Thứ năm, 04 Tháng 6 2020
TIN MỚI

Xây dựng cơ chế về hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Xay dung co che ve hoa giai doi thoai tai Toa anTòa án nhân dân ti cao đang đ xut xây dng d tho Lut Hòa gii, đi thoi ti Tòa án.

Tòa án nhân dân ti cao cho biết, nhng năm qua, các tranh chp dân s, khiếu kin hành chính vn không ngng tăng lên t l thun vi quy mô tăng dân s và tăng trưởng ca nn kinh tế. Cùng vi nhng sa đi, b sung ca các đo lut mi, thm quyn ca Tòa án được m rng, làm cho s lượng các v vic mà Tòa án phi th lý, gii quyết tăng nhiu so vi các năm trước, tính cht các v vic ngày càng phc tp; s lượng đơn đ ngh giám đc thm, tái thm ngày càng nhiu; nhiu v án dân s, hành chính phi xét x qua nhiu cp trong nhiu năm; bn án, quyết đnh ca Tòa có hiu lc pháp lut nhưng chm được thi hành đã nh hưởng đến quyn, li ích hp pháp ca các t chc, cá nhân, nh hưởng đến nim tin ca người dân đi vi Tòa án.

Vi cách thc thân thin, đng thun trên nguyên tc chia s, cm thông, cao thượng, “hai bên cùng thng”, hòa gii, đi thoi góp phn hàn gn nhng mâu thun, rn nt, nâng cao ý thc pháp lut ca người dân, ngăn nga các tranh chp trong tương lai, to s đng thun, xây dng khi đoàn kết trong nhân dân, góp phn đm bo an ninh chính tr và trt t an toàn xã hi. Vi Tòa án, đi mi, tăng cường và nâng cao hiu qu hòa gii, đi thoi là gii pháp căn cơ, giúp gii quyết khi lượng công vic ngày càng nng n ca Tòa án trong bi cnh hàng năm các tranh chp, khiếu kin không ngng tăng lên c v s lượng và tính cht phc tp.

Theo Tòa án nhân dân ti cao, các cơ chế hòa gii, đi thoi hin hành còn có nhng hn chế. C th như sau: V ch th tiến hành hòa gii, đi thoi, cơ chế hòa gii, đi thoi ngoài t tng do nhiu cơ quan, t chc, cá nhân tiến hành. Tuy nhiên, trong mt s loi hình hòa gii, người tiến hành hòa gii thc hin nhim v kiêm nhim; không phi là nhng hòa gii viên chuyên nghip có kiến thc pháp lý chuyên sâu; thiếu kinh nghim và k năng cn thiết khi tiến hành hòa gii. Cơ chế hòa gii, đi thoi trong t tng do Thm phán - người s tiến hành xét x, b hn chế bi các quy đnh pháp lut v s vô tư, khách quan, ch tuân theo pháp lut, phi chp hành quy tc đo đc và ng x ca Thm phán nên nhiu trường hp khó linh hot đ đưa ra nhng gii thích, li khuyên giúp các bên tranh chp cm thông, chia s, nhượng b và hòa gii.

V phm vi hòa gii, cơ chế hòa gii ngoài t tng ch yếu được tiến hành đi vi nhng tranh chp, xích mích nh trong nhân dân hoc ch đi vi mt s loi tranh chp đc thù (như tranh chp lao đng, tranh chp đt đai, tranh chp thương mi) nên chưa đáp ng được đòi hi ca xã hi.

V quy mô t chc, cơ chế hòa gii ngoài t tng được thc hin ngoài Tòa án, không có s h tr, giám sát t phía Tòa án. Nhiu cơ chế hòa gii ngoài t tng không có t chc h tr, điu hành hot đng mà ch yếu do người tiến hành hòa gii t mình thc hin nên hot đng ca h thiếu tính t chc cũng như s kim tra, giám sát đ bo đm hiu qu hòa gii. Pháp lut hin hành chưa có quy đnh v hòa gii, đi thoi trước t tng ti Tòa án nên chưa có cơ s pháp lý đ hình thành các Trung tâm Hòa gii, Đi thoi, đi ngũ Hòa gii viên, Đi thoi viên chuyên nghip tiến hành hòa gii, đi thoi ti Tòa án.

V phương pháp tiến hành, vic hòa gii ngoài t tng còn thiếu tính chuyên nghip, không có s h tr t phía Tòa án nên chưa to được nim tin cn thiết đ các bên la chn gii quyết tranh chp. Cơ chế hòa gii, đi thoi trong t tng được thc hin theo quy đnh ca pháp lut t tng dân s, t tng hành chính vi trình t, th tc cht ch, thiếu tính linh hot nên cũng làm gim hiu qu ca hòa gii, đi thoi. Đi vi các khiếu kin hành chính, trường hp người b kin là cơ quan, t chc hoc người đng đu cơ quan, t chc thì người b kin ch được y quyn cho cp phó tham gia đi thoi. Trong bi cnh các khiếu kin hành chính ngày càng nhiu, phc tp, xy ra trên các lĩnh vc khác nhau, vic t chc đi thoi gp nhiu khó khăn.

V hiu lc pháp lý, kết qu hòa gii, đi thoi ngoài t tng không được bo đm thi hành nếu không qua th tc công nhn ca Tòa án. Trường hp mt trong các bên đ ngh Tòa án công nhn kết qu hòa gii thành ngoài Tòa án theo quy đnh ti Chương XXXIII ca B lut T tng dân s thì cũng phi qua trình t, th tc phc tp vi thi gian kéo dài.

T nhng hn chế nêu trên, hiu qu ca các cơ chế hòa gii, đi thoi hin hành chưa đt được như kỳ vng.

Tòa án nhân dân ti cao đã đ xut xây dng d tho Lut Hòa gii, đi thoi ti Tòa án gm 5 chương, 50 điu nhm xây dng cơ chế pháp lý mi hiu qu v hòa gii, đi thoi ti Tòa án đ cơ quan, t chc, cá nhân la chn gii quyết tranh chp dân s, khiếu kin hành chính. Cơ chế hòa gii, đi thoi này đc lp, không mâu thun, không thay thế các cơ chế pháp lý hin có. Thu hút, huy đng ngun nhân lc có kiến thc và kinh nghim trong xã hi tham gia phi hp cùng Tòa án tiến hành hòa gii, đi thoi đ gii quyết các tranh chp dân s, khiếu kin hành chính. Đng thi, nâng cao cht lượng gii quyết các tranh chp dân s, khiếu kin hành chính; tăng t l hòa gii, đi thoi thành và hiu qu thi hành kết qu hòa gii, đi thoi.

Toàn văn d tho xem ti đây.

Xem 274 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng