Thứ hai, 25 Tháng 5 2020
TIN MỚI
Lãnh đạo WB gửi báo cáo mới nhất về kinh tế-xã hội Việt Nam

Lãnh đạo WB gửi báo cáo mới nhất về kinh tế-xã hội Việt Nam

Chiu 05/6, ti Tr s Chính ph, Th tướng Nguyn Xuân Phúc tiếp Giám đc quc gia Ngân hàng Thế gii (WB) ti Vit Nam, ông Ousmane Dione. Ti đây, ông Ousmane Dione đã chuyn đến Th tướng các báo cáo mi nht v các vn đ kinh tế-xã hi ca Vit Nam mà WB va hoàn thành.

Th tướng Nguyn Xuân Phúc khng đnh, Vit Nam có quan h hp tác cht ch, hiu qu vi các đnh chế tài chính ln trên thế gii, trong đó có WB; mong WB tư vn, đóng góp ý kiến cho Chính ph trong quá trình phát trin.

Ông Ousmane Dione chúc mng nhng kết qu tích cc mà Vit Nam đã đt được thi gian qua mc dù kinh tế thế gii biến đng mnh. Ông cm ơn Chính ph Vit Nam đã hp tác cht ch, h tr vi WB trong thi gian qua đi vi các d án hp tác Vit Nam. Các d án s dng vn IDA chuyn đi h tr Vit Nam đã được trình lên lãnh đo WB. Ông cũng cm ơn Vit Nam đã c đi din d Hi ngh mùa xuân va qua ca WB và đóng góp vào thành công ca hi ngh, th hin rõ vai trò ca Vit Nam trong hp tác vi WB.

Ông Ousmane Dione nêu mt s vn đ hp tác quan trng liên quan, trong đó có qun lý s dng vn Ngân hàng Quc tế Tái thiết và Phát trin (IBRD) thuc Nhóm WB, theo đó WB đang hp tác cht ch vi các b, ngành Vit Nam v vn đ này. Theo ông, vn vay IBRD cn được s dng hiu qu cho vic đu tư phát trin các công trình h tng thiết yếu nht hoc h tr cho các vùng khó khăn ca Vit Nam, h tr các đô th đ tr thành đng lc tăng trưởng cho khu vc.

Nhân dp này, ông cũng chuyn đến Th tướng Nguyn Xuân Phúc các báo cáo mi nht v các vn đ kinh tế-xã hi ca Vit Nam mà WB va hoàn thành, qua đó góp phn giúp Chính ph có thêm đánh giá chính xác v phương hướng phát trin thi gian ti.

V các danh mc năm tài khóa 2020, ông cho biết, đây là năm tài khóa cui cùng s dng ngun vn IDA chuyn đi mà hin đang dư 900 triu USD. WB và mt s b, ngành Vit Nam đã thng nht 5 d án quan trng nht. Do đó, ông mong Chính ph Vit Nam tích cc hp tác vi WB trong xúc tiến các d án này.

Ông cho biết tiến ti k nim 25 năm quan h hp tác WB và Vit Nam, văn phòng WB ti Vit Nam đang chun b tích cc xây dng các báo cáo quan trng đánh giá s hp tác này và đ ra phương hướng thi gian ti.

Cm ơn Giám đc quc gia WB Ousmane Dione v nhng n lc trên, Th tướng cho biết s giao các b, ngành Vit Nam nghiên cu k các báo cáo; ch trì hp vi các b, ngành, cơ quan liên quan đ có quyết đnh c th các d án. Đánh giá cao nhng thin chí hp tác ca WB, Th tướng khng đnh s tích cc phi hp vi WB trong t chc k nim 25 quan h hp tác hai bên. Th tướng cũng cho ý kiến c th v các d án hp tác ca Vit Nam vi WB.

Xem 252 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng