Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Cho vay theo Nghị định 67: Nợ xấu gia tăng, ngân hàng chịu trận

Cho vay theo Nghi dinh 67Nếu không đánh giá li và tháo g kp thi nhng bt cp phát sinh trong quá trình thc hin, h ly n xu không ch nh hưởng đến ngành Ngân hàng mà c nn kinh tế.

Phát trin thy sn: Ch trương ln, cn thiết

Ra đi cách đây hơn 4 năm, Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP ca Chính ph v mt s chính sách phát trin thy sn nay là Ngh đnh 17/2018/NĐ-CP được đánh giá là h thng các chính sách đng b, toàn din nht t trước đến nay đ h tr ngư dân đóng mi, nâng cp tàu phc v khai thác hi sn xa b có giá tr kinh tế cao, to cú huých đi vi ngành thy sn. Nhn thc được tm quan trng ca ngh đnh, ngành Ngân hàng đã tham gia tích cc, có trách nhim trong vic trin khai chính sách tín dng theo Ngh đnh 67.

Nh trin khai đng b các gii pháp, sau hơn 3 năm trin khai (tính t ngày 25/4/2014 đến 31/12/2017 - thi đim dng ký kết hp đng tín dng đóng mi, nâng cp tàu theo Ngh đnh 67), Ngh đnh 67 đã được nhng kết qu bước đu đáng khích l. Các NHTM đã ký hp đng tín dng đ đóng mi, nâng cp 1.178 tàu vi tng s tin cam kết cho vay đt gn 11.700 t đng.

Vi vai trò ch đo trong đu tư cho nông nghip, nông dân, nông thôn, Agribank được coi là ngân hàng tr ct trong trin khai chương trình này. Đến 31/3/2019, Agribank đã cho vay 622 tàu đóng mi nâng cp theo Ngh đnh 67 trên đa bàn 27 tnh ven bin vi dư n là 5.445 t đng.

Ông Nguyn Văn Chung - V trưởng V Khai thác thy sn - Tng cc Thu sn (B Nông nghip và Phát trin nông thôn) cũng khng đnh nh cú hích Ngh đnh 67 đã hin đi hóa đi tàu cá vươn khơi bám bin mà cư dân mơ ước t bao lâu nay. Vn đu tư ca ngân hàng làm thay đi kinh tế ca nhiu gia đình, thay đi b mt ca nhiu min quê.

“T chc quc tế sang Vit Nam kim tra nhn thy rõ s thay đi v đi tàu ca Vit Nam phát trin nhanh và mnh. Đó là nh đng lc t Ngh đnh 67. Điu quan trng na là thay đi nhn thc ca ngư dân, sinh hot cư dân trên tàu cá vi tác phong làm vic chuyên nghip hơn…”, ông Chung b sung thêm.

N xu gia tăng do tâm lý “cp phát”

Vi kết qu nêu trên có th khng đnh hiu qu t Ngh đnh 67 này là rt ln. Tuy nhiên, trong quá trình trin khai ngh đnh đã xy ra mt s bt cp. Bt cp ln nht hin nay đó là dư n cho vay chuyn sang n xu ngày càng tăng do khách hàng chm tr n, tác đng ln đến hot đng kinh doanh, tình hình tài chính ca các ngân hàng tham gia cho vay theo Ngh đnh 67.

Qua nhiu hi ngh sơ kết, tng kết Ngh đnh 67, các cơ quan liên quan nht là ngành Ngân hàng đã cnh báo nếu không tháo g kp thi nhng vướng mc ny sinh trong quá trình trin khai Ngh đnh 67 s gây ra nhng h ly nht là n xu. N xu t tín dng cho “tàu 67” có xu hướng ngày càng tăng nhanh do xut phát t nhiu nguyên nhân c ch quan ln khách quan.

Ngoài lý do khách quan, ngun li hi sn suy gim, thi tiết din biến bt thường nh hưởng đến doanh thu ca ngư dân, nhiu ngư dân không đ năng lc khai thác, hoc khai thác không hiu qu thì lý do ch quan dn đến n xu tăng cao khá nhiu.

Điu đáng lo ngi nht đó là mt s ngư dân cho rng đây là ngun vn h tr ca Nhà nước nên có thái đ chây ỳ, thiếu trách nhim tr n ngân hàng. Thm chí mt s khách hàng vn đang khai thác nhưng không tr n mà còn có biu hin lôi kéo ch tàu khác cùng không tr n. Nhóm khách hàng này nguy cơ n xu cao nht.

Nhng khó khăn trên cũng đã được NHNN báo cáo lên Chính ph và Th tướng, Chính ph cũng đã có Văn bn s 10048 ch đo UBND các tnh, thành ph ven bin thc hin rà soát x lý theo quy đnh ti Ngh đnh s 17 ca Chính ph, phi hp vi ngành Ngân hàng đôn đc ngư dân tr n vay đúng hn theo hp đng tín dng đã ký kết. Trường hp ch tàu có kh năng tr n ngân hàng nhưng c tình chây ỳ, không tr n theo cam kết thì kp thi có bin pháp x lý theo quy đnh ca pháp lut; đy mnh công tác thông tin tuyên truyn, ph biến đ người dân hiu đúng v chính sách ca Nhà nước…

Song song vi đó NHNN ch đo các NHTM thc hin mt s gii pháp tháo g khó khăn cho ngư dân cũng như hn chế phát sinh n quá hn, n xu. Thc hin ch đo ca NHNN, thi gian qua các ngân hàng đã ch đng trin khai các gii pháp đ h tr khách hàng.

Như ti Agribank, Phó Tng giám đc Nguyn Th Phượng cho biết, ngân hàng áp dng nhiu bin pháp như cơ cu li thi hn tr n và gi nguyên nhóm n cho khách hàng; tìm kiếm các khách hàng chuyn đi theo cơ chế chuyn đi ch tàu theo Ngh đnh 17 ca Chính ph và Thông tư s 12/2018/NĐ-CP ca NHNN, to điu kin đ khách hàng vay vn lưu đng cho các chuyến bin đ to ngun thu tr n

Tuy nhiên, đến thi đim này, hot đng thu hi n ca ngân hàng vn gp rt nhiu gian truân. Thc tế din ra ti Agribank, dù trong quá trình làm vic vi các ch tàu, ngân hàng rt thin chí cơ cu li khon n cho khách hàng, nhưng khi biết khon n cơ cu li, không được h tr lãi sut (do không phi t nguyên nhân khách quan), nhiu ch tàu không chp nhn cơ cu li.

“Vin dn nhiu lý do khai thác không hiu qu nhưng ch tàu cũng không bàn giao tàu cho ngân hàng đ chuyn đi đu tư. Nhiu ch tàu không hp tác vi ngân hàng, có tư tưởng trông ch vào chính sách ca nhà nước. Vi tâm lý li trên, dù mt s ch tàu có các ngun thu khác đ tr n, nhưng vn không đng ý dùng các ngun thu này đ tr n ngân hàng”, bà Phượng chia s thêm nhng khó khăn khi thu hi n.

Cũng bi vy, là ngân hàng tích cc nht trong trin khai cho vay Ngh đnh 67 nên Agribank cũng đang là ngân hàng gánh n xu ln t chương trình này. Đến 31/3/2019, đã có 43 khon vay b chuyn n xu vi tng n xu là 510 t đng, t l 9,4% tng dư n ca chương trình. N xu tiếp tc tăng, trong quý II và quý III năm 2019 d kiến s có 16 khon vay tiếp tc chuyn n xu vi s tin 283 t đng.

X lý nghiêm theo quy đnh ca pháp lut

Đưa ra nhiu bin pháp h tr, nhưng khách hàng không hp tác, không có thin chí tr n, buc các ngân hàng phi khi kin theo đúng quy đnh ca pháp lut khi khách hàng không thc hin đúng cam kết. Agribank chi nhánh Khánh Hòa là đơn v gn đây nht thc hin khi kin 3 khách hàng vay theo Ngh đnh 67. Trước đó, BIDV Qung Nam và Agribank chi nhánh Qung Bình cũng đã khi kin khách hàng vay đóng tàu 67.

Ông Huỳnh Xuân Huy, Giám đc Agribank chi nhánh Khánh Hòa cho biết, qua kim tra ca ngân hàng cho thy có mt s ch tàu cho rng đây là chính sách h tr ca Nhà nước (gn như cho không) nên c tình không tr n mc dù h có ngun thu t hot đng khai thác đánh bt. Đây là thc trng chung cũng là mi lo ngi đi vi các ngân hàng cho vay Ngh đnh 67. Do đó, ngân hàng buc phi khi kin lên TAND TP. Nha Trang.

Phó Tng giám đc Agribank Nguyn Th Phượng cho biết, đến 31/3/2018, Agribank đã phi khi kin x lý tài sn theo quy đnh ca 11/43 khách hàng n xu. Nếu tình hình không ci thin, s v khi kin tàu 67 s tiếp tc tăng. Vic khi kin ra tòa đ thu hi n là chuyn chng đng đng ca các ngân hàng. Nhưng theo các chuyên gia ngân hàng, nếu không có gii pháp x lý mnh tay, ngân hàng vn kh s đi thu n, còn khách hàng vn c chây ỳ.

góc đ cơ quan qun lý, V trưởng V Tín dng NHNN Nguyn Quc Hùng thng thn chia s quan đim, NHNN luôn ch đo các NHTM phi to điu kin cũng như có cơ chế tháo g khó khăn cho khách hàng khi h gp phi ri ro bt kh kháng. Còn đi vi trường hp c tình chây ỳ không tr n, hoc c ý phá hoi tài sn, bán tài sn cn phi x lý nghiêm theo quy đnh ca pháp lut, khi kin là mt hình thc.

“Vi vai trò là cơ quan qun lý, NHNN yêu cu các ngân hàng h tr khách hàng ti đa, còn trường hp không hp tác dn đến hai bên không tho thun được thì quyn x lý ca ngân hàng ch NHNN không can thip”, ông Nguyn Quc Hùng lưu ý và nhn mnh: chính sách ca Ngh đnh 67 đã dành ưu đãi rt ln cho ch tàu, song không ít ch tàu c tình không thc hin theo đúng cam kết trong hp đng tín dng đang to tin l xu cho các ch tàu khác.

Tháng 3 va qua, NHNN đã ban hành văn bn 1969/NHNN-TD đ ngh NHNN chi nhánh các tnh, thành ph ven bin báo cáo tình hình trin khai ý kiến ch đo ca Phó Th tướng Vương Đình Hu ti Văn bn s 10048/VPCP-KTTH trong vic phi hp vi ngành ngân hàng đôn đc ngư dân tr n đúng hn theo hp đng tín dng đã ký kết trên đa bàn cũng như các bin pháp đã áp dng đi vi trường hp ch tàu c tình chây ỳ, không tr n theo cam kết…

Xét v tm vĩ mô, chính sách cho vay theo Ngh đnh 67 được xem là “phao cu sinh” cho nhng ngư dân thc s mun vươn ra bin ln nhưng hn chế v ngun lc cũng như c th hóa Chiến lược bin Vit Nam đến năm 2020. Tuy nhiên, nếu không đánh giá li và tháo g kp thi nhng bt cp phát sinh trong quá trình thc hin, h ly n xu không ch nh hưởng đến ngành Ngân hàng và c nn kinh tế.

Phó Tng giám đc Agribank Nguyn Th Phượng: Cn có cơ chế g khó cho ngân hàng

Trong thi gian qua, dù ngân hàng bám sát hot đng cho vay, đng thi đưa ra các gii pháp tháo g nhng khó khăn phát sinh trong quá trình cho vay theo Ngh đnh 67 vn gp không ít vướng mc khiến t l n xu trong cho vay tàu 67 ngày càng tăng cao.

Nếu c tiếp tc như vy, t l n xu ca Agribank s vượt kế hoch và vượt trn quy đnh ca NHNN, khiến suy gim năng lc tài chính, đng thi ngân hàng không đt kế hoch li nhun năm 2019. Theo đó, s nh hưởng đến kết qu tái cơ cu và kế hoch c phn hoá ca Agribank.

Agribank đã phi hp vi Ban ch đo 67 và chính quyn đa phương đôn đc các khách hàng tr n, trường hp khách hàng không hp tác tr n hoc không có ngun thu tr n, Agribank buc phi áp dng x lý tài sn theo quy đnh thông qua khi kin ti tòa án. Mc dù đây là bin pháp chng đng đng nhưng ngân hàng bt buc phi thc hin tt c các gii pháp mà pháp lut cho phép đ thu hi được n.

Các ngân hàng đã gp không ít khó khăn, tn nhiu chi phí khi thc hin khi kin như: Quá trình thu gi, x lý tài sn phát sinh nhiu chi phí như lai dt tàu v cng cá, chi phí bến bãi, người trông coi, bo qun tài sn... Thu gi được tài sn ri, tìm được người mua tàu cũng không d. Trường hp tìm được khách hàng mua tàu, s tin thu v được rt thp, do giá tr th trường ca con tàu thi đim chuyn đi thp. Nhiu tàu ước tính giá tr thu v ch bng 1/10 giá tr đu tư (như tàu giá tr 16 t ước tính bán được 2 t đng).

Trong khi đó, con tàu là tài sn đm bo duy nht cho khon vay, n xu các khon vay theo Ngh đnh 67 và vic x lý các tài sn này đã to gánh nng tài chính ln lên các đơn v trc tiếp cho vay.

Đ vic hn chế tình trng khi kin khách hàng do n quá hn, thi gian ti, ngân hàng mong mun Chính ph, b ban ngành có cơ chế tháo g khó khăn cho ngân hàng. Đơn c phi hp cùng ngân hàng đ qun lý ngun thu, tr n ca khách hàng tt hơn qua vic chia s thông tin vi ngân hàng v hành trình ca nhng con tàu khi xut bến và cp bến… Công tác truyn thông ca đa phương cũng cn vào cuc đ khách hàng hiu đúng quyn li và trách nhim khi vay vn theo chương trình h tr phát trin thy sn ca Ngh đnh 67...

TS. Cn Văn Lc - Thành viên Hi đng tư vn chính sách tài chính, tin t quc gia: Khi kin khách hàng - vic đng chng đng

Thi đim này, sau khi đã tìm mi phương án, làm hết cách ri mà con n vn c chây ỳ, không còn cách nào khác cc chng đã các ngân hàng mi phi khi kin. Không có ngân hàng nào mun khi kin vì theo kin rt mt mi, mt nhiu thi gian, li tn kém chi phí. Đ khi kin các TCTD phi nghiên cu rt k hành lang pháp lý, nht là áp dng quy đnh x lý n xu ti Ngh quyết 42.

Thc tế, vic cho vay theo Ngh đnh 67 là ch trương chung ca Chính ph nhm h tr ngư dân thc s mun vươn ra bin ln, ci thin đi sng. Chính vì thế, Chính ph cn phi sát sao đc thúc b, ngành nht là đa phương phi hp vi h thng NH đ chương trình có hiu qu, đ n xu mi không phát sinh thêm. Liên quan đến quy đnh cơ cu li n được hưởng lãi sut ưu đãi, Chính ph ch đo các b, ngành, chính quyn đa phương cùng phi hp vi NHNN đ h tr cho ngư dân có thin chí tr n, thc hin đúng như theo cam kết.

Lut sư, TS. Bùi Quang Tín: Ngân hàng chu nhiu áp lc thu hi n

Khon tin ln cho vay ngư dân đóng tàu đánh bt xa b được đánh giá là rt ri ro. Bi lĩnh vc này chu tác đng t rt nhiu yếu t khách quan. Chưa k, chiếc tàu mà ngư dân đang s dng ch yếu là tin vay ca ngân hàng, trong khi s tin h phi đi ng không đáng k. Đây chính là "l hng" ca chính sách cho vay vn khiến hin tượng khách hàng chây ỳ không tr n ngày càng gia tăng. Ngân hàng chu áp lc quá ln đ thu hi n. góc đ pháp lý, vic ngân hàng khi kin ngư dân không thc hin đúng cam kết hp đng tín dng là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên, trước khi phi dùng đến bin pháp này các ngân hàng nên phi hp vi cơ quan chc năng như công an, chính quyn đa phương đ đôn đc người vay tr tin; mt khác, ngân hàng cũng nên to điu kin h tr cho khách hàng nào thc s khó khăn do lý do bt kh kháng. Đi vi trường hp chây ỳ, bt hp tác thì nên x lý khi kin.

Đ giúp các ngân hàng sm gii quyết v vic, tôi nghĩ, NHNN đy mnh phi hp cht ch vi cơ quan công an, UBND các đa phương h tr áp dng vic thu gi, gii quyết tranh chp tài sn đm bo ti tòa án theo th tc rút gn được quy đnh, rút ngn thi gian xét x thi hành án đi vi các khách hàng.

T đó to điu kin cho ngân hàng sm x lý tài sn đ thu hi n. Vì tính thanh khon ca tàu thp, nên vic phát mi không d dàng. Tàu càng đ lâu thì giá tr tài sn càng hao mòn nhanh nên dù có bán được s n thu v ca ngân hàng cũng s gim theo.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 240 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.