Thứ năm, 23 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

Ngan hang Nha nuoc tiep tuc dan dau ve chi so cai cach hanh chinhNgày 24/5/2019, Ban Ch đo Ci cách hành chính ca Chính ph t chc Hi ngh công b Ch s ci cách hành chính năm 2018 ca các b, cơ quan ngang b, y ban nhân dân các tnh, thành ph trc thuc Trung ương và Ch s hài lòng v s phc v hành chính năm 2018. Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) tiếp tc xếp v trí th 1 vi s đim cao nht 90.57/100 đim.

Các lĩnh vc ci cách thành phn trong ch s Par Index ca NHNN đt kết qu tích cc xếp th nht bao gm: Ch s thành phn v ch đo điu hàn, ci cách th tc hành chính. Kết qu điu tra xã hi hc đánh giá tác đng CCHC, NHNN tiếp tc xếp v trí th nht và là năm th năm liên tiếp NHNN dn đu ch s này. Các ch s thành phn khác v ci cách th chế, ci cách t chc b máy, nâng cao cht lượng đi ngũ công chc viên chc, ci cách tài chính công… NHNN tiếp tc gi th hng cao.

Theo Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú: Mc tiêu xuyên sut là đy mnh 6 lĩnh vc CCHC trong h thng NHNN gn vi đi mi phương thc phc v ca ngành Ngân hàng ly người dân, doanh nghip làm trung tâm và phi to chuyn biến rõ nét v ci thin môi trường kinh doanh trong hot đng ngân hàng; Mi ci cách th tc hành chính thc cht là các gii pháp nhm tăng thêm kh năng tiếp cn tín dng và các dch v tin t ngân hàng đi vi doanh nghip và người dân trong toàn b quy trình, điu kin và th tc vay vn và cung ng dch v tin t ngân hàng; Quan đim và trng tâm trong điu hành ca NHNN là điu hành chính sách tin t và đy mnh ci cách hành chính đ đm bo mc tiêu kép va thúc đy s phát trin ca h thng doanh nghip, phc v người dân, đng thi gim thiu ri ro trong hot đng ngân hàng, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, ci thin môi trường kinh doanh tích cc bn vng.

Bám sát các mc tiêu, nhim v theo Ngh quyết s 30c/NQ-CP và các Ngh quyết ca Chính ph v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia, h tr doanh nghip; Bám sát s ch đo sát sao ca Ban ch đo Ci cách hành chính ca Chính ph, nh s quyết tâm trong ch đo, điu hành ca Thng đc NHNN, s n lc chung trong toàn Ngành, c 6 lĩnh vc thuc chương trình tng th CCHC nhà nước và các nhim v v ci thin môi trường kinh doanh, h tr phát trin doanh nghip đu đt được nhng kết qu tích cc. Điu kin kinh doanh, TTHC, chế đ báo cáo được ct gim, đơn gin hóa ti đa cho t chc, cá nhân. Các TTHC được chun hóa theo tiêu chun ISO đáp ng yêu cu công khai minh bch, gii quyết tha đáng, đúng hn. T chc b máy tinh gn, cht lượng đi ngũ công chc được nâng cao. Ci cách tài chính công góp phn s dng hiu qu, tiết kim ngân sách nhà nước.

Hin đi hóa hành chính, trin khai Chính ph đin t được đy mnh góp phn nâng cao hiu qu điu hành. Nghip v qun lý văn bn, phương thc điu hành được đin t hóa và kết ni thông sut vi trc văn bn liên thông quc gia; h thng truyn hình trc tuyến đã phc v tích cc cho điu hành, đào to tp trung trong toàn h thng, góp phn thúc đy nâng cao cht lượng, hiu qu công vic, ct gim đáng k chi phí hành chính, chi phí đi li, hi hp.

Đi vi h thng các TCTD, mc dù cũng là doanh nghip, tuy nhiên vi tính cht là doanh nghip phc v, nên NHNN đã ch đo phi đy mnh ci cách, đi mi và xác đnh đây là mt nhóm nhim v quan trng trong kế hoch CCHC chung ca ngành Ngân hàng. Theo đnh hướng ca NHNN, h thng TCTD đã có nhiu ci cách, đi mi và đã ct gim, bãi b nhiu th tc, ct gim lãi sut, phí, đy mnh đu tư, ng dng công ngh đ cung cp đa dng các dch v ngân hàng đin t (e.Banking) to điu kin cho doanh nghip, người dân vay vn và s dng dch v ngân hàng.

Vi nhng n lc đy mnh CCHC trong toàn ngành Ngân hàng, môi trường kinh doanh trong lĩnh vc tin t, ngân hàng đã có nhiu ci thin tích cc, đóng góp quan trng vào vic nâng cao năng lc cnh tranh quc gia. Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh 2019 (Doing Business 2019) ca Ngân hàng Thế gii công b ngày 31/10/2018, Ch s “Tiếp cn tín dng” ca Vit Nam hin xếp hng 32/190 (đt 75/100 đim), đng th 3 trong khu vc và ngang bng vi Singapore và Malaysia - các nước đng đu trong nhóm ASEAN 4. Đng thi, Ch s Tiếp cn tín dng ca Vit Nam là 1 trong 2 ch s ca Vit Nam đt trung bình ca ASEAN 4 (cùng vi ch s Tiếp cn đin năng). Chính s ci cách này đã và đang to cho hot đng tín dng được ci thin tích cc, tăng cường kh năng vay vn, to cho chu chuyn dòng vn tín dng nhanh hơn, cơ cu phân b ngun vn hp lý và hiu qu hơn.

V đnh hướng CCHC, Phó Thng đc Đào Minh Tú cho biết: “NHNN tiếp tc đy mnh CCHC trng tâm là các gii pháp ci thin môi trường kinh doanh trong các lĩnh vc tin t, ngân hàng và h tr phát trin doanh nghip. Nhng mc tiêu này tôi tin chc rng s không b gim sc nóng hoc trì hoãn khi Người đng đu NHNN rt quan tâm, sâu sát và ch đo xuyên xut quyết lit. Nhng n lc ci cách hành chính, ci thin môi trường kinh doanh vì thế s không ch là yếu t gim bt các điu kin kinh doanh mà quan trng hơn là vic cng c mt ngành, lĩnh vc hin đi, hi nhp và con người hành chính mang tính phc v. Đây là yếu t ct lõi thc hin mc tiêu kép va thúc đy s phát trin ca h thng doanh nghip, phc v người dân, gim thiu chi phí thi gian và nhân lc trong vic thc hin các th tc hành chính, điu kin kinh doanh đng thi gim thiu ri ro trong hot đng ngân hàng, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, ci thin môi trường kinh doanh bn vng”.

Xem 223 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.