Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Khó khăn, vướng mắc khi xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm

Hinh anh xu ly no xauĐ hoàn thin khung kh pháp lý liên quan đến x lý n xu, mt s t chc hi viên Hip hi Ngân hàng đã tích cc đóng góp ý kiến, làm rõ hơn mt s vn đ phát sinh t thc tin ca ngân hàng mình.

Theo Ngân hàng An Bình (ABBank) hin nay, vi s quan tâm và ch đo kp thi ca Th tướng Chính ph, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan ban ngành v vic x lý n xu và tài sn bo đm ti các T chc tín dng (TCTD), quá trình x lý n xu và tài sn bo đm ti các TCTD nói chung và ABBank nói riêng đã đt được nhng thành tu hiu qu tích cc. Tuy nhiên, trong quá trình áp dng pháp lut v x lý n xu và tài sn bo đm đã phát sinh nhng khó khăn và vướng mc nht đnh, c th như sau:

1. V x lý n xu và tài sn bo đm theo Ngh quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 ca Quc hi v thí đim x lý n xu ca các t chc tín dng (Ngh quyết 42):

Ngh quyết 42 cho phép TCTD được tiến hành “Thu gi tài sn bo đm” đ x lý n xu, tuy nhiên, phương thc thu gi tài sn bo đm đ x lý n xu ch thành công trong mt s trường hp nht đnh như khách hàng đã b trn khi đa phương mà tài sn bo đm không có tranh chp, tài sn bo đm là đt trng…, khi khách hàng không hp tác thì TCTD vn phi khi kin khách hàng ra Tòa án nhân dân có thm quyn đ được quyn x lý tài sn bo đm thông qua thi hành án.

- Theo Ngh quyết 42, quyn thu gi TSBĐ đi kèm vi điu kin h sơ thế chp phi có tha thun v điu khon thu gi TSBĐ, tuy nhiên tính đến thi đim Ngh quyết 42 có hiu lc, nhiu hp đng thế chp chưa có điu khon này. Vì vy, các TCTD cn đàm phán vi bên vay đ điu chnh hp đng. Ngoài ra, ngay c vi nhng khon vay đáp ng được điu kin này, thì vic thc hin quyn thu gi TSBĐ ca các TCTD vn cn đến s h tr ca cơ quan công an, chính quyn đa phương các cp. Tuy nhiên, trên thc tế, nhiu chính quyn đa phương, Cơ quan Công an không thc s h tr Ngân hàng trong công tác thu gi tài sn, đc bit là các trường hp có s cn tr, chng đi. Do đó, vic thu gi TSBĐ thành công hay không hin nay ph thuc khá nhiu vào thin chí ca Bên vay/Bên bo đm.

- Bên cnh đó, vic np thuế sau khi x lý tài sn thu gi thành công cũng là mt vướng mc, khó khăn cn sm được gii quyết, c th:  Theo quy đnh ti Ngh quyết 42, “S tin thu được t x lý TSBĐ ca khon n xu, sau khi tr chi phí bo qun, thu gi và chi phí x lý TSBĐ được ưu tiên thanh toán cho nghĩa v n được bo đm cho TCTD… trước khi thc hin nghĩa v thuế, nghĩa v khác không có bo đm…”. Tuy nhiên, thc tế trin khai không h đơn gin. Khi chưa np đ các loi thuế như thuế thu nhp cá nhân, thuế thu nhp doanh nghip, thuế khác ca người phi thi hành án… thì cơ quan thuế s không chuyn thông báo np thuế cho Văn phòng Đăng ký đt đai. H qu là TCTD không thc hin được th tc sang tên cho người mua TSBĐ.

2. V x lý n xu và tài sn bo đm theo phương thc khi kin ti Tòa án nhân dân có thm quyn và yêu cu thi hành án Bn án/Quyết đnh có hiu lc pháp lut ti Cơ quan thi hành án có thm quyn:

- Đi vi các khon n xu đã bán cho Công ty Qun lý tài sn ca các T chc tín dng Vit Nam (VAMC) theo Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 ca Ngân hàng nhà nước Vit Nam, căn c Ngh quyết s 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 (Ngh quyết 03)đã quy đnh c th v “Kế tha quyn, nghĩa v t tng” t tng ca Bên bán khon n xu, quy đnh này đã góp phn h tr thun li cho hot đng x lý n xu, đc bit là gim ti v mt th tc hành chính như cung cp các văn bn yêu cu tòa án tiếp tc gii quyết v án và/hoc thông báo thay đi ch th tham gia t tng; Trên thc tế, ABBank vn gp khó khăn ti Tòa án đa phương đi vi nhng khon n đã bán VAMC, Thm phán phân công gii quyết v án vn đ ngh ABBank rút yêu cu khi kin và khi kin v án mi vi ch th tham gia t tng là VAMC. Ngoài ra, nếu vic bán khon n xu ti giai đon thi hành án ti Cơ quan thi hành án có thm quyn thì chưa có văn bn nào hướng dn tương t;

3. V x lý n xu, tài sn bo đm ca khon n xu theo Ngh quyết 03, theo đó, vic hoàn thin các th tc theo yêu cu ca Tòa án li khó khăn. Tiêu biu như vic thc hin quy đnh v xác nhn công n, tài liu v nơi cư trú ca người b kin (Người có quyn li nghĩa v liên quan). Khi xy ra n xu, đa phn khách hàng trn tránh, không hp tác vi TCTD đ phi hp x lý, nên vic xác nhn này rt khó thc hin. Ngoài ra, tòa án cp dưới chưa mnh dn trin khai thc hin th tc rút gn vì chưa có “tin l”, tâm lý “s sai sót” trong quá trình xét x vn hin hu.

Nhìn chung, quá trình x lý n xu và tài sn bo đm ti Tòa án nhân dân có thm quyn và yêu cu thi hành án Bn án/Quyết đnh có hiu lc pháp lut ti Cơ quan thi hành án có thm quyn hin nay còn kéo dài v mt thi gian, còn nhiu vướng mc v trình t th tc hành chính, xut phát t quan đim pháp lý ca tng Thm phán được phân công gii quyết v án.

Bin pháp nhn chính tài sn thế chp đ thay thế cho vic thc hin nghĩa v ca bên bo đm:

- Vn đ thuế khi nhn tài sn bo đm cn tr n: Khi TCTD thc hin vic nhn tài sn bo đm là bt đng sn đ cn tr n vay, TCTD có th phi chu các loi thuế sau: Thuế thu nhp doanh nghip, Thuế giá tr gia tăng, Thuế thu nhp cá nhân. Theo quy đnh, đi tượng chu thuế là t chc, cá nhân có tài sn thế chp ti TCTD. Tuy nhiên, nếu t chc và cá nhân có tài sn thế chp không có kh năng tr n thì TCTD nhn cn tr phi thc hin nghĩa v np thuế trên. Nghĩa v thuế ln thì s tin thu n s gim, nh hưởng trc tiếp đến hiu qu x lý n xu ca Ngân hàng.

- Vic chuyn quyn s hu cho TCTD khi khách hàng b trn, không hp tác: Khon 2 Điu 11 Thông tư liên tch 16/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014 quy đnh: “... Hp đng bo đm hoc văn bn tha thun khác v vic nhn chính tài sn bo đm đ thay thế cho vic thc hin nghĩa v ca bên bo đm được s dng thay thế cho hp đng, giy t, tài liu chuyn quyn s hu, quyn s dng tài sn bo đm”. Tuy nhiên, thc tế hu hết các Văn phòng đăng ký đt đai đu yêu cu phi có Hp đng mua bán/chuyn nhượng tài sn bo đm gia khách hàng và Ngân hàng thì mi tiến hành được th tc sang tên. Trong thc tế x lý n, khi phát sinh n quá hn, nhiu khách hàng không hp tác,b trn khi đa phương hoc c tình gây cn tr vic x lý tài sn bo đm, thì vic tha thun ký Hp đng chuyn nhượng s khó thc hin được.

Trong quá trình bán đu giá TSBĐ thi hành án: Theo quy đnh ti Khon 2 Điu 102 Lut thi hành án dân s 2008, sa đi, b sung 2014; Người mua được tài sn bán đu giá, Chp hành viên có quyn khi kin yêu cu Tòa án gii quyết tranh chp v kết qu bán đu giá tài sn nếu có căn c chng minh có vi phm trong quá trình bán đu giá tài sn. Quy đnh này đã tước đi hoc/đng thi hn chế quyn ca TCTD trong vic bo v quyn, li ích hp pháp ca mình trong trường hp có vi phm pháp lut trong quá trình đu giá tài sn.

Kiến ngh sa đi, b sung và hoàn thin khung kh pháp lý.

- Như trên đã trình bày, trường hp t chc tín dng thc hin vic thu gi tài sn theo Ngh quyết 42 mà khách hàng không hp tác bàn giao tài sn, thm chí chng đi thì Ngh quyết chưa quy đnh v vic x lý tài sn bo đm cho t chc tín dng có th thu gi thành công. Vì vy, yêu cu cp bách đt ra là cn có nhng văn bn quy đnh chi tiết hơn v vic giao cho các cơ quan chc năng nhim v phi hp và tr giúp, đm bo cho t chc tín dng thu hi thành công tài sn bo đm đã b các đi tượng c tình cn tr, chng đi vic chp hành Ngh quyết 42 v vic thu gi tài sn bo đm đ x lý n xu ca t chc tín dng.

- Trường hp TCTD bán tài sn bo đm đã thu gi đ x lý n xu mà phi np thuế thu nhp doanh nghip t vic bán tài sn ngay c khi s tin thu hi không đ bù đp n gc lãi ca khon n xu mà li phi trích np thuế thu nhp t vic chuyn nhượng tài sn là điu bt hp lý, không nhng không khuyến khích mà còn làm gim đng lc quyết lit x lý tài sn thu hi n xu theo tinh thn ch đo ca NQ42/QH.

- Ngoài ra, cn có nhng văn bn hướng dn chi tiết v đ gii ta nhng vướng mc, khó khăn nêu trên, góp phn đy nhanh công tác x lý n xu, tài sn bo đm theo tinh thn ch đo ca Th tướng Chính ph và Ngân hàng Nhà nước Vit Nam.

Xem 2146 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.