Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Từ 01/4/2019, áp dụng quy định mới về kiểm toán nội bộ

Quy dinh moi ve kiem toan noi boTheo Ngh đnh s 05/2019/NĐ-CP, nhng cơ quan Nhà nước, các đơn v s nghip công lp và doanh nghip s phi thc hin công tác kim toán ni b. Đây được xem là khung pháp lý toàn din đu tiên v hot đng kim toán ni b ti các đơn v, các công ty niêm yết, các doanh nghip có vn s hu Nhà nước hot đng theo mô hình công ty m, công ty con.

Mc tiêu ca kim toán ni bnhm thông qua các hot đng kim tra, đánh giá và tư vn kim toán ni b đưa ra các đm bo mang tính đc lp, khách quan và các khuyến ngh. kim toán ni b phi da trên các nguyên tc cơ bn gm tính đc lp, tính khách quan và tuân th pháp lut.

Phm vi điu chnh và đi tượng áp dng ti Ngh đnh này gm các đơn v trong khu vc công, các doanh nghip, các t chc, cá nhân có liên quan đến hot đng kim toán ni b.

Ngh đnh không quy đnh v t chc b máy kim toán ni b, ch quy đnh v công tác kim toán ni b được thc hin thế nào, nhim v cùng các b phn liên quan đến công tác kim toán ni b.

Đi vi các đi tượng mà pháp lut chuyên ngành có quy đnh phi thc hin công tác kim toán ni b thì thc hin theo pháp lut chuyên ngành.

Đ các quy đnh sm đi vào thc tin và to thun li cho các đơn v, B Tài chính còn ban hành Quy chế mu v kim toán ni b cho 4 đi tượng phi thc hin kim toán ni b quy đnh ti Ngh đnh, trong đó có các doanh nghip, ban hành quy đnh v chun mc kim toán ni b.

Bên cnh đó, B Tài chính cũng xây dng các tài liu tham kho đ tuyên truyn, ph biến thúc đy vic đào to, bi dưỡng nhân s làm kim toán ni b, to din đàn kết ni, chia s ngh nghip gia nhng người làm công tác kim toán ni b.

Có th nói trước khi Ngh đnh 05/2019/NĐ-CP ra đi, Vit Nam v cơ bn chưa có văn bn riêng quy đnh thng nht c th v kim toán ni b, mà ch có mt s quy đnh ri rác mt s ngành ngh như quy đnh ca ngân hàng và các t chc tín dng.

Vic ra đi ca Ngh đnh 05/2019/NĐ-CP phù hp vi bi cnh qun tr công ty đang được thúc đy mnh Vit Nam, cùng vi lut Chng khoán đang được sa đi và nguyên tc qun tr công ty d kiến được ban hành, Ngh đnh này s giúp đm bo li ích ca các nhà đu tư đang tham gia th trường, đng thi nâng cao tính minh bch ca th trường chng khoán.

Xem 1953 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.