Thứ tư, 05 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Sửa quy định về cấp phép tổ chức hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Sua quy dinh ve cap phep to chuc hoat dong cua chi nhanh ngan hang nuoc ngoaiNgân hàng Nhà nước Vit Nam đang d tho Thông tư sa đi, b sung các Thông tư quy đnh v vic cp Giy phép, t chc và hot đng ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

D tho b sung ni dung "Th tc chp thun danh sách d kiến nhân s ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài" như sau: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài lp 01 b h sơ theo quy đnh gi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh, thành ph trc thuc trung ương (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài d kiến đt tr s chính. Trường hp h sơ chưa đy đ, hp l, trong thi hn 07 ngày làm vic k t ngày nhn được h sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bn yêu cu chi nhánh ngân hàng nước ngoài b sung h sơ.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài b sung, hoàn chnh h sơ theo yêu cu ca Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong thi hn ti đa 45 ngày làm vic k t ngày Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có văn bn yêu cu b sung h sơ. Quá thi hn này, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi np li b h sơ theo quy đnh ti Thông tư này đ Ngân hàng Nhà nước xem xét, chp thun.

Trong thi hn 30 ngày làm vic k t ngày nhn đy đ h sơ theo quy đnh, Ngân hàng Nhà nước có văn bn chp thun hoc không chp thun d kiến nhân s ca chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hp không chp thun, văn bn tr li chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu rõ lý do.

V thc hin chế đ thông báo, báo cáo, d tho nêu rõ: T chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuc đi tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô ca Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kp thi thông báo bng văn bn cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; chi nhánh ngân hàng nước ngoài kp thi thông báo bng văn bn cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh, thành ph trc thuc trung ương:

Nhng thay đi liên quan đến vic đáp ng tiêu chun, điu kin ca nhân s d kiến được bu, b nhim phát sinh trong quá trình Ngân hàng Nhà nước xem xét h sơ chp thun danh sách d kiến nhân s;

Nhng thay đi liên quan đến vic đáp ng tiêu chun, điu kin ca nhân s d kiến được bu, b nhim phát sinh trong thi gian k t ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bn chp thun danh sách d kiến nhân s cho đến khi nhân s được bu, b nhim.

Trong thi hn 10 ngày làm vic, k t ngày bu, b nhim các chc danh Ch tch và thành viên Hi đng qun tr, Ch tch và thành viên Hi đng thành viên, Trưởng Ban và thành viên Ban kim soát, Tng giám đc (Giám đc), t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi có văn bn thông báo cho Ngân hàng Nhà nước danh sách nhng người được bu, b nhim.

Xem 1929 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng