Thứ ba, 20 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Những lưu ý quan trọng của chế độ BHYT, BHXH từ 01/7/2019

Nhung luu y quan trong cua che de BHYT BHXHNgh đnh s 38/2019/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh mc lương cơ s đi vi cán b, công chc, viên chc và lc lượng vũ trang. Theo đó, mc lương cơ s t ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đng/tháng, tăng 100.000 đng so vi quy đnh hin hành.

Thay đi v s tin đóng BHYT, BHXH bt buc t ngày 01/7/2019?

K t ngày 1/7/2019 s tin đóng bo him y tế (BHYT) và bo him xã hi (BHXH) bt buc ca mt s đi tượng có s thay đi đáng k như sau:

Đi vi s tin đóng BHYT: Đi vi người hot đng không chuyên trách cp xã: 4,5% x 1.490.000 =  67.050 đng/tháng (tăng 4.500 đng/tháng).

S tin đóng BHYT theo gia đình: Người th nht: 4,5% x 1.490.000 =  67.050

đng/tháng (tăng 4.500 đng/tháng); Người th hai: 70% x 67.050 = 46.935 đng/tháng (tăng 3.150 đng/tháng); Người th ba: 60% x 67.050  = 40.230 đng/tháng (tăng 2.700 đng/tháng); Người th tư: 50% x 67.050  = 33.525 đng/tháng (tăng 2.250 đng/tháng); T người th năm tr đi:  40% x 67.050  = 26.820 đng/tháng (tăng 1.800 đng/tháng).

Đi vi s tin đóng BHXH: Người hot đng không chuyên trách xã, phường, th trn đóng vào Qu Hưu trí, t tut, c th như sau: 8% x 1.490.000 = 119.200 đng/tháng (tăng 8.000 đng/tháng).

S tin ti đa đóng BHXH đi vi người lao đng, người hưởng tin lương do Nhà nước quy đnh.

Khon 3 Điu 89 Lut BHXH 2014 quy đnh, tin lương tháng ti đa đ tính đóng BHXH là: 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đng.

Như vy, s tin ti đa đóng BHXH bt buc đi vi người lao đng theo quy đnh nêu trên là: 1.490.000 x 20 x 8% = 2.384.000 đng/tháng (tăng 60.000 đng).

Hin nay mc đóng BHYT và BHXH nêu trên được quy đnh ti Điu 7 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP và Điu 89 Lut BHXH năm 2014.

Áp dng mc lương cơ s mi trong thanh toán chi phí khám, cha bnh BHYT

Ngày 9/5/2019, Chính ph ban hành Ngh đnh s 38/2019/NĐ-CP quy đnh mc lương cơ s đi vi cán b, công chc, viên chc và lc lượng vũ trang. Theo đó, mc lương cơ s t ngày 01/07/2019 là 1.490.000 đng/tháng.

Đ thng nht thc hin thanh toán chi phí khám, cha bnh BHYT theo đúng quy đnh (k c trường hp người tham gia BHYT vào vin trước ngày 01/07/2019 nhưng ra vin t ngày 01/07/2019), BHXH Vit Nam đã ban hành Công văn s 1602/BHXH-CSYT ngày 16/05/2019 gi BHXH các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, BHXH B Quc phòng, BHXH Công an nhân dân, đ ngh BHXH các tnh thông báo đ các cơ s khám, cha bnh BHYT trên đa bàn thc hin k t ngày 01/07/2019 như sau:

Xác đnh mc hưởng BHYT theo quy đnh ti Khon 1, Điu 14 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hướng dn bin pháp thi hành mt s điu ca Lut BHYT: 15% mc lương cơ s tương đương vi 223.500 đng; 6 tháng lương cơ s tương đương vi 8.940.000 đng.

Xác đnh mc thanh toán trc tiếp theo quy đnh ti Điu 30 Ngh đnh s 146/2018/NĐ-CP: 0,15 ln mc lương cơ s tương đương vi 223.500 đng; 0,5 ln mc lương cơ s tương đương vi 745.000 đng; 1,0 ln mc lương cơ s tương đương vi 1.490.000 đng; 2,5 ln mc lương cơ s tương đương vi 3.725.000 đng.

Mc thanh toán chi phí vt tư y tế theo quy đnh ti Đim b, khon 2, Điu 3 Thông tư s 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 ca B Y tế ban hành Danh mc và t l, điu kin thanh toán đi vi vt tư y tế thuc phm vi được hưởng ca người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ s tương đương vi 67.050.000 đng.

Xem 1672 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.