 2020 là 100%.

L trình thc hin mc tiêu đm bo tăng trưởng kinh tế bn vng, toàn din, liên tc; to vic làm đy đ, năng sut và vic làm tt cho tt c mi người: T năm 2020 đến năm 2030 tăng trưởng GDP duy trì mc tăng t 5-6% hàng năm, tăng trưởng GDP bình quân đu người duy trì mc tăng t 4-4,45% hàng năm; tc đ tăng năng sut lao đng duy trì mc tăng 5% hàng năm.

Quyết đnh nêu rõ: Đi vi nhng mc tiêu chưa có l trình, các b, cơ quan được phân công ch trì có kế hoch, chương trình c th đ thc hin đi vi tng mc tiêu phù hp vi yêu cu ca Kế hoch hành đng quc gia thc hin Chương trình ngh s vì s phát trin bn vng đã được Th tướng Chính ph phê duyt.

Xem 309 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng