Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Giới thiệu kết quả nghiên cứu Đề tài “Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý ngân hàng thương mại có vấn đề”

Gioi thieu ket qua nghien cuu De tai Hoan thien khung phap ly ve xu ly ngan hang thuong maiNgày 22/3/2019 ti Hà Ni, Vin Chiến lược Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) phi hp vi Nhóm nghiên cu Đ tài khoa hc và công ngh cp B: “Hoàn thin khung pháp lý v x lý ngân hàng thương mi có vn đ” gii thiu kết qu nghiên cu ca Đ tài.

Hi tho do V Trưởng V Pháp chế T Quang Đôn và Phó Vin trưởng Vin Chiến lược Ngân hàng Nguyn Th Hin đng ch trì. Tham d Hi tho có đi din mt s V, Cc, đơn v thuc NHNN, đi din mt s NHTM và đơn v nghiên cu.

Phát biu ti hi tho, Phó Vin trưởng Nguyn Th Hin đánh giá cao ni dung và cht lượng nghiên cu ca Đ tài. Đây là đ tài có tính thc tin cao và đã được trin khai nghiên cu song song vi quá trình tái cơ cu và x lý n xu các NHTM trong thi gian va qua. Vì vy, Đ tài đã cp nht và kp thi đ xut mt s gii pháp phù hp đi vi NHNN và NHTM đ x lý NHTM có vn đ.

Đi din V Pháp chế, V trưởng T Quang Đôn cho biết, Đ tài đã tp trung nghiên cu thc tế x lý NHTM có vn đ Vit Nam và kinh nghim quc tế ca các nước Hàn Quc, Inđônêsia, Nht Bn, Thái Lan, Hungary… rút ra bài hc kinh nghim cho Vit Nam; Rà soát, nghiên cu h thng pháp lut Vit Nam v x lý NHTM có vn đ qua đó đ xut các gii pháp hoàn thin khung pháp lý x lý.

Đ tài có tính thc tin cao, tp trung nghiên cu mt vn đ đang thu hút s quan tâm đc bit ca Ngành Ngân hàng nói riêng và c nn kinh tế nói chung. Ti cuc Hi tho, các đi biu đã tham gia tho lun và đt ra nhiu câu hi vi Nhóm nghiên cu. Như vic sa đi, b sung các quy đnh pháp lý đ h tr cho vic x lý n xu nhm thc hin hiu qu Ngh quyết s 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu. Nht là cơ chế liên quan ti th tc xét x rút gn, tái cp vn cho các TCTD được kim soát đc bit; quy đnh pháp lut v Bo him tin gi nhm nâng cao vai trò ca BHTG Vit Nam trong quá trình tái cơ cu TCTD…và mt s quy đnh pháp lý nhm tháo g khó khăn cho các NHTM có vn đ, giúp đy nhanh quá trình x lý n xu và tái cơ cu các NHTM.

Các đi biu tham d nht trí cao vi nhn đnh cho rng vic x lý các NHTM có vn đ nht là x lý n xu cn có s tham gia vào cuc ca c h thng kinh tế - chính tr, đc bit là vai trò ca các B, Ngành liên quan. Ch khi có s vào cuc ca c h thng chính tr mi có th trin khai được gii pháp toàn din đ x các NHTM có vn đ và xl ý n xu có hiu qu.

Nhóm Nghiên cu đã đ xut mt s gii pháp quan trng như: Sa đi, b sung Lut các TCTD; tiếp tc ban hành và hoàn thin các quy đnh pháp lut liên quan đ thc hin tt Ngh quyết s 42 ca Quc hi v thí đim x lý n xu… Đc bit, trong ngn hn, nhóm Nghiên cu đ xut cn tiếp tc ban hành các văn bn hướng dn thc hin Lut các T chc tín dng sa đi, b sung năm 2017 và sa đi, b sung các văn bn chưa phù hp vi Lut các TCTD; Ban hành Ngh đnh ca Chính ph hướng dn cơ chế tài chính đi vi các TCTD yếu kém.

Xem 189 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.