Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Tăng cường hợp tác giữa NHNN Việt Nam và Cơ quan Dịch vụ giám sát tài chính Hàn Quốc

Tang cuong hop tac giua NHNN Viet Nam va Co quan Dich vu giam sat tai chinh Han QuocNgày 21/3/2019, ti Hà Ni, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã có bui làm vic vi ông Yoo Gwang Yeo - Phó Thng đc th nht, Cơ quan Dch v giám sát tài chính Hàn Quc (FSS).

Tham d bui tiếp có đi din Lãnh đo mt s V, Cc thuc NHNN như V Hp tác quc tế, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, V Thanh toán cùng đi din Văn phòng FSS ti Hà Ni…

Ti bui tiếp, Thng đc NHNN Lê Minh Hưng chào mng Ngài Phó Thng đc và các đi din ca Văn phòng FSS ti Hà Ni đến thăm và làm vic vi NHNN. Trân trng cm ơn FSS đã mi NHNN tham gia Hi ngh Kinh tế Tài chính ln th 8.

“Vic Hi ngh năm th 2 liên tiếp được t chc ti Vit Nam cho thy quan h kinh tế nói chung và quan h trong lĩnh vc tài chính - ngân hàng nói riêng vi Vit Nam chiếm v trí quan trng chiến lược trong chính sách ca Hàn Quc”, Thng đc Lê Minh Hưng nhn mnh.

Thng đc cho biết, ch trương ca Chính ph Vit Nam là tăng cường phát trin mi quan h đi tác, hp tác chiến lược gia hai nước. NHNN đánh giá cao vic các bên liên quan ca Hàn Quc đã phi hp vi các bên liên quan ca Vit Nam chun b k lưỡng cho Hi ngh ln này và đã c Phó Thng đc NHNN tham d, có bài phát biu chào mng Hi ngh. Đng thi, Thng đc chúc Hi ngh s thành công tt đp.

Thng đc cũng đánh giá cao vai trò và hiu qu hot đng ca Văn phòng đi din FSS ti Hà Ni. Văn phòng FSS đã thc hin rt tt vic đu mi, thông tin đy đ, kp thi v các hot đng hp tác giám sát tài chính xuyên biên gii ca các cơ quan qun lý Hàn Quc vi các cơ quan qun lý ca Vit Nam; Luôn cp nht tình hình th trường, nghiên cu chính sách đ phi hp vi NHNN hướng dn đy đ và kp thi cho các TCTD Hàn Quc đang hot đng ti Vit Nam, đm bo các TCTD này tuân th đy đ các quy đnh pháp lut liên quan ca c hai nước. Thng đc NHNN đ ngh Văn phòng đi din FSS ti Hà Ni trong thi gian ti tiếp tc phát huy v trí và vai trò ca mình ti Vit Nam.

Trao đi v vic hp tác gia hai bên liên quan đến tái cơ cu ngân hàng, Thng đc Lê Minh Hưng cho biết: H thng ngân hàng Vit Nam hin đang quyết lit trin khai Đ án cơ cu li h thng các TCTD gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020. NHNN mong mun FSS có th h tr đóng vai trò cu ni, tư vn và khuyến khích các nhà đu tư có tim năng ca Hàn Quc tham gia vào quá trình tái cơ cu các TCTD Vit Nam; Chia s kinh nghim ca FSS v tăng cường cht lượng công tác thanh tra giám sát ngân hàng phù hp vi thông l quc tế, cũng như kinh nghim xây dng mô hình t chc b máy và cơ chế hot đng, cơ chế phi hp vi y ban dch v Tài chính Hàn Quc, Ngân hàng Trung ương Hàn Quc, B Tài chính Hàn Quc và các cơ quan hu quan khác đ đm bo hiu qu công tác thanh tra giám sát.

V hot đng ca các ngân hàng Hàn Quc ti Vit Nam, hin Hàn Quc là mt trong nhng quc gia có nhiu hin din ngân hàng ti Vit Nam. Theo đánh giá ca NHNN, nhìn chung, các TCTD Hàn Quc ti Vit Nam hot đng tích cc, năng đng, tuân th lut pháp và đóng góp tích cc thúc đy hp tác thương mi - tài chính - ngân hàng gia hai nước.

Thng đc Lê Minh Hưng khng đnh, NHNN luôn to điu kin thun li đ các TCTD Hàn Quc hot đng hiu qu, cnh tranh bình đng theo đúng quy đnh ca pháp lut Vit Nam, đng thi bày t mong mun FSS s tiếp tc phi hp cht ch vi NHNN trong vic giám sát, đm bo tính tuân th ca các TCTD Hàn Quc. Bên cnh đó, NHNN mong mun FSS có th chia s thông tin, kinh nghim hoc đào to nâng cao cho các đơn v liên quan ca NHNN v mt s ni dung như giám sát trên cơ s ri ro, cơ chế phòng chng ra tin và chng tài tr khng b qua h thng ngân hàng...

Cm ơn Thng đc Lê Minh Hưng đã chia s nhng thông tin quý giá và hu ích ti bui làm vic, ông Yoo Gwang Yeo - Phó Thng đc th nht FSS nhn mnh, k t khi thiết lp quan h ngoi giao, giao dch thương mi hai chiu gia Vit Nam và Hàn Quc đã có nhng bước phát trin đáng k, liên tc tăng nhanh k t năm 2009. V đu tư, Hàn Quc luôn là mt trong mười đi tác quan trng nht ca Vit Nam. Trong thi gian ti, Hàn Quc tiếp tc coi Vit Nam là đi tác quan trng hàng đu khu vc Đông Nam Á.

Ông Yoo Gwang Yeo cũng bày t mong mun, trong thi gian ti, mi quan h hp tác gia FSS và các cơ quan qun lý ca Vit Nam s phát trin và đa dng hóa hơn na, đng thi, cam kết s h tr các lĩnh vc mà NHNN đ xut và quan tâm như tái cơ cu ngân hàng; đi mi Fintech và hp tác song phương liên quan đến Fintech…

FSS được thành lp năm 1999 trên cơ s hp nht các cơ quan giám sát (Cơ quan Giám sát Ngân hàng, Ban Kim soát Chng khoán, Ban Giám sát Bo him và phi ngân hàng) nhm hình thành mt t chc giám sát tài chính t ch, đc lp đ đi phó tt hơn vi t do hóa th trường, ri ro khi m rng th trường tài chính, phân đnh rõ hơn trách nhim thanh tra giám sát và phi hp gia các cơ quan liên quan.

FSS gi vai trò là cơ quan qun lý và giám sát tài chính thng nht ca Hàn Quc, đng thi vi tư cách là cơ quan giám sát duy nht thc hin nhim v cho y ban dch v Tài chính Hàn Quc, thc hin kim tra, giám sát (có tính phí) các t chc tài chính và thc hin các hot đng khác theo ch đo ca FSC.

Xem 194 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.