Thứ năm, 14 Tháng 11 2019
TIN MỚI

Huy động tài chính cho tăng trưởng xanh

Huy dong tai chinh cho tang truong xanhNgày 28/5/2019, ti TP. H Chí Minh, vi s tài tr ca Chính ph Úc, Thy Sĩ và Nht Bn Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi T chc Sáng kiến Báo cáo toàn cu (GRI) và T chc Tài chính Quc tế (IFC) t chc Din đàn Tài chính bn vng.

Ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký Hip Hi Ngân hàng Vit Nam, bà Beatrice Maser Mallor - Đi s Thy S ti Vit Nam, ông Roberto de campo

- thành viên Hi đng qun tr GRI, nguyên B trưởng B Tài chính Philippines và hin là Ch tch Philippines Veterans Bank đã tham d và phát biu ti din đàn.

Din đàn thu hút nhiu chuyên gia t các cơ quan qun lý như B Kế hoch và Đu tư, Ngân hàng Nhà nước, y ban Chng khoán, các ngân hàng thương mi cùng nhiu t chc đu tư trong và ngoài nước có cam kết đu tư cao đi vi phát trin bn vng. Mt trong nhng ni dung trng tâm ca din đàn ln này là tho lun các bin pháp thúc đy thc hin mc tiêu ca chiến lược tăng trưởng xanh, cũng như cách thc huy đng ngun vn đu tư vào nhng d án liên quan đến khí hutrong bi cnh thách thc v biến đi khí hu ca Vit Nam gia tăng.

IFC d báo, t nay đến năm 2030, tim năng đu tư vào các d án liên quan đến khí hu ca Vit Nam có th lên đến 753 t USD; trong đó, cơ hi đu tư vào năng lượng tái to là khong 59 t USD vi 31 t USD nm d án năng lượng mt tri và 19 t đô USD nm các d án thy đin nh. Hin nay rt nhiu cáct chc tín dng (TCTD) đã coi tài tr các d án khí hu, đc bit các d án năng lượng tái to là mt trong nhng trng tâm chiến lược ca mình. Vic kết ni các bên liên quan như nhà đu tư, doanh nghip, cơ quan qun lý s giúp các TCTD hiu rõ hơn mng kinh doanh sáng to và đy thách thc này.Trong bi cnh Vit Nam còn thiếu ht dòng vn đu tư vào nhóm d án phát trin bn vng thì cn có nhng sáng kiến và gii pháp đt phá đ huy đng đutư tư nhân vào các d án mang li hiu qu v môi trường, xã hi và qun tr. T đó, góp phn to vic làm, đóng góp vào tăng trưởng toàn din cũng như vào chương trình ngh s mc tiêu phát trin bn vng quc gia. Dòng tin đu tư và tài tr t khu vc tư nhân được xác đnh có vai trò đc bit quan trng trong chiến lược phát trin bn vng này. Tuy nhiên, thc tế cho thy, dòng tin đu tư tư nhân trong nước vào lĩnh vc khí hu rt ít i. Điu này có th là rào cn đi vi vic thu hút các khon đu tư tương t t th trường quc tế. Do vy, vic xây dng mt môi trường chính sách thun li là cn thiết đ tiếp cn được ngun vn dành cho tăng trưởng xanh t khi đu tư tư nhân.

Ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam cho rng: “Nhng thách thc ca biến đi khí hu đòi hi mt s thay đi v cht trong cách thc khu vc kinh tế tư nhân lp kế hoch và phi hp vi nhau đ đưa ra nhng gii pháp mi trong các thp k sp ti. Đ phát trin kinh tế xanhvà bn vng, vai trò ca h thng tài chính ngân hàng là không th thiếu vì h thng này là mt mt xích quan trng trong vic quyết đnh ngun vn đu tư cho các d án phát trin kinh tế xã hi.

Năm 2015, Thng đc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Ch th 03 v Thúc đy tăng trưởng Tín dng xanh và Qun lý ri ro môi trường và xã hi trong hot đng cp tín dng cũng như Chương trình hành đng thc hin Chiến lượcTăng trưởng Xanh giai đon 2011-2020 và tm nhìn ti năm 2050 ca chính ph.Năm 2018, Đ án phát trin ngân hàng xanh ti Vit Nam (1604/QĐ-NHNN ngày 7/8/2018) đã được công b, nhm nâng cao nhn thc và trách nhim doanh nghip ca ngành ngân hàng đi vi công tác bo v môi trường và ng phó vi biến đi khí hu và tng bước xanh hóa ngành ngân hàng. Đ án phát trin ngân hàng xanh quy đnh các TCTD xây dng và thiết lp h thng qun lý ri ro môi trường và xã hi mt cách toàn din, trong đó bao gm vic phâncông, phân cp, phân b và s dng các ngun lc đ trin khai h thng. Đ án thiết lp mt s mc tiêu đnh lượng ti năm 2025 đ đm bo thc thi yêu cu đt ra cho các t chc tài chính và kế hoch trin khai mt s ưu đãi tài chínhcho các d án xanh. Cũng trong 2018, NHNN ban hành Quyết đnh 1731/QĐ-NHNN ngày 31/8/2018 v Kế hoch hành đng ca ngành ngân hàng thc hin Chương trình Ngh s 2030 vì s phát trin bn vng và các mc tiêu phát trin bn vng ca Vit Nam đ hài hòa khuôn kh vi các mc tiêu phát trin bn vng quc gia. Khung chính sách v tài chính xanh tương đi đy đ th hin quyết tâm cao ca ngành ngân hàng đóng góp vào n lc thc hin chiến lược và kế hoch hành đng tăng trưởng xanh”.

Ông Nguyn Quc Hùng - V trưởng V Tín dng các ngành kinh tế, NHNN -cho biết mt s khó khăn trong vic huy đng các ngun vn nhm thúc đy hot đng tín dng- ngân hàng xanh ca h thng ngân hàng thương mi trong nước: “Vic đu tư vào các ngành/lĩnh vc xanh, nht là lĩnh vc năng lượng tái to, tiết kim và hiu qu năng lượng ti Vit Nam hin nay thường đòi hi thi gian hoàn vn dài, chi phí đu tư ln, ri ro th trường cao nên rt cn các ưu đãi v thi hn và chi phí vn vay. Trong khi ngun vn huy đng ca cácTCTD thường là ngn hn, huy đng theo chi phí vn thương mi trên thtrường. Do đó, đ có th cung cp các khon tín dng vi thi han dài và lãi sut ưu đãi cho các ngành/ lĩnh vc xanh, các TCTD cn được h tr tiếp cn các ngun vn dài hn, ưu đãi hoc có cơ chế chia s lãi sut cho vay vi cácTCTD.

Chưa có quy đnh, đnh nghĩa, tiêu chun v các danh mc các ngành/lĩnh vc xanh đ có th áp dng chung, thng nht cho các nước dn ti vic thiếu cơ s đ các TCTD căn c la chn, thm đnh, đánh giá và giám sát khi thc hin cp tín dng xanh. Phát trin các ngành kinh tế xanh đòi hi đng b các gii pháp, cơ chế t chính sách thuế, phí, vn, k thut, th trường, đến quy hoch, chiến lược phát trinca tng ngành, lĩnh vc; trên cơ s đó mi thu hút và phát huy được tác dngca ngun vn tín dng xanh. Nhn thc và năng lc ca các TCTD trong phát trin các sn phm tín dng xanh mi bước đu và còn hn chế. Do đó, đòi hi có s h tr nhm tăng cường năng lc cho các TCTD trong vic la chn, thm đnh, giám sát các khon cp tín dng xanh”.

Ti din đàn, các chuyên gia, đi biu cũng tp trung tho lun v cách phát trin th trường và quy đnh có th giúp thúc đy c li nhun tài chính và tài chính bn vng; Các bin pháp và hành đng theo chính sách mi nht trong lĩnh v tài chính bn vng; Xu hướng và cơ hi hin ti cho đu tư bn vng các sn phm tài chính/đu tư bn vng khác nhau và kỳ vng ca c nhà đu tư và khách hàng; Nhng kinh nghim ca các d án bn vng thành công và v các yêu cu tài chính ca h, nhng thách thc gp phi và tác đng ca d án;Vai trò và gii pháp ca ngành ngân hàng góp phn thc hin mc tiêu phát trin bn vng ca quc gia cũng như sáng kiến chính sách, gii pháp th trường góp phn thúc đy đu tư cũng như tài tr cho phát trin bn vng.

Xem 249 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.