Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Xay dung Tu sach phap luat dien tu quoc giaTh tướng Chính ph ban hành Quyết đnh 14/2019/QĐ-TTg v xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut, trong đó quy đnh v xây dng t sách pháp lut đin t.

C th, T sách pháp lut đin t quc gia do B Tư pháp ch trì xây dng và qun lý thng nht, được vn hành, khai thác, s dng chung trong phm vi toàn quc theo hướng tích hp vi Cng thông tin đin t ca B Tư pháp, bo đm thun tin, đáp ng yêu cu tiếp cn thông tin, ph biến, giáo dc pháp lut ca cá nhân, t chc.

T sách pháp lut đin t quc gia có các d liu thành phn v sách, tài liu pháp lut do b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, cơ quan nhà nước khác trung ương (bao gm: Tòa án nhân dân ti cao, Vin Kim sát nhân dân ti cao, Kim toán nhà nước), y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ương (cp tnh) cp nht, qun lý trên cơ s tài khon và phân quyn qun lý được giao.

Ni dung hot đng ca T sách pháp lut đin t quc gia: Cp nht, khai thác các d liu thành phn sách, tài liu pháp lut được phân chia theo lĩnh vc qun lý ca các b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, cơ quan nhà nước khác trung ương, y ban nhân dân cp tnh; cung cp thông tin, gii thiu ni dung sách, tài liu pháp lut; thông tin, gii thiu hot đng xây dng, qun lý, khai thác T sách pháp lut.

Các loi sách, tài liu pháp lut trong T sách pháp lut đin t quc gia gm: Tài liu, đ cương gii thiu các lut, pháp lnh; sách, tài liu hi đáp, bình lun, gii thích, hướng dn pháp lut; t gp, tiu phm, câu chuyn pháp lut; sách, tài liu hướng dn chuyên môn, nghip v v các lĩnh vc qun lý ca các b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, cơ quan nhà nước khác trung ương, y ban nhân dân cp tnh; văn bn quy phm pháp lut được liên kết, trích xut t Cơ s d liu quc gia v pháp lut, Công báo đin t nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam, Cng Thông tin đin t pháp đin, thông cáo báo chí v văn bn quy phm pháp lut do Chính ph, Th tướng Chính ph ban hành; sách, tài liu được liên kết, trích xut t các cơ s d liu thông tin phù hp khác; các sách, tài liu pháp lut cn thiết khác phù hp vi nhu cu khai thác ca người s dng.

Tra cu, khai thác min phí

Sách, tài liu pháp lut cp nht trên các d liu thành phn ca T sách pháp lut đin t quc gia phi phù hp, thiết thc, bo đm cht lượng, không có ni dung thuc phm vi bí mt nhà nước. 

Sách, tài liu pháp lut cp nht trên d liu thành phn ca T sách pháp lut đin t quc gia được tra cu, khai thác min phí và phi đáp ng yêu cu sau đây: Đi vi sách, tài liu pháp lut không xut bn, Th trưởng cơ quan, đơn v ch trì biên son phi xác nhn, phê duyt ni dung sách, tài liu trước khi cp nht; đi vi sách, tài liu pháp lut được xut bn dưới dng giy hoc đin t thì cp nht bn sách, tài liu pháp lut đã được xut bn. Đi vi sách, tài liu pháp lut có bn quyn thì phi thc hin theo quy đnh ca pháp lut v s hu trí tu; sách, tài liu pháp lut cp nht trên T sách pháp lut đin t quc gia phi có các thông tin v tên sách, tài liu pháp lut; cơ quan, t chc, cá nhân ch trì biên son; thi gian phát hành, hiu lc văn bn; gii thiu mc đích, ni dung chính ca sách, tài liu.

V cp tài khon, phân quyn qun lý d liu thành phn ca T sách pháp lut đin t quc gia, B Tư pháp qun lý thng nht T sách pháp lut đin t quc gia, cp tài khon qun lý và phân quyn qun lý các d liu thành phn sách, tài liu pháp lut đ các b, cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, cơ quan nhà nước khác trung ương, y ban nhân dân cp tnh thc hin cp nht, qun lý theo chc năng, nhim v được giao.

Vic vn hành, bo trì, giám sát, nâng cp, phát trin, bo đm an toàn T sách pháp lut đin t quc gia; kim tra vic qun lý T sách pháp lut đin t quc gia được thc hin theo quy đnh v qun lý thông tin, d liu đin t.

V trách nhim cp nht sách, tài liu pháp lut, B trưởng, Th trưởng cơ quan ngang b, cơ quan thuc Chính ph, cơ quan nhà nước khác trung ương có trách nhim t chc cp nht sách, tài liu pháp lut do cơ quan và các đơn v trc thuc ch trì biên son; Ch tch y ban nhân dân cp tnh có trách nhim t chc cp nht sách, tài liu pháp lut do y ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn trc thuc ch trì biên son; nhng người có thm quyn quy đnh nêu trên có trách nhim phân công mt cơ quan, đơn v chuyên môn trc thuc thc hin cp nht sách, tài liu pháp lut và qun lý d liu thành phn theo chc năng, nhim v qun lý và quy đnh ca Quyết đnh này.

Xem 1745 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.