Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Một số sửa đổi, bổ sung về mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC

Hinh anh VAMCNgân hàng Nhà nước đang ly ý kiến rng rãi cho d tho Thông tư quy đnh v vic mua, bán và x lý n xu ca Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC) đ thay thế cho Thông tư s 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 ca Thng đc NHNN quy đnh v vic mua, bán và x lý n xu ca VAMC.

Phm vi điu chnh Thông tư này quy đnh v vic mua, bán và x lý n xu; phát hành, qun lý và thanh toán trái phiếu đc bit, trái phiếu phát hành trc tiếp cho t chc tín dng bán n đ mua n xu theo giá tr th trường ca VAMC.

Đáng chú ý là ti Đim c khon 1 Điu 18 d tho Thông tư được sa đi, b sung khon n xu, tài sn bo đm ca khon n xu phi hp pháp và có h sơ, giy t hp l, trong đó ti thiu phi đm bo các yêu cu sau: (i) Hp đng tín dng, hp đng y thác, hp đng mua trái phiếu doanh nghip, hp đng bo đm phi th hin rõ các quyn ch n ca t chc tín dng, trách nhim và nghĩa v tr n ca khách hàng vay, bên bo đm, bên có nghĩa v tr n đi vi t chc tín dng; (ii) Khon n xu chưa dùng đ bo đm nghĩa v ca t chc tín dng; tài sn bo đm ca khon n xu không có tranh chp ti thi đim mua, bán n.

Vic sa đi này là nhm quy đnh rõ ràng đ các đơn v thc hin thng nht, đúng quy đnh. Theo đó, ngoài quy đnh ti đim c Thông tư 19/2013/TT-NHNN, VAMC cn căn c quy đnh khác ca pháp lut hin hành liên quan đến tng loi tài sn bo đm và thc tế thm đnh, kim tra h sơ tài sn bo đm do TCTD cung cp, kim tra tài sn bo đm đ xác đnh h sơ, giy t hp l phù hp vi tng loi tài sn bo đm.

Bên cnh đó, ti khon 4 Điu 60, d tho Thông tư cũng được b sung mt s đim: đ) Các t chc tín dng bán n nhn trái phiếu đc bit không chia c tc bng tin mt đ nâng cao năng lc tài chính và to ngun x lý n xu cho đến khi trái phiếu đc bit được thanh toán; e) Các t chc tín dng bán n nhn trái phiếu đc bit có thi hn trên 5 năm không được chia c tc đ to ngun x lý n xu cho đến khi trái phiếu đc bit có thi hn trên 5 năm được thanh toán;

g) Các t chc tín dng được Ngân hàng Nhà nước chp thun vic gia hn thi hn trái phiếu đc bit không được chia c tc đ to ngun x lý n xu cho đến khi trái phiếu đc bit đã gia hn được thanh toán.

Vic sa đi, b sung này là đm bo các TCTD có khon n xu bán cho VAMC nhn trái phiếu đc bit tp trung ngun lc đ x lý n xu, bên cnh 2 quy đnh v vic chia c tc đi vi “TCTD bán n nhn trái phiếu đc bit có thi hn trên 5 năm và TCTD được Ngân hàng Nhà nước chp thun vic gia hn thi hn trái phiếu đc bit” đã được quy đnh ti Thông tư 19/2013/TT-NHNN, d tho Thông tư b sung quy đnh v vic chia c tc ca “tt c các TCTD bán n nhn trái phiếu đc bit” ti đim đ khon 4 Điu 60.

Các quy đnh nêu trên s kim soát được vic chia c tc ca các TCTD (bao gm c các NHTM Nhà nước) có khon n xu bán cho VAMC. Tuy nhiên, vic chia c tc ca các NHTM Nhà nước vn phi được NHNN ly ý kiến thng nht vi B Tài chính theo quy đnh ti khon 5 Điu 23 Ngh đnh 93/2017/NĐ-CP nên quy đnh này trên thc tế s không áp dng đi vi vic chia c tc ca NHTM Nhà nước.

Theo Thi báo ngân hàng

Xem 172 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.