Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

Hinh anh vay vonNgày 18/3/2019, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) có văn bn s 1783/NHNN-TD v vic phi hp trin khai các gii pháp m rng tín dng, góp phn hn chế tín dng đen.

Theo văn bn này, Thng đc NHNN trân trng đ ngh các đng chí Bí thư tnh y, thành y và các đng chí Ch tch Hi đng nhân dân, Ch tch y ban nhân dân tnh, thành ph quan tâm ch đo trin khai các gii pháp m rng tín dng phc v sn xut kinh doanh, tiêu dùng, góp phn ngăn chn, đy lùi tín dng đen vi mt s ni dung ch yếu:

Quan tâm, h tr, to điu kin cho các TCTD trên đa bàn trong quá trình thc hin cho vay các chương trình tín dng theo ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph và cho vay phát trin kinh tế - xã hi đa phương.

Phi hp vi ngành Ngân hàng đy mnh thc hin có hiu qu Chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip; ch đo các s, ban, ngành, chính quyn các cp, đc bit chính quyn cp xã, phường, thôn, bn phi hp vi ngành Ngân hàng h tr người dân tiếp cn các chương trình tín dng phc v sn xut kinh doanh, tiêu dùng; h tr ngành Ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cu vn tiêu dùng chính đáng, cp bách ca người dân nhm hn chế người dân tìm đến các ngun vn không chính thc.

Đng thi, ch đo các s, ban, ngành thường xuyên kim tra, giám sát hot đng ca các công ty được cp phép hot đng dch v tài chính, các hiu cm đ đ có bin pháp chn chnh kp thi nhng hành vi chưa đúng quy đnh ca pháp lut.

Ch đo các t chc đoàn th, t chc chính tr xã hi cơ s tăng cường công tác tuyên truyn cho người dân hiu rõ nguy cơ, tác hi ca tín dng đen, gii thiu các kênh cung ng vn tín dng chính thc đ người dân tiếp cn vi các dch v tài chính lành mnh.

Cùng vi đó, tiếp tc quan tâm, dành mt phn ngun vn ca đa phương y thác cho Ngân hàng Chính sách xã hi cho vay các đi tượng chính sách xã hi theo ch đo ti Ch th 40-CT/TW ngày 22/11/2014 ca Ban Bí thư v tăng cường s lãnh đo ca Đng đi vi tín dng chính sách xã hi.

Mt khác, tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca người dân v sn xut theo đúng quy hoch nhm hn chế ri ro khi xy ra hn hán, mt mùa, mt giá…, gây thit hi và nh hưởng đến đi sng ca người dân.

Xem 260 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.