Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI
NHNN ban hành kế hoạch hành động góp phần hạn chế “tín dụng đen”

NHNN ban hành kế hoạch hành động góp phần hạn chế “tín dụng đen”

Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) va ban hành Quyết đnh 1178/QĐ-NHNN v vic ban hành Kế hoch hành đng ca ngành Ngân hàng trin khai Ch th 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 ca Th tướng Chính ph, góp phn hn chế “tín dng đen”.

Theo ni dung Quyết đnh này, Thng đc giao nhim v do các đơn v trc thuc NHNN ch trì, đng thi phi hp vi các B, ngành, các t chc chính tr - xã hi đ góp phn hn chế “tín dng đen”.

V nhim v NHNN ch trì, Thng đc yêu cu các V, cc chc năng trin khai các nhim v sau:

Th nht, đy mnh tuyên truyn, ph biến sâu rng các văn bn pháp lut v cơ chế, chính sách tín dng ngân hàng, các gói, khon cho vay ưu đãi đến mi tng lp nhân dân;

Th hai, nghiên cu ban hành theo thm quyn hoc tham mưu vi Chính ph, Th tướng Chính ph có các chính sách m rng, đa dng các loi hình cho vay, các sn phm dch v ngân hàng; Phát trin các công ty tài chính, t chc tài chính vi mô ph khp các vùng, min vi th tc nhanh gn và thun tin, đáp ng nhu cu vay vn chính đáng, hp pháp phc v đi sng, tiêu dùng ca nhân dân đ góp phn ngăn chn "tín dng đen";

Th ba, tiếp tc đy mnh huy đng ti đa ngun vn nhàn ri trong nhân dân, phát huy tim năng, ni lc ca nn kinh tế;

Th tư, đy mnh ng dng khoa hc, công ngh, phát trin các dch v cho vay, thanh toán trc tuyến, gn vi ci cách th tc hành chính, đơn gin quy trình, th tc vay vn theo hướng thun li đ mi tng lp nhân dân d dàng tiếp cn vi ngun vn vay hp pháp khi có nhu cu;

Th năm, ch trì, phi hp vi các b, ngành liên quan nghiên cu, đ xut Chính ph, Th tướng Chính ph và các cơ quan có thm quyn v cơ chế, quy đnh pháp lut đ qun lý hot đng vay ngang hàng, vay trc tuyến;

Th sáu, tăng cường công tác thanh tra, kim tra, giám sát các TCTD, đm bo hot đng an toàn, hiu qu, kp thi phát hin, x lý các vi phm, chuyn h sơ cho cơ quan điu tra đi vi các v vic có du hiu ti phm đ điu tra, x lý trước pháp lut, nâng cao hiu qu răn đe, phòng nga chung. Ch đo h thng ngân hàng qun lý cán b, nhân viên chp hành nghiêm các quy đnh ca pháp lut, không tham gia các hot đng liên quan đến “tín dng đen”;

Th by, chp hành nghiêm quy đnh ca Lut Giám đnh tư pháp và các văn bn hướng dn liên quan; đy nhanh tiến đ tr li các yêu cu ca cơ quan điu tra v giám đnh tài chính, cung cp thông tin, tài liu phc v điu tra v án liên quan đến “tín dng đen”.

V nhim v phi hp vi các B, ngành và các t chc chính tr - xã hi, Thng đc yêu cu các V, cc, các đơn v liên quan phi hp vi B Tư pháp, B Tài chính, B Công an và các b, ngành liên quan nghiên cu, rà soát, đ xut sa đi các quy đnh ca pháp lut v công tác giám đnh tài chính nhm khc phc nhng khó khăn, vướng mc đi vi các v án hình s liên quan đến “tín dng đen”.

Cùng vi B Giáo dc và Đào to tăng cường qun lý, tuyên truyn, ph biến giáo dc pháp lut đi vi hc sinh, sinh viên v chính sách, quy đnh ca pháp lut trong hot đng vay và cho vay; Phi hp vi y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương thông tin rng rãi, kp thi v hot đng vay vn ưu đãi, chính sách h tr ca Nhà nước, đa phương đ nhân dân biết, tiếp cn ngun vn vay.

Đy mnh phi hp vi các t chc chính tr, xã hi tuyên truyn các chính sách tài chính, h tr thành viên vay vn t ngân hàng, t chc tài chính hp pháp.

Thng đc NHNN cũng yêu cu phi hp vi các t chc chính tr, xã hi hướng dn các Qu xã hi, các chương trình tài chính vi mô đăng ký hot đng vi NHNN theo Quyết đnh s 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017; đy mnh thc hin các chương trình, d án tài chính vi mô; Tăng cường kim tra, giám sát vic thc hin các quy đnh pháp lut v hot đng tín dng nhm đm bo cho người dân, đc bit là nhng đi tượng khó khăn được tiếp cn dch v tài chính toàn din.

Theo ch đo ca Thng đc, các đơn v được giao nhim v ti Kế hoch, đnh kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo tình hình, kết qu thc hin v V Tín dng các ngành kinh tế đu mi tng hp kết qu thc hin các nhim v được giao ca Ngân hàng Nhà nước ti Ch th 12/CT-TTg gi B Công an tng hp, báo cáo Th tướng Chính ph.

Thi hn gi báo cáo trước ngày 15/6 đi vi báo cáo 6 tháng, trước ngày 15/12 đi vi báo cáo năm.

V trưởng V Tín dng các ngành kinh tế, Th trưởng các đơn v thuc Ngân hàng Nhà nước, Giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tnh, thành ph trc thuc Trung ương, Ch tch hi đng Hip hi ngân hàng Vit Nam, Ch tch hi đng qun tr, Ch tch hi đng thành viên và Tng giám đc (Giám đc) t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chu trách nhim thi hành Quyết đnh này.

Xem 256 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng