Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Singapore tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi

Singapore tang han muc bao hiem tien guiNgày 28/3, Tng công ty BHTG Singapore (SDIC) đưa ra thông báo chính thc, t 01/4/2019, vi vic hn mc BHTG được nâng t mc 50.000 đô la Singapore (khong gn 37.000 đô la M) lên 75.000 đô la Singapore (khong 55.000 đô la M).

Tăng hn mc BHTG đ bo v tt hơn quyn li người gi tin

Hn mc bo him 50.000 đô la Singapore được thiết lp vào năm 2011 nhưng k t đó, t l người gi tin được bo him toàn b đã gim xung còn 87% do thu nhp tăng và tiết kim cao hơn. “Vic khôi phc li t l bo him toàn b trên 90% s giúp cơ chế BHTG Singapore phù hp hơn vi các tiêu chun, thông l quc tế” - SDIC cho hay. B Tài chính nước này xem xét hn mc bo him 05 năm mt ln đ kim tra tính phù hp ca hn mc này vi thc trng tin gi vào thi đim đó.

Cơ chế BHTG đã đi vào hot đng như mt phn ca vic thc thi Đo lut BHTG, có hiu lc t tháng 10/2005. Hn mc bo him là 20.000 đô la Singapore (khong gn 15.000 đô la M) vào thi đim đó. Đo lut này sau đó đã b bãi b và được thay thế bng Đo lut BHTG và bo v ch s hu hp đng bo him năm 2011, có hiu lc t tháng 5/2011. Theo Đo lut này, cơ chế BHTG đã được tăng cường đ m rng hn mc bo him lên 50.000 đô la Singapore.

Cơ chế BHTG bo v cho tin gi bng đng đô la Singapore các hình thc:Tin gi tiết kim, tài khon tin gi vãng lai và c đnh; Tài khon khách hàng và y thác; Tài khon thuc Đ án đu tư CPF; Tài khon chế đ hưu trí CPF; Tài khon chế đ hưu trí b sung; Tài khon Wadiah (vi các ngân hàng/t chc tài chính Hi giáo); Tài khon Murabaha (vi các ngân hàng/t chc tài chính Hi giáo).

Tin gi ngoi t, tin gi cu trúc và các sn phm đu tư như tín thác đơn v, c phiếu và chng khoán khác không được bo him. Người gi tin được bo him mt cách t đng và không cn phi np bt kỳ đơn t xin bo him hoc tr bt kỳ phí bo him nào. “Trong trường hp ngân hàng hoc công ty tài chính đ v, người gi tin không cn phi có các hành đng đòi bi thường, nhưng đ có th theo dõi thông báo qua các phương tin thông tin đi chúng v cách thc bi thường s được thc hin” - SDIC cho biết.

Hơn 90% người gi tin được bo v toàn b vi hn mc mi

Vi hn mc 75.000 đô la Singapore mi đi vào hiu lc, hơn 90% người gi tin s được bo him toàn b - Giám đc điu hành SDIC, bà Denise Wong nhn mnh. “Nhng ci tiến gn đây là cn thiết đ gi cho cơ chế BHTG phù hp vi nhu cu thường xuyên thay đi ca người tiêu dùng và bo v đy đ cho người gi tin”- bà Denise Wong cho biết thêm. K t ngày 01/4/2019, tin gi s được bo him s vi tng hn mc 75.000 đô la Singapore cho mi người gi ti mi t chc tài chính, bt k h có bao nhiêu tài khon ti t chc đó.

Tin gi tiết kim và tài khon vãng lai được bo him vi tng hn mc lên ti 75.000 đô la Singapore.

Tài khon khách hàng và y thác: trên cơ s mi tài khon được bo him ti 75.000 đô la Singapore mà không bao gm cng gp các tài khon. Tin gi theo Cơ chế đu tư CPF và Cơ chế tng hp hưu trí CPF được cng g[ và bo him vi hn mc 75.000 đô la Singapore cho mi loi tài khon.

Đi vi công ty s hu mt thành viên, tài khon cá nhân đ điu kin được bo him s được cng gp vi các tài khon kinh doanh đ điu kin bo him ca ch s hu duy nht vi tng hn mc là 75.000 đô la Singapore.

SDIC được thành lp năm 2006 và hot đng theo Lut doanh nghip đ qun lý cơ chế BHTG. Hi đng qun tr ca SDIC chu trách nhim trước B trưởng ph trách ca B tài chính. Sau khi Đo lut BHTG và ch s hu hp đn bo him có hiu lc vào năm 2011, SDIC đã phi hot đng và trin khai c hai chương trình này.

Vai trò chính ca SDIC là thu phí t các thành viên ca c hai chương trình, chi tr cho người gi tin, ch s hu hp đng hoc người th hưởng có liên quan và bên th ba, và giáo dc cng đng v c hai chương trình bo him này. Chương trình bo v ca ch s hu hp đng bao gm các hp đng bo him nhân th và bo him nói chung trong trường hp đ v mt công ty bo him nhân th hoc bo him nói chung. Mt sa đi quan trng trong thông báo mi nht ca SDIC là các chính sách bo him xe c và tài sn được mua bi cá nhân s có hiu lc ngay c khi xe c hoc tài sn được s dng cho mc đích thương mi.

SDIC bo him cho các tài khon tin gi bng đng ni t, ví d như tài khon tiết kim, tài khon tin gi không kỳ hn ti các ngân hàng hoc công ty tài chính. SDIC có nhim v và quyn hn bo v li ích ca người gi tin, đc bit là người gi tin nh l khi xy ra đ v t chc tín dng.

Tt c các ngân hàng và công ty tài chính ti Singapore có nghĩa v tham gia BHTG bt buc, tr trường hp được min tr do B Tài chính nước này quy đnh. Cơ chế BHTG có hiu lc đi vi người gi tin cá nhân, cũng như người gi tin phi ngân hàng như công ty s hu mt thành viên, các công ty thương mi, hip hi và t chc xã hi.

Theo DIV

Xem 223 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.