In trang này

OceanBank hướng dẫn chuyển đổi tài khoản lương sang tài khoản thanh toán

Thong baoT ngày 03/6/2019, Ngân hàng Đi dương (OceanBank) thc hin chuyn đi loi tài khon nhn lương CBNV OceanBank t loi tài khon chuyên dùng sang loi tài khon thanh toán.

Sau khi chuyn đi, quy đnh s dng tài khon lương thc hin theo quy đnh m và s dng tài khon thanh toán ca OceanBank và theo quy đnh ca pháp lut.

Các đơn v giao dch ca OceanBank trên toàn quc hướng dn chi tiết các th tc: đóng tài khon lương (theo đ ngh ca CBNV, nếu có), chuyn tin, đăng ký thay đi tài khon tr n, đăng ký các dch v tin ích km theo… theo quy đnh ca OceanBank.

Thông tin chi tiết, liên h: s hotline ca các đơn v giao dch OceanBank ti đây.

Xem 1386 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng