Thứ năm, 04 Tháng 6 2020
TIN MỚI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại B an toàn thông tin mạng

Ngan hang Nha nuoc Viet Nam xep loai B an toan thong tin mangNgày 17/4, ln đu tiên B Thông tin và Truyn thông (TT&TT) công b đánh giá mc an toàn thông tin mng trong các cơ quan nhà nước. T nay, vic thc hin bng xếp hng này s được tiến hành đnh kỳ hng năm.

Ti Hi tho và trin lãm quc tế v an toàn, an ninh mng Vit Nam 2019 (Vietnam Security Summit 2019), ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cc trưởng Cc An toàn thông tin (B TT&TT) đã công b Báo cáo đánh giá mc đ an toàn thông tin mng ca các cơ quan, t chc nhà nước năm 2018.

Báo cáo này nhm đưa ra thước đo trong vic trin khai các gii pháp bo đm an toàn thông tin ca các cơ quan, t chc nhà nước và to đng lc cho các cơ quan tăng cường công tác bo đm an toàn thông tin mng. Đây là ln đu tiên B TT&TT thc hin bng xếp hng này.

Theo báo cáo năm nay, có 90 cơ quan, t chc tham gia đánh giá. Tuy nhiên, không có cơ quan, t chc nào được xếp loi A – mc tt nht v đm bo an toàn thông tin mng, ch có 15 cơ quan được xếp loi B và chiếm phn ln là 63 cơ quan, t chc xếp loi C, loi D có 12 cơ quan, t chc và loi E – mc thp nht không có cơ quan, t chc nào.

Khi cơ quan Trung ương xếp loi B gm: Bo him xã hi Vit Nam, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam và Văn phòng Chính ph. Xếp loi C có 19 cơ quan b, ngành. Và xếp loi D có 4 cơ quan gm: B Công Thương, B Khoa hc và Công ngh, B Ni v y ban Dân tc.

Khi đa phương có 11 tnh, thành ph xếp loi B, không có Hà Ni và TPHCM, có 44 tnh, thành  ph xếp loi C và 8 tnh, thành ph xếp loi D.

Theo Phó Cc trưởng Cc An toàn thông tin, các cơ quan, t chc xếp hng cao đu có đơn v/ b phn chuyên trách v an toàn thông tin. Theo đó, ch có mt na cơ quan có đơn v/b phn chu trách nhim an toàn thông tin (t l 49,4%).

Cũng theo báo cáo này, t l cơ quan có h thng giám sát an toàn thông tin là rt thp 9,2%; t l cơ quan có kh năng ghi nhn tn công mng là 25,3%. Điu này dn đến vic hu hết các cơ quan b tn công mng mà không biết. Hơn 50% các cơ quan chưa có t chc, doanh nghip giám sát, bo v chuyên nghip v an toàn thông tin mng.

Lãnh đo Cc An toàn thông tin cũng ch ra, t l cơ quan có quy trình thao tác chun ng phó s c ch có 35,7%, dn đến hu hết các cơ quan đu lúng túng khi có s c an ninh mng xy ra.

Thm chí, có ti 48,91% cơ quan t đánh giá do quá thiếu kinh phí cho an toàn thông tin, 29,93% cơ quan t cho rng lãnh đo chưa quan tâm đến an toàn thông tin mng, 51,92% cơ quan t đánh giá an toàn thông tin chưa được ưu tiên đúng mc.

Chính vì vy, ngay sau báo cáo này, Phó Cc trưởng Hoàng Minh Tiến khuyến ngh, người đng đu cơ quan cn phi chu trách nhim v an toàn thông tin, đng thi ch đnh, kin toàn đơn v/b phn chu trách nhim v an toàn thông tin. Bên cnh đó, b trí kinh phí chi cho an toàn thông tin ti thiu 10% trong kinh phí chi cho công ngh thông tin ca đơn v. Mi cơ quan cn có ti thiu mt t chc, doanh nghip bo v an toàn thông tin mng.

Ông Hoàng Minh Tiến cũng đưa ra gii pháp đ thúc đy bo đm an toàn thông tin mng ti các cơ quan, t chc nhà nước, đó là theo nguyên tc 4 "ti ch": Ch huy ti ch, lc lượng ti ch, thiết b ti ch và hu cn ti ch.

Cũng trong khuôn kh Hi tho đã din ra L ký kết ra mt Liên minh x lý mã đc và phòng, chng tn công mng gia Cc An toàn thông tin, Hip hi An toàn thông tin Vit Nam, VNPT, Viettel. Bkav, FPT và CMC. Liên minh này được thành lp vi mc đích mc đích đoàn kết, tp hp lc lượng đ tăng cường hp tác, chia s thông tin phc v công tác đm bo an toàn thông tin quc gia và cng đng người dùng Internet ti Vit Nam.

Xem 338 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng