Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI
Kết nối doanh nghiệp và ngân hàng cần xây dựng lòng tin

Kết nối doanh nghiệp và ngân hàng cần xây dựng lòng tin

Ngày 16/4, ti Hà Ni, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú cùng Phó Ch tch UBND Thành ph Hà Ni Nguyn Doãn Ton đng ch trì Hi ngh kết ni Ngân hàng - Doanh nghip vi s tham d ca hàng trăm doanh nghip khu vc phía Bc.

Tham d Hi ngh có đi din lãnh đo các đơn v thuc NHNN; Chi nhánh NHNN Hà Ni; Các s, ban, ngành chc năng, đoàn Đi biu Quc hi ca thành ph Hà Ni; Lãnh đo mt s NHTM, hàng trăm doanh nghip trên đa bàn Hà Ni và khu vc phía Bc đi din cho các lĩnh vc, ngành ngh cùng đi din B Kế hoch và Đu tư, B Tài chính, Hip hi Ngân hàng, VCCI, Hip hi Doanh nghip Nh và va thành ph Hà Ni…

Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú cho biết, NHNN xác đnh doanh nghip nh và va (DNNVV) là mt trong năm lĩnh vc ưu tiên, ch đo các t chc tín dng (TCTD) tp trung vn cho vay, quy đnh trn lãi sut cho vay ngn hn bng VND đi vi lĩnh vc này thp hơn t 1% - 1,5%/năm so vi các lĩnh vc thông thường khác…

Vi nhng n lc ca c h thng ngân hàng, dư n tín dng nn kinh tế cui năm 2018 tăng gn 14%, trong 3 tháng đu năm 2019 tiếp tc tăng khong 2,8% so vi cui năm 2018.

Riêng trên đa bàn thành ph Hà Ni, đến cui tháng 3/2019, tng ngun vn huy đng ca các TCTD trên đa bàn đã đt khong 3.181.158 t đng, tăng 2,61% so vi cui năm 2018; tng dư n tín dng ước đt 1.919.546 t đng, tăng 2,59% so vi cui năm 2018, trong đó, dư n cho vay DNNVV đt 308.344 t đng, dư n cho vay xut khu đt 161.961 t đng, dư n cho vay theo Chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip đt 523.260 t đng.

Tuy vy, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú thng thn tha nhn rng, vn còn các doanh nghip, đc bit là DNNVV trên đa bàn thành ph Hà Ni gp khó khăn trong tiếp cn vn tín dng và các dch v tài chính ngân hàng.

Đ tháo g khó khăn, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú đ ngh trong thi gian ti, các V, Cc ca NHNN cùng vi ngành ngân hàng cn tiếp tc trin khai quyết lit Ngh Quyết 02/NQ-CP (ngày 01/01/2019) v ci thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia; Ch th 01/CT-NHNN ngày 08/01/2019 ca NHNN v t chc thc hin các nhim v, gii pháp trng tâm ca ngành ngân hàng trong năm 2019.

Các ngân hàng cn lưu ý đy mnh ci cách th tc hành chính, tiếp tc rà soát và đ xut ct gim điu kin kinh doanh, to thun li cho hot đng kinh doanh ca h thng các TCTD; duy trì và nâng cao ch s hot đng thông tin tín dng c chiu rng và chiu sâu, góp phn ci thin ch s tiếp cn tín dng nói riêng, môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia.

Vi các ngân hàng thương mi, Phó Thng đc Đào Minh Tú đ ngh cn trin khai mnh tín dng có đnh hướng các lĩnh vc ưu tiên theo ch đo ca Chính ph, NHNN. Cn tăng cường phi hp vi Qu bo lãnh tín dng DNNVV ti đa phương đ cho vay các DNNVV.

Cn ch đng cân đi kh năng tài chính, nâng cao hiu qu hot đng, tiết gim chi phí đ có điu kin gim lãi sut cho vay trong khuôn kh ca chương trình nhm chia s khó khăn vi khách hàng… Cn bám sát ch đo ca NHNN Vit Nam v lãi sut; không được thu các loi phí liên quan đến khon vay, tr mt s khon phí được phép theo quy đnh ca pháp lut.

Các ngân hàng cn đy mnh ci cách th tc cho vay, rút ngn thi gian xét duyt, đa dng hóa các loi sn phm tín dng, dch v ngân hàng phù hp vi tng đi tượng khách hàng nhm đáp ng kp thi nhu cu vn sn xut, kinh doanh ca doanh nghip và nhu cu vn phc v sn xut, tiêu dùng ca người dân, hn chế tín dng đen. Vi đi tác, cn linh hot xem xét gia hn n, điu chnh kỳ hn tr n và các gii pháp tháo g khó khăn đi vi doanh nghip khi gp ri ro do các nguyên nhân khách quan, chưa th tr được n đúng hn theo quy đnh.

Phó Thng đc Đào Minh Tú cũng đ ngh lãnh đo UBND TP.Hà Ni ch đo các S, ban ngành, chính quyn các cp phi hp cht ch vi ngành ngân hàng trong vic trin khai chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip đ cùng tháo g khó khăn trong các lĩnh vc đt đai, thuế, cơ s h tng... khi doanh nghip tiếp cn vay vn ngân hàng đ phát trin sn xut kinh doanh; tiếp tc h tr các TCTD trên đa bàn trong x lý tài sn bo đm, x lý n xu theo Ngh quyết 42/2017/QH14. Các Hip hi DNNVV, Hip hi ngành ngh tích cc thông tin đến các doanh nghip thành viên v các chính sách ca nhà nước; phát huy mnh m vai trò là cu ni cho các doanh nghip tiếp cn vi các TCTD.

NHNN s tiếp tc phi hp vi các b, ngành, đa phương trong xây dng, hoàn thin cơ chế, chính sách và trin khai có hiu qu các chương trình tín dng đi vi ngành, lĩnh vc, tín dng chính sách theo ch trương ca Chính ph; hoàn thin và trin khai đng b các chính sách h tr DNNVV, đc bit là chính sách v bo lãnh tín dng cho DNNVV vay vn TCTD, h tr vn thông qua Qu phát trin DNNVV.

Chui hi ngh kết ni ngân hàng doanh nghip được trin khai trong tháng 4, tháng 5/2019 ti 3 thành ph Hà Ni, TP.H Chí Minh, Đà Nng nhm tháo g khó khăn cho doanh nghip v ngun vn, tp trung vn vào sn xut kinh doanh, góp phn thúc đy tăng trưởng kinh tế ca tng đa phương.

Xem 308 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng