Thứ tư, 21 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong lĩnh vực dịch vụ công: Cần sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội

Hinh anh thanh toan dien tu trong linh vuc dich vu congNgay ngày đu tiên ca năm mi 2019, Th tướng Chính ph đã ký ban hành Ngh quyết 02/NQ-CP v tiếp tc thc hin nhng nhim v, gii pháp ch yếu ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia năm 2019 và đnh hướng đến năm 2021. Mt trong nhng ni dung trng tâm là đy mnh thanh toán đin t và cung cp dch v công trc tuyến cp đ 4.

Trng tâm trong thanh toán

Trin khai Ngh quyết ca Chính ph, NHNN đã ban hành Văn bn s 2198/NHNN-TT v vic đy mnh thanh toán đin t trong lĩnh vc dch v công. Theo đó, đ trin khai Ngh quyết s 02/NQ-CP ca Chính ph và Ch th s 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 ca Th tướng Chính ph v nâng cao cht lượng gii quyết th tc hành chính ti các b, ngành, đa phương, mt trong nhng ni dung NHNN đ ngh các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các t chc cung ng dch v trung gian thanh toán là: Nghiên cu có gii pháp v mô hình kết ni phù hp, hiu qu gia các ngân hàng, t chc cung ng dch v trung gian thanh toán vi Cng Dch v công quc gia, H thng mt ca đin t ca các b, ngành, đa phương, các cơ quan, đơn v liên quan nhm đơn gin hóa th tc và to điu kin thanh toán đin t đi vi các khon phí, l phí, thanh toán hóa đơn đin, nước, hc phí, vin phí... mt cách nhanh chóng, thông sut và an toàn thông qua vic tiết gim đu mi kết ni, đm bo cung ng dch v cho khách hàng là t chc, cá nhân m tài khon thanh toán ti các ngân hàng khác nhau.

Ông Phm Tiến Dũng - V trưởng V Thanh toán (NHNN) cho biết, mt trong nhng đnh hướng qun lý lĩnh vc thanh toán thi gian ti ca NHNN là tiếp tc tp trung trin khai có hiu qu Đ án phát trin Thanh toán không dùng tin mt (TTKDTM) ti Vit Nam giai đon 2016 - 2020 đã được Th tướng Chính ph phê duyt và trin khai Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi vic thu phí các dch v công: thuế, đin, nước, hc phí, vin phí và chi tr các chương trình an sinh xã hi (Quyết đnh s 241/QĐ-TTg)...

Theo ông Dũng, đây là nhim v rt nng n không ch đi vi các TCTD, mà còn đi vi các tnh, thành ph, bi Th tướng yêu cu Ch tch UBND cp tnh, thành ph ch đo 100% trường hc, bnh vin, công ty đin, công ty cp/thoát nước, v sinh môi trường, vin thông, bưu chính trên đa bàn đô th phi hp vi ngân hàng, t chc cung ng dch v trung gian thanh toán đ thu hc phí, vin phí, tin đin… bng phương thc TTKDTM, trong đó ưu tiên các gii pháp thanh toán trên thiết b di đng, thanh toán qua thiết b chp nhn th, hoàn thành trước tháng 12/2019. Tuy nhiên NHNN s n lc đ đng hành cùng vi các b, ngành trin khai có hiu qu vic thanh toán đin t đi vi dch v công.

Tng bước hin thc hóa mc tiêu

Trên thc tế, thi gian va qua, TTKDTM trong khu vc công không ngng được thúc đy và m rng. Ông Phm Tiến Dũng thông tin thêm: Trin khai Ngh quyết s 02/NQ-CP ca Chính ph và Quyết đnh s 241/QĐ-TTg, các ngân hàng đã tích cc đu tư cơ s h tng k thut, phi hp vi các đơn v liên quan đ thúc đy TTKDTM đi vi dch v công và bước đu đt được mt s kết qu c th như: 50ngân hàng tha thun phi hp thu thuế đin t vi thuế, hi quan trên phm vi 63 tnh, thành ph và tt c các qun, huyn trên c nước; 27 ngân hàng và 10 t chc cung ng dch v trung gian thanh toán phi hp thu tin đin; 100% cơ s khám cha bnh trc thuc B Y tế đã bt đu trin khai Đ án phi hp vi các ngân hàng đ nh thu h tin khám cha bnh; s người nhn các chế đ BHXH, tr cp tht nghip qua tài khon cá nhân chiếm khong 21% tng s người hưởng các chế đ BHXH…

V phía NHTM, ông Nghiêm Xuân Thành - Ch tch HĐQT Vietcombank cũng đ xut Chính ph xem xét cho phép Vietcombank là ngân hàng thí đim phi hp vi Văn phòng Chính ph nghiên cu xây dng các gii pháp TTKDTM tiên tiến, hin đi da trên nn tng ng dng công ngh thông tin trên Cng Dch v công quc gia cho các công dân, t chc.

Bên cnh Vietcombank, được biết mt s ngân hàng cũng đang tham gia trin khai dch v thanh toán BOT và mt s dch v khác… Như Vietbank đang tham gia  thí đim trin khai vé xe buýt thông minh ng dng công ngh cao trong hot đng xe buýt và thí đim thanh toán t đng cho hot đng vn ti hành khách công cng bng xe buýt trên đa bàn TP. H Chí Minh trên 7 tuyến xe buýt vi khong 139 phương tin.

Mt s đa phương, đơn v cũng đã có nhng đng thái tích cc trong trin khai nhim v này, đơn c như ngày 10/4 va qua trong khuôn kh L công b Đ án thành ph thông minh, chính quyn TP. Đà Nng và Ví đin t MoMo đã chính thc ký tho thun trin khai thanh toán dch v hành chính công thông qua ví đin t. NHNN chi nhánh tnh Nam Đnh tháng 3 va qua đã t chc Hi ngh trin khai thc hin Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi các dch v công trên đa bàn tnh.

Hay Vườn Quc gia Cát Tiên mi đây đã phi hp vi chi nhánh Viettel tnh Lâm Đng chi tr tin dch v môi trường rng quý IV/2018 cho 268 h gia đình nhn khoán bo v rng trên đa bàn tnh Lâm Đng vi s tin hơn 1,2 t đng thông qua ng dng công ngh thanh toán đin t ViettelPay…

Chuyên gia cho rng, vic đy mnh thanh toán đin t đi vi lĩnh vc dch v công là ch trương ln ca Chính ph, nhưng cũng không phi có th làm ngay trong mt sm mt chiu, mà cn thi gian và s phi hp ca nhiu bên liên quan. Đ trin khai tích cc và hiu qu, v lâu dài cn phi hoàn thin khuôn kh pháp lý cũng như cơ chế chính sách v thanh toán qua ngân hàng. Đi cùng vi đó là giám sát các h thng thanh toán đm bo an ninh, an toàn, hiu qu trong thanh toán đin t; giám sát hot đng các t chc cung ng dch v trung gian thanh toán bo đm hot đng đúng quy đnh.

Vì theo ông này, “mt trong nhng cơ s đ thu hút người dân s dng nhiu hơn thanh toán đin t là phi đm bo an toàn lên hàng đu, trên c s thun tin”. Cũng cn gia tăng kh năng kết ni, trao đi d liu, thông tin gia đơn v cung ng dch v công vi ngân hàng; tăng cường s ch đo ca các b, ban, ngành, UBND tnh, thành ph trong trin khai thanh toán qua ngân hàng đi vi dch v công.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 224 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.