Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Người dân cần hiểu rõ rủi ro khi vay tín dụng đen

Nguoi dan can hieu ro rui ro khi vay tin dung denTheo ông Nguyn Tú Anh, Phó v trưởng V Chính sách tin t (Ngân hàng Nhà nước), có nhiu gii pháp đy lùi tín dng đen, trong đó, gii pháp quan trng nht là tuyên truyn cho người dân hiu biết v dch v tài chính tiêu dùng.

Có chuyên gia kinh tế tính toán, quy mô tín dng đen Vit Nam lên ti 500.000 t đng. Ông bình lun gì v con s này?

Không biết các chuyên gia tính toán hay s dng s liu v tín dng đen đâu, nhưng tôi cho rng, con s này hoàn toàn không chính xác, thm chí là vô lý, vì nó tương đương hơn 1/3 tng thu ngân sách nhà nước năm 2019; gp hơn 1,56 ln tng s tin các doanh nghip bo him đu tư tr li nn kinh tế năm 2018 (319.600 t đng).

S tin này tương đương 22 t USD, còn ln hơn c vn đu tư nước ngoài gii ngân năm 2018 (hơn 19 t USD). Và nếu chia cho dân s, gi s s tin kia là có tht, thì bình quân mi người dân vay tín dng đen khong 5,3 triu đng.

Ông có nhng con s nào thuyết phc hơn đ chng minh rng quy mô tín dng đen thp hơn nhiu so vi con s 500.000 t đng?

Dư n tín dng cui năm 2018 ước khong 7,2 triu t đng, trong đó, tín dng tiêu dùng chiếm gn 20%, tc là khong 1,44 triu t đng. C h thng ngân hàng vi hàng ngàn chi nhánh, cùng vi 16 công ty tài chính, trong đó có 4 công ty tài chính 100% vn nước ngoài tiếp cn người dân cho vay vn bng rt nhiu hình thc khác nhau, th tc cho vay đơn gin, không cn thế chp tài sn, thi gian cho vay nhanh chóng mà ch có dư n 1,44 triu t đng, trong khi tín dng đen hot đng bt hp pháp có dư n lên ti 500.000 t đng, bng hơn 1/3 dư n cho vay tiêu dùng là hết sc vô lý, vì người dân ch tiếp cn tín dng đen khi không th vay được ngân hàng và không th vay tiêu dùng ca các công ty tài chính.

Thưa ông, thế nào là tín dng đen khi mà cho vay vi lãi sut lên đến 99%/năm vn là hp pháp?

Tín dng đen tc là tín dng phi pháp. Theo B lut Dân s, lãi sut vay do các bên tha thun và không được vượt quá 20%/năm, tr trường hp lut khác có liên quan quy đnh khác. Theo B lut Hình s, người nào trong giao dch dân s mà cho vay vi lãi sut gp 5 ln mc lãi sut cao nht quy đnh trong B lut Dân s là phm ti cho vay nng lãi. Như vy, giao dch vay mượn vi lãi sut 90 - 99%/năm vn không vi phm pháp lut, trong khi nếu đi vay đ kinh doanh mà phi tr lãi 40 - 50%/năm, thì ch có cách bán nhà đ tr n lãi.

Vy tín dng đen là gì? Có th hiu, tín dng đen là hot đng cho vay vi lãi sut cao và t chc, cá nhân cho vay s dng các bin pháp phi pháp đ đòi n. Còn nếu cho vay vi lãi sut cao, không vi phm B lut Hình s và áp dng các bin pháp đòi n đúng pháp lut, đúng hp đng khi người vay không tr được n, thì không phi là tín dng đen, mà có th gi là tín dng phi chính thc.

Khi vay vn, người vay thế chp tài sn, trong rt nhiu trường hp không tr được n đã mt nhà ca, đt đai. Tòa án, chính quyn đa phương, cơ quan công an biết rõ đây là hot đng cho vay nng lãi, nhưng không th bo v được người đi vay vì hot đng vay mượn đúng pháp lut, có hp đng?

Hp đng vay mượn đúng pháp lut, nên dù biết rõ đây là hành vi cho vay nng lãi, người vay mt nhà ca, rơi vào hoàn cnh khn cùng, nhưng cũng không có cách nào bo v người đi vay được vì người đi vay đã ký vào hp đng, thm chí hp đng còn được công chng. Gii pháp duy nht là phi đy mnh tuyên truyn cho người dân hiu v tín dng tiêu dùng. Hin ch có khong 24% người Vit đ tui trưởng thành có hiu biết v tài chính, thp nht so vi các nước trong khu vc. Vì không hiu biết v tài chính, nên người ta mi ký vào hp đng vay vn vi lãi sut “ct c”, trong khi đánh giá ngun tài chính trong tương lai quá cao và đánh giá mc đ ri ro ca khon vay quá thp.

Vì vy, mun đy lùi tín dng đen, ngoài vic đy mnh phát trin cho vay tiêu dùng, cn phi tuyên truyn cho người dân hiu v mc đ ri ro khi đi vay vi lãi sut cao, tương t như tuyên truyn cho người dân v đ ri ro khi tham gia bán hàng đa cp, tài chính đa cp.

Tín dng phi chính thc dù có lãi sut “ct c” cũng có mt tích cc là kp thi cung cp tài chính cho người dân trong trường hp cn kíp, như đi vin, mà không th vay mượn được bt c đâu?

Mun gim tín dng phi pháp, trong đó có tín dng đen, phi m rng tín dng chính thc, khuyến khích các t chc tín dng cung cp khon vay nh, thi gian ngn, lãi sut cho vay có th cao hơn lãi sut cho vay thông thường (vì mc đ ri ro cao hơn), nhm đáp ng nhu cu chính đáng, cp thiết.

Đ đáp ng nhu cu vay vn ca người dân, t năm 2005, Chính ph đã ban hành ngh đnh v t chc và hot đng ca t chc tài chính quy mô nh. Gn đây nht, theo Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy đnh v cp giy phép, t chc và hot đng ca t chc tài chính vi mô, người dân có th vay đến 50 triu đng ti mt t chc vi mô và có th vay đến 100 triu đng ca các t chc tài chính vi mô.

Trong trường hp người dân cn tin ngay đ gii quyết công vic cp bách, như đóng tin vin phí, thì gii pháp vay tin qua h thng tín dng phi chính thc cũng không phi là gii pháp tt, mà gii pháp tt là mua bo him y tế. Đ làm được vic này, phi thc hin cho được Ngh quyết 20-NQ/TW (ngày 25/10/2017) v tăng cường công tác bo v, chăm sóc và nâng cao sc khe nhân dân trong tình hình mi. Theo đó, phn đu đến năm 2025, ti thiu có 95% dân s bo him y tế. Khi người dân có bo him y tế, nếu không may phi đi vin thì được bo him y tế h tr tài chính.

Theo Infomoney

Xem 316 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.