Chủ nhật, 22 Tháng 9 2019
TIN MỚI

Công nghệ nâng cao quản trị hoạt động ngân hàng

Agribank bat nhip xu the Ngan hang soKhông ch riêng vi lĩnh vc thanh toán, nhìn rng ra thì vic tn dng công ngh ca CMCN 4.0 s giúp cơ quan qun lý có th nâng cao chc năng giám sát, đng thi phía ngân hàng cũng gia tăng được mc đ an ninh, an toàn, bo mt trong hot đng qun tr ca mình.

Đm bo an toàn, thông sut

“Hoàn thin chc năng giám sát ca NHNN đi vi các h thng thanh toán quan trng trong nn kinh tế, phù hp các chun mc giám sát theo các nguyên tc do Ngân hàng Thanh toán quc tế BIS và T chc quc tế Các y ban chng khoán (IOSCO) xây dng, bo đm các h thng thanh toán quc gia hot đng an toàn, hiu qu và thông sut...” là mt trong nhng nhim v và gii pháp ch yếu đt ra ti Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng đến năm 2025, đnh hướng đến năm 2030, nhm phát trin, qun lý và giám sát các h thng thanh toán quan trng trong nn kinh tế.

Thc hin chc năng giám sát các h thng thanh toán theo quy đnh ti Lut NHNN, Ngh đnh s 101/2012/NĐ-CP v TTKDTM và Thông tư s 20/2018/TT-NHNN v giám sát các h thng thanh toán, NHNN Vit Nam đã ban hành và trin khai Chiến lược giám sát các h thng thanh toán ti Vit Nam giai đon 2014 - 2020.

Đi vi hot đng trung gian thanh toán, NHNN đã có nhiu văn bn ch đo các t chc cung ng dch v trung gian thanh toán (TGTT) thc hin các bin pháp tăng cường an ninh, bo mt trong hot đng TGTT; bo đm đáp ng điu kin hot đng, rà soát b sung, hoàn thin quy trình nhn din khách hàng.

Hin NHNN đang thc hin giám sát bng phương thc trc tuyến và các báo cáo đnh kỳ, báo cáo đt xut ca các t chc vn hành h thng thanh toán, giám sát các t chc cung ng dch v TGTT nhm nm bt thông tin và có bin pháp qun lý phù hp đ đm bo hot đng an toàn, hiu qu và thông sut ca các h thng thanh toán trong nn kinh tế.

Theo ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó v trưởng V Thanh toán (NHNN), qua thng kê, đánh giá và so sánh vi các nước trên thế gii, có th thy thanh toán đin t ca Vit Nam hin nay vn được đm bo an toàn vi s lượng, t l s c và v vic gian ln xy ra mc thp. “T l ri ro qua thanh toán th ti Vit Nam hin ch bng 1/3 so vi t l trung bình trên thế gii”, ông Sơn cho biết.

Công tác đm bo an ninh, an toàn h thng TTKDTM thi gian qua luôn được coi trng và tăng cường. Các dch v, phương tin thanh toán đin t phát trin mnh và đa dng hơn vi nhiu sn phm, phương tin mi, đáp ng nhu cu thanh toán trong nn kinh tế.

Tuy nhiên, mt thc tế cũng được chuyên gia thng thn ch ra:  khuôn kh pháp lý đ có th kim soát, qun lý các hot đng cung cp dch v tài chính, ngân hàng trên nn tng công ngh k thut s chưa đy đ và đng b, đc bit là hot đng ca các t chc tài chính vi mô, các t chc công ngh tài chính. Cơ quan qun lý cũng chưa có đy đ thông tin v th trường nên có th dn đến ban hành các chính sách qun lý chưa phù hp.

ng dng công ngh 4.0 trong bo mt

Không ch riêng vi lĩnh vc thanh toán, nhìn rng ra thì vic tn dng công ngh ca CMCN 4.0 s giúp cơ quan qun lý có th nâng cao chc năng giám sát, đng thi phía ngân hàng cũng gia tăng được mc đ an ninh, an toàn, bo mt trong hot đng qun tr ca mình.

Ông Đoàn Thanh Hi - Phó Cc trưởng Cc Công ngh thông tin (NHNN) nhn thy, vic ng dng công ngh Big Data trong các dch v thông tin tín dng s nâng cao kh năng qun lý, giám sát và qun tr ri ro theo tiêu chun quc tế, phc v các mô hình phân tích, d báo v hành vi, s thích khách hàng đ thiết kế, gii thiu, cung ng sn phm phù hp vi tng đi tượng khách hàng.

Lãnh đo Cc Công ngh thông tin cũng nêu ra mt vài gii pháp đm bo an ninh, an toàn hot đng ngân hàng. Như vic áp dng công ngh tuân th Regtech - là công ngh giúp các t chc dch v tài chính đáp ng các quy tc tuân th v tài chính, đc bit là các quy đnh v phòng chng ra tin và chng gian ln thông qua nhng quy đnh v xác minh thông tin khách hàng ca các t chc tài chính.

Hay công ngh giám sát Suptech là công ngh h tr giám sát tuân th, được s dng trong các ng dng thu thp và phân tích d liu. Vic s dng công ngh Suptech giúp tăng cường năng lc ca t chc, hiu qu ca dch v cung cp, đng thi gim thiu chi phí. Áp dng các công ngh an ninh, an toàn bo mt trong phát trin, xây dng các dch v tài chính, ngân hàng trên nn tng k thut s (Ch ký s, OTP, Sinh trc hc, 2-Factor Authentication, Tokenization…), trin khai áp dng các tiêu chun th chip, QR Code… tăng kh năng chng gian ln, gim ri ro.

ng dng công ngh giao tiếp lp trình ng dng m (Open API) nhm to ra môi trường trao đi, x lý thông tin thun li, nâng cao ng dng riêng, tăng doanh thu, tăng tính sáng to ca t chc cũng là gii pháp được nhiu chuyên gia nhc ti. Song theo ThS. Phm Anh Tun - Trưởng Ban Hin đi hoá công ngh ngân hàng Vietcombank, đ vic áp dng Open API cn tính đến nhiu khía cnh như pháp lý, kh năng k thut, nhu cu th trường, tính kh thi v mt tài chính. V mt pháp lý, hin ti NHNN chưa đưa ra các văn bn hướng dn, các hướng dn v chun trao đi thông tin, các hàm API bt buc, các chun mã hoá d liu, hay tiêu chun thiết kế các API...

“NHNN nên xem xét thành lp mt trung tâm trung gian làm nhim v thm đnh, chng nhn, cp phép và kim tra các bên th ba được phép s dng Open API ca các ngân hàng”, ông Tun nêu ý kiến.

T vướng mc thc tế, các NHTM cũng kiến ngh cơ quan qun lý cn thiết ban hành các quy đnh kim soát cht ch các hot đng cung cp dch v tài chính, ngân hàng ng dng công ngh k thut s có tim n ri ro cao, ví d như: Quy đnh v kim soát cht ch các tài khon vin thông, các dch v thanh toán đin t, trung gian thanh toán đin t có tim n ri ro. Quy đnh v quy chế hot đng cho các H thng thông tin đnh danh khách hàng phc v công tác đi chiếu, kim tra chéo; h thng thông tin v bên cung, bên cu dch v giúp đo lường, đánh giá chính xác nhu cu v s dng và kh năng cung cp các dch v tài chính; h thng thông tin giám sát, phân tích và đánh giá ri ro… cho người dân, doanh nghip và cơ quan qun lý nhà nước đ phc v mc đính qun lý, giám sát, đánh giá ri ro cho các bên liên quan…

Đ to thun li cho người dân khi s dng dch v ngân hàng đin t, mt chuyên gia cho rng NHNN cn nghiên cu ban hành chính sách v d phòng ri ro trong hot đng thanh toán tương t như qu d phòng ri ro tín dng, có chính sách ưu đãi thuế cho các đơn v s dng thanh toán đin t...

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 780 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.